Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mmmunk
Last active October 23, 2020 08:30
Embed
What would you like to do?
Nem opsætning af simpel/slank MariaDB test-server på Windows
Nem opsætning af simpel/slank MariaDB test-server på Windows
------------------------------------------------------------
Hent seneste stable MariaDB til Windows
(ZIP-fil uden debug-symbols, ikke MSI)
fra https://downloads.mariadb.org/
Der oprettes en valgfri rod-mappe
(i dette eksempel C:\MariaDB).
I ZIP'en findes følgende filer og der
oprettes følgende struktur under rod-mappen:
bin\mysqld.exe
bin\server.dll (Hvis MariaDB >= 10.5.3)
bin\mysql_install_db.exe
data\ (tom)
share\errmsg.sys (taget fra ZIP's share\english) (Hvis MariaDB < 10.5.3)
På kommandolinien køres:
cd C:\MariaDB
bin\mysql_install_db --datadir=C:\MariaDB\data --password=1234
Password er til root-kontoen. Serveren kan også installeres
som service ved hjælp af --service parameteren. Der er oprettet
en konfigurationsfil i data\my.ini.
Denne installation kan undværes hvis mysqld startes
med --skip-grant-tables parameteren. Så har root ingen
password og installationen er simpel men usikker.
Kør serveren manuelt med (eller læg i batch-fil):
bin\mysqld --console
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment