Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Khoa Phung minhkhoa2000

Block or report user

Report or block minhkhoa2000

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am minhkhoa2000 on github.
  • I am khoaphung (https://keybase.io/khoaphung) on keybase.
  • I have a public key ASBoDVV9f0rsVqR2huk0JMm5QZxZLiRV1XMzrabdmMZmlgo

To claim this, I am signing this object:

View A1
Vì cuộc đời là câu chuyện nên điều cần thiết là hay hay dở chứ không phải là dài hay ngắn .Hi vọng rằng các em sẽ viết câu chuyện thật hay cho cuộc đời của mình , vì chúng ta từng là một đội nên cô sẽ luôn dõi theo các em và hi vọng sẽ được các em kể câu chuyện của cuộc đời mình ở những ngày sắp tới
View MY_controller.php
<?php
if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
class MY_Controller extends CI_Controller
{
public $data = array();
function __construct()
{
parent::__construct();
$controller = $this->uri->segment(1);
View 11.pas
var st: string; f,g:text; i:integer;
begin
assign (f,'D:\tho.txt');
assign (g,'D:\new.text');
reset(f);
rewrite(g);
i:=1;
while not eof(f) do
begin
readln(f, st);
View str.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int strdel(char s[],int p,int n){
char t[50];
strncpy(t,s,p);
t[p]='\0';
strcat(t,strcpy(s,s+p+n));
strcpy(s,t);
@minhkhoa2000
minhkhoa2000 / demkitu.c
Created Apr 11, 2019
dem ki tu truoc khoang trang
View demkitu.c
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
char str[80] = "khoa dep trai";
const char s[2] = " ";
char *token;
token = strtok(str, s);
View khoadeptrai.cpp
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
struct sinhvien
{
string HoTen;
string NamSinh;
string MSSV;
};
void NhapThongTin(sinhvien sv[], int m)
View khoa.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct sinhvien
{
int mssv;
char ho_ten[100];
int ngay, thang, nam;
char que_quan[100];
float diem_trung_binh, diem_ren_luyen;
};
View khoa.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct sinhvien
{
int mssv;
char ho_ten[100];
int ngay, thang, nam;
char que_quan[100];
float diem_trung_binh, diem_ren_luyen;
};
View 15mtest.pas
var A:array[1..100] of integer;
n,i,j,Tam,k, vitri:integer;
begin
writeln('Nhap so phan tu cua mang:'); readln(n);
writeln('Nhap so nguyen k:'); readln(k);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,']='); readln(A[i]);
You can’t perform that action at this time.