Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mehmetalierol
Created September 30, 2018 18:49
Embed
What would you like to do?
using AutoMapper;
using Company.Application.Common.Paging;
using Company.Application.Common.Paging.Interface;
using Company.Application.Common.UnitofWork;
using Company.Application.Data.Context;
using Company.Application.Data.Entities;
using Company.Application.WebApi.Controllers;
using Company.Application.WebApi.Interfaces;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
namespace Company.Application.WebApi
{
public class Startup
{
#region Variables
private IConfiguration _config { get; }
#endregion Variables
#region Constructor
public Startup(IConfiguration config)
{
_config = config;
}
#endregion Constructor
// This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
// For more information on how to configure your application, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=398940
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
#region LoggingSection
//appsettings.json dosyasında bulunan Logging ayarları olarak hangi seviyede loglama yapılacağını bildiriyor ve sonradan eklediğimiz
//FilePrefix, LogDirectory, FileSizeLimit alanlarını da manuel olarak ayar dosyasından çekerek gerekli atamaları yapıyoruz
//Böylece bu ayarları değiştirmek için projeyi yeniden deploy etmemiz gerekmeyecek.
services.AddLogging(builder => builder.AddFile(options =>
{
options.FileName = _config["Logging:Options:FilePrefix"]; // Log dosyasının isminin nasıl başlayacağını belirtiyoruz
options.LogDirectory = _config["Logging:Options:LogDirectory"]; // Log dosyaları hangi klasöre yazılacak
options.FileSizeLimit = int.Parse(_config["Logging:Options:FileSizeLimit"]); // Maksimum log dosya boyutu ne kadar olacak, byte üzerinden hesaplanır. (appsettings.json dosyasında bu değer 20971520 olarak belirledik. Bu değer 20 megabyte ın byte halidir.)
}));
#endregion LoggingSection
#region ApplicationDbContextSection
services.AddDbContext<ApplicationDbContext>();
services.AddScoped<DbContext, ApplicationDbContext>();
#endregion ApplicationDbContextSection
#region DependencyInjectionSection
//Dependency injection ile çözümleme yapabilmek için burada hangi interface üzerinden projede instance alınmak istenirse hangi sınıfın dönüleceğini belirliyoruz.
//eğer buradaki bağımlılıklardan birini değiştireceksek tek yapmamız gereken o interface'e karşılık gelen sınıfı değiştirmek olacak.
services.AddScoped<IUnitofWork, UnitofWork>();
services.AddTransient(typeof(IPagingLinks<>), typeof(PagingLinks<>));
services.AddScoped<ILanguageController, LanguageController>();
services.AddScoped<IUserController, UserController>();
services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
services.AddSingleton<IActionContextAccessor, ActionContextAccessor>();
services.AddScoped<IUrlHelper>(factory =>
{
var actionContext = factory.GetService<IActionContextAccessor>()
.ActionContext;
return new UrlHelper(actionContext);
});
#endregion DependencyInjectionSection
#region IdentitySection
//Identity yapısını ekliyoruz ve kendi oluşturduğumuz sınıfları veriyoruz.
services.AddIdentity<ApplicationUser, ApplicationRole>()
.AddRoleManager<RoleManager<ApplicationRole>>()
.AddUserManager<UserManager<ApplicationUser>>()
.AddRoles<ApplicationRole>()
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();
//Identity ile ilgili kurallar
services.Configure<IdentityOptions>(options =>
{
// Parola ayarları
options.Password.RequireDigit = true;
options.Password.RequireLowercase = true;
options.Password.RequireNonAlphanumeric = true;
options.Password.RequireUppercase = true;
options.Password.RequiredLength = 6;
options.Password.RequiredUniqueChars = 1;
// Kullanıcının kilitlenmesi ile ilgili kurallar
options.Lockout.DefaultLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(5);
options.Lockout.MaxFailedAccessAttempts = 5;
options.Lockout.AllowedForNewUsers = false;
// Yeni kullanıcı kuralları
options.User.AllowedUserNameCharacters =
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-._@+";
options.User.RequireUniqueEmail = true;
options.SignIn.RequireConfirmedEmail = false;
});
#endregion IdentitySection
#region AutoMapperSection
//Auto mapper'ı ekliyoruz
services.AddAutoMapper();
#endregion AutoMapperSection
#region CorsSection
//Cors ayarları
services.AddCors(options =>
{
options.AddPolicy("CorsPolicy",
builder => builder
//.WithOrigins("http://localhost:4200")
.AllowAnyOrigin()
//.WithMethods("GET", "POST")
.AllowAnyMethod()
//.WithHeaders("accept", "content-type", "origin", "No-Auth")
.AllowAnyHeader()
.AllowCredentials());
});
#endregion CorsSection
#region CahceSection
services.AddMemoryCache();
services.AddResponseCaching();
#endregion
#region MvcSection
services.AddMvc();
#endregion MvcSection
}
// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
#region EnvironmentSection
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
#endregion EnvironmentSection
#region IdentitySection
app.UseAuthentication();
#endregion IdentitySection
#region CorsSection
app.UseCors("CorsPolicy");
#endregion CorsSection
#region CacheSection
app.UseResponseCaching();
#endregion
#region MvcSection
app.UseStatusCodePages();
app.UseMvc(routes =>
{
routes.MapRoute("default", "{controller}/{action}");
});
#endregion MvcSection
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment