Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
namespace Company.Application.Common.Enums
{
/// <summary>
/// Projemiz içerisinde kullanacağımız tüm durumları bu class içerisinde yazarak hepsini bir araya toplamış olacağız.
/// Bu sayede bir durum ataması yaparken ya da kontrol gerçekleştirirken sadece bu enum'ı kullanmak yeterli olacak.
/// </summary>
public enum AppStatus
{
//Durumlarınızı nasıl tanımlamak isterseniz o şekilde bu kısma yazabilirsiniz ben örnek olması açısından 4 adet tanımladım
Aktif = 1,
OnayBekliyor = 2,
AskiyaAlindi = 3,
Silindi = 4
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment