Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Mikael Roos mosbth

View GitHub Profile
@mosbth
mosbth / gist:1334439
Created Nov 2, 2011
Install Drupal 7.x on ssh.student
View gist:1334439
git clone http://git.drupal.org/project/drupal.git
cd drupal
git tag
git checkout -b 7.9 7.9
git branch
http://wherever.org/drupalinstallation
cd sites/default
mkdir files
@mosbth
mosbth / gist:1450608
Created Dec 9, 2011
Tutorial, bygga Lydia
View gist:1450608

08:00 <@mos> hupp 08:00, vilka anmäler sig för tjänstgöring?

08:06 <@mos> Ok. Se till att ni har ert befintliga ramverk framför er, eller start med en tom katalog och en source.php (min start). Vi kommer att använda forumet och tillsammans göra en tutorial för hur man bygger ett PHP-baserat MVC-inspirerat CMF. Ramverket är döpt till Lydia och senaste versionen kommer att finnas på http://dbwebb.se/lydia, där finns även source.php. Om två minuter postar jag första forumtråden och sen kodar vi loss. Antingen bygger ni kod som jag gör eller så hackar ni själva. Det är bra om ni läst några MVC tutorials så att vi kan kritisk granska den koden som jag föreslår. Har ni andra förslag så gör dem här eller kanske bättre i forumet. Varje liten delövning av Lydia kommer att vara en forumtråd.

08:10 < marvin> Senast hänt i forumet: Tutorial Lydia: Bygg ett PHP-baserat MVC-inspirerat CMF (http://dbwebb.se/forum/viewtopic.php?t=46&p=123#p123) av mos

08:13 <@mos> Jag ger er någon minut att komma iordning, sen kör jag igå

@mosbth
mosbth / gist:1465602
Created Dec 12, 2011
Install and setup Medes for MGA
View gist:1465602
git clone git://github.com/mosbth/medes.git mga
http://www.student.bth.se/~mos/mga/
cd site
cp config-sample.php config.php
cp config_setup-sample.php config_setup.php
chmod 777 data
login using adm:adm
@mosbth
mosbth / freebsd install
Created Jul 15, 2012
Addons to installing freebsd
View freebsd install
alias la ls -a
alias ll ls -l
alias lla ls -la
install manpages
// Failed
cd /usr/ports/graphics/php5-gd && make install clean
@mosbth
mosbth / gist:3552678
Created Aug 31, 2012
Programansvarig säger hej till de nya Webbprogrammerings-studenterna
View gist:3552678
View gist:3573257

[In English below]

Mellan 31 aug kl 20:00 – 2 sept kl 20:00 (fre-sön) kommer lagringsutrymmet för studenter (J:) att vara otillgängligt p g a systemarbete. Det innebär att du inte kommer åt dina filer på J: vare sig på campus eller via VPN-tjänsten. Även gemensam lagring för GIS-data (gäller Fysisk Planering), samt tjänsterna ssh/sftp.student.bth.se och personlig hemsida ( www.student.bth.se/~username) kommer att vara avstängda under dessa dagar.

Syftet med systemarbetet är att migrera studentlagringen till en

View gist:4984200
<footer id='outer-wrap-footer' class='footer' role='contentinfo'>
<?php if(region_has_content('footer-column-one', 'footer-column-two', 'footer-column-three', 'footer-column-four', 'footer-column-five', 'footer-column-six', 'footer-column-seven', 'footer-column-eight')): ?>
<div id='inner-wrap-footer-column'>
<div id='footer-column-wrapper-one' class='footer-column-wrapper'>
<div id='footer-column-one' class='footer-column'><?=render_views('footer-column-one')?></div>
<div id='footer-column-two' class='footer-column'><?=render_views('footer-column-two')?></div>
<div id='footer-column-three' class='footer-column'><?=render_views('footer-column-three')?></div>
<div id='footer-column-four' class='footer-column'><?=render_views('footer-column-four')?></div>
</div>
<div id='footer-column-wrapper-two' class='footer-column-wrapper'>
View gist:5092438
För virtuellaseringsplattformen har vi paketerat vår tjänst med Debian som operativsystem för linux servrar.
Vi har valt att bara paketera ett *nix operativsystem för att öka effektiviteten i vår lagringslösning.
Så den beskrivna tjänsten Virtuell driftsmiljö gäller enbart för de operativsystem som är listade.
Så ifall det fungerar att köra Debian istället för FreeBSD så finns det möjlighet att avropa denna tjänst direkt.
Mer information om priser och kostnader finns i prislistan som är länkad från tjänstebeskrivningen.
Vad det gäller skillnaden i driftsäkerhet mellan en virtuella och en fysiskserver.
Så är det framförallt tillgängligheten för den virtuellaservern högre jämfört med en fysisk.
Detta är kopplat till att man har flera fysiska servrar (ESX servrar) som hanterar virtuellaseringsklustret.
Ifall en av ESX servrarna skulle gå sönder kommer de virtuellaservrar som låg på denna att flyttas över till de övriga ESX servrarna.
@mosbth
mosbth / gist:5211785
Created Mar 21, 2013
Exempel på config.php till studentservern och MySQL-servern.
View gist:5211785
<?php
// ==================================================================
// User Settings -- CHANGE HERE
//
// On ssh.student.bth.se, protect the password in this file by
// executing the following command (in the same directory as the file)
//
// sudo chgrp_www-data
//
/* EXAMPLE
@mosbth
mosbth / .vimrc
Last active Dec 20, 2015
My little .vimrc while trying to learn vim.
View .vimrc
" netrw
set nocp " 'compatible' is not set
filetype plugin on " plugins are enabled
if version >= 600
filetype plugin indent on
endif
" Set tabwidth and softtabs
" retab
set expandtab tabstop=2 shiftwidth=2