Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Trong Dong Nguyen meodorewan

🏠
Working from home
  • Shopee
  • Singapore
View GitHub Profile
View ielts advanced paraphrasing
TIPS FOR IELTS Writing:
Thay vì dùng những từ ngữ quen thuộc, sao bạn không thử dùng advanced vocabularies để gây ấn tượng với examiner, nhớ đối chiếu lại với từ điển English Thesaurus để biết cách dùng cho chính xác nhé
Ví dụ:
Hãy dùng leverage (n,v) thay vì affect (v)
Hãy dùng liaise (v) thay vì contact (v)
Hãy dùng extemporaneously (adv) thay vì immediately (adv)
Hãy dùng envisage (v) thay vì imagine (v)
Hãy dùng scrutinize (v) thay vì inspect (v) hay investigate (v)
Hãy dùng drab (adj) thay vì sad (adj)
Hãy dùng assiduous (adj) thay vì hard-working (adj)