Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Serialization;
namespace Company.Application.Common.Paging
{
/// <summary>
/// Paging modelde geri döneceğimiz paging header modeli
/// Bu model içerisinde toplam listelenebilecek eleman sayısı, toplam sayfa sayısı , mevcut sayfanın numarası gibi bilgiler içerecek
/// </summary>
public class PagingHeader
{
#region Constructor
/// <summary>
/// Yapıcı metot ile bu modeldeki propertyler set ediliyor
/// </summary>
/// <param name="totalItems">Toplam kaç adet satır olduğu</param>
/// <param name="pageNumber">Mevcut sayfanın numarası</param>
/// <param name="pageSize">Mevcut sayfanın kaç satır veri taşıdığı</param>
/// <param name="totalPages">Toplam bu sayfa dahil kaç sayfa olduğu</param>
public PagingHeader(
int totalItems, int pageNumber, int pageSize, int totalPages)
{
this.TotalItems = totalItems;
this.PageNumber = pageNumber;
this.PageSize = pageSize;
this.TotalPages = totalPages;
}
#endregion
/// <summary>
/// Toplam kaç adet satır olduğu bilgisini tutar
/// </summary>
public int TotalItems { get; }
/// <summary>
/// Mevcut sayfanın numarasını gösterir (kaçıncı sayfa olduğu bilgisi)
/// </summary>
public int PageNumber { get; }
/// <summary>
/// Mevcut sayfada kaç satır olduğunu gösterir
/// </summary>
public int PageSize { get; }
/// <summary>
/// İstenen sayfa uzunluğunda kaç sayfa olduğu bilgisini barındırır
/// </summary>
public int TotalPages { get; }
/// <summary>
/// PagignHeader modelini daha sonra bu metotu çağırarak JSON formatına çevirip headera ekleyeceğiz
/// Dikkat ederseniz SerializeObject metoduna value olarak this yani bu model gönderiliyor ve jsona dönüştürme işlemi yapılıyor
/// </summary>
/// <returns></returns>
public string ToJson() => JsonConvert.SerializeObject(this,
new JsonSerializerSettings
{
ContractResolver = new
CamelCasePropertyNamesContractResolver()
});
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment