Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Dto;
using System;
namespace Company.Application.Dto
{
/// <summary>
/// Veritabanımızda bulunan çeviriler üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemler için AppResource entity mizi kullanacağız.
/// Bu Dto ise veritabanı ile etkileşimin son anına kadar verileri saklama ve proje içerisinde kullanma görevlerini icra edecek.
/// Entity lerimiz ve dto larımız arasında veri transferini ise AutoMapper yardımı ile yapacağız.
/// Aşağıdaki propertylerin adları AppResource entity içindeki propertyle ile aynı olmalı, yoksa mapper içerisinde profiller oluştururken özel kurallar yazmamız gerekir.
/// İsimler aynı olursa AutoMapper otomatik olarak hangi property nin Dto daki hangi propertye eşit olduğunu anlayacak ve atamaları yapacak.
/// </summary>
public class AppResourceDto : DtoBase
{
/// <summary>
/// Kelime için referans key bilgisi
/// </summary>
public string Key { get; set; }
/// <summary>
/// bu çevirinin hangi dilde olduğu
/// </summary>
public Guid LangId { get; set; }
/// <summary>
/// dile ait bilgiler
/// </summary>
public LanguageDto Language { get; set; }
/// <summary>
/// referans keyi verilen kelimenin o dildeki çevirisi
/// </summary>
public string Value { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment