Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Data.Entities;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using System;
using System.IO;
namespace Company.Application.Data.Context
{
/// <summary>
/// Bu sınıf bizim DbContext sınıfımız yani database ile ilgili tanımlamaların ve bağlantıların bulunduğu sınıf
/// Normal şartlarda DbContext base sınıfından kalıtım almamız gerekiyor ancak projede Identity alt yapısını kullanacağımız için
/// IdentityDbContext kullanıyoruz, User ve Role sınıflarımızı bu generic base class a tip olarak gönderiyoruz.
/// Aslında IdentityDbContext i inceleyecek olursanız onunda DbContext base classından kalıtım aldığını görebilirsiniz.
/// </summary>
public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser, ApplicationRole, Guid, IdentityUserClaim<Guid>, ApplicationUserRole, ApplicationUserLogin, IdentityRoleClaim<Guid>, ApplicationUserToken>
{
#region Constructor
/// <summary>
/// Constructor yani yapıcı method bizim için bu sınıf türetildiğinde devreye ilk girecek olan kısımdır.
/// Constructor DbContextOptions isminde bir sınıf türetilmesini sağlıyor ve bu sınıfı kalıtım aldığı IdentityDbContext sınıfına parametre olarak gönderiyor.
/// </summary>
/// <param name="options"></param>
public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
: base(options)
{
//Loglama yapılması için gerekli komut
//this.EnsureAutoHistory();
}
#endregion
#region ModelCreating
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
//Loglamayı aktif hale getiriyoruz
modelBuilder.EnableAutoHistory(int.MaxValue);
}
#endregion
#region OnConfiguring
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
var config = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
.AddJsonFile("appsettings.json")
.Build();
optionsBuilder.UseSqlServer(config.GetConnectionString("DefaultConnection"));
}
#endregion
#region DbSets
/// <summary>
/// Projemiz içerisinde kullanacağımız tüm entity sınıflarımızın bu kısımda DbSet ile tanımlıyoruz
/// Bu sayede migration yaparken bu sınıflar veritabanında birer tablo olarak oluşturulacak. ve yapacağımız CRUD işlemler veritabanına yansıyacak.
/// </summary>
public DbSet<Customer> Customers { get; set; }
public DbSet<Organization> Organizations { get; set; }
public DbSet<Language> Languages { get; set; }
public DbSet<AppResource> AppRecource { get; set; }
#endregion
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment