Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@moperacz moperacz/mag.md
Created Nov 7, 2013

Embed
What would you like to do?

Wstęp

Planowany system ma służyć do obsługi śledzenia parametrów użytkowych regałów magazynowych (obciążenie, wychył itp..), alarmów np. wykrywanie uderzeń oraz innych parametrów środowiskowych. System będzie się składał z dwóch części, części sprzętowej (czujniki z systemem komunikacji z centralnym serwerem) oraz części serwerowej umieszczonej w sieci Internet.

Część sprzętowa

Część sprzętową planujemy wykonać, w fazie prototypowej, przy użyciu uniwersalnych kontrolerów programowalnych (np. Arduino) oraz zestawu czujników. Na tą chwilę przewidujemy wykorzystanie czujników mierzących: temperaturę, wilgość, ciśnienie, wychylenie regału (na bazie akcelerometrów i żyroskopów lub czujników laserowych), obciążenie na każdym polu regału, uderzenia. Część sprzętowa będzie mogła być indywidualnie konfigurowalna w zakresie ilości i konkretnego typu elementów systemu, czyli będzie można zamówić system zarówno z jednym rodzajem czujniku jak i ze wszystkimi możliwymi czujnikami.

Kontroler systemu czujników będzie podłączony lokalnie do komputera który będzie zapewniał lokalny pewny bufor. Dzięki temu nawet przy problemach z komunikacją z serwerem nie bedzie następowała utrata danych z systemu. Komputer ten będzie łączył się z serwerem w sieci Internet przy pomocy sieci komórkowej (lub innej drogi komunikacji elektronicznej).

Część serwerowa

Część serwerowa będzie systemem dostępnym przez przeglądarkę internetową, gdzie po autoryzacji będzie możliwy dostęp do wszystkich danych zbieranych przez część sprzętową. Przewidujemy możliwość tworzenia własnych alertów i powiadomień w zależności od wartości każdego z czujników, raportów dziennych/miesięczych, własnych widoków magazynu z nałożonymi wartościami czujników. Każda wartość będzie zapisywana wraz z datą i godziną, dzięki temu będzie można np. wskazać gdzie i o której godzinie nastąpiło uderzenie w regał i w której sekcji, porównując te dane z listą pracowników pracujących w danym czasie w magazynie będzie możliwe wskazanie osób które mogły uczestniczyć w danym wydarzeniu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.