Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Enums;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Company.Application.Data.Entities
{
/// <summary>
/// Bu sınıf IdentityUser sınıfından kalıtım alır ve bu sayede projemize .Net Core Identity yapısını entegre etmiş oluruz
/// Sisteme giriş yapacak tüm kullanıcılar bu sınıf ile yönetilecek
/// Generic tip olarak Guid veriyoruz bu tip ile Identity Id bilgisinin hangi formatta saklanacağını belirlemiş oluyor
/// </summary>
public class ApplicationUser : IdentityUser<Guid>
{
private AppStatus status;
private DateTime createdDate;
/// <summary>
/// Mevcut IdentityUser base i içerisinde bulunan property lere ek olarak bu alanda çeşitli propertyler yazabiliriz
/// Normal şartlar title için ayrı bir sınıf oluşturmak ve burada o sınıfı çağırmak daha mantıklı olur ancak biz örnek olması açsıından string tipinde ekledik
/// </summary>
public string Title { get; set; }
/// <summary>
/// Bu kullanıcının hangi dil ile sistemi kullandığını gösteren property
/// </summary>
public Guid LanguageId { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcının sistemi kullandığı dilin detayları ve aynı zamanda database ilişkisi kurmak için kullanıyoruz
/// </summary>
public virtual Language Language { get; set; }
/// <summary>
/// Identity alt yapısında bulunan usermanager bize istediğimiz userın sadece role isimlerini veriyor
/// biz entityframework ile kullanıcının rolüne dair tüm verileri almak için aşağıdaki tanımlama ile ilişki oluşturuyoruz
/// daha sonra include ederek bu ilişkisel yapı üzerinden (ki zaten veritabanında ilişkiler tanımlı) select işlemleri yapacağız
/// </summary>
public virtual List<ApplicationUserRole> UserRoles { get; set; }
public DateTime? CreateDate
{
get
{
return createdDate;
}
set
{
createdDate = value ?? DateTime.UtcNow;
}
}
public Guid? Creator { get; set; }
public AppStatus? Status
{
get
{
return status;
}
set
{
status = value ?? AppStatus.Aktif;
}
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment