Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Dto;
namespace Company.Application.Dto
{
/// <summary>
/// Veritabanımızda bulunan firmaların üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemler için organization entity mizi kullanacağız.
/// Bu Dto ise veritabanı ile etkileşimin son anına kadar verileri saklama ve proje içerisinde kullanma görevlerini icra edecek.
/// Entity lerimiz ve dto larımız arasında veri transferini ise AutoMapper yardımı ile yapacağız.
/// Aşağıdaki propertylerin adları organization entity içindeki propertyle ile aynı olmalı, yoksa mapper içerisinde profiller oluştururken özel kurallar yazmamız gerekir.
/// İsimler aynı olursa AutoMapper otomatik olarak hangi property nin Dto daki hangi propertye eşit olduğunu anlayacak ve atamaları yapacak.
/// </summary>
public class OrganizationDto : DtoBase
{
/// <summary>
/// Firmanın Adı
/// </summary>
public string Name { get; set; }
/// <summary>
/// Firmanın vergi numarası
/// </summary>
public string TaxNumber { get; set; }
/// <summary>
/// Firmanın vergi dairesi
/// </summary>
public string TaxOffice { get; set; }
/// <summary>
/// Firmanın adres bilgisi
/// </summary>
public string Address { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment