Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@msdundar msdundar/kur-gonder.php
Last active Dec 30, 2015

Embed
What would you like to do?
Doviz.com bilgilendirme servisi adam akıllı çalışmadığı ve kurları abuk subuk gösterdiği için basit bir betik hazırladım. Kuru merkez bankasından öğreniyor, mevcut paranıza göre kaç lira kar ettiniz veya ne kadar zarardasınız hesaplayıp size günlük kurla birlikte e-mail gönderiyor. Cron'a bağlarsanız sayfayı istediğiniz aralıkta çağırarak size m…
<?php
# Merhaba merkes bankasi
$doviz = new Doviz();
echo $doviz->Alis('DKK') . "\n";
echo $doviz->Satis('DKK') . "\n";
class Doviz{
public $XML;
public function __construct() {
try {
$this->XML = simplexml_load_file('http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml');
} catch (Exception $e) {
echo $e;
}
}
public function Alis($Kod) {
$result = $this->XML->xpath('//Currency[@Kod="' . $Kod . '"]');
return $result[0]->ForexBuying;
}
public function Satis($Kod) {
$result = $this->XML->xpath('//Currency[@Kod="' . $Kod . '"]');
return $result[0]->ForexSelling;
}
}
$alisflo = floatval($doviz->Alis('DKK'));
$durumum = 4050 * (0.37531 - $alisflo);
$durumum_sum = number_format($durumum,1) . " TL";
## Dummy e-mail senderim
$to = "msdundars@gmail.com";
$subject = "Danimarka Kronu - Günlük Bilgilendirme";
$message = "Merhaba!\n\nDanimarka kronu alış fiyatı: " . $doviz->Alis('DKK') . "\nDanimarka kronu satış fiyatı: " . $doviz->Satis('DKK') . "\n\nDurumum: " . $durumum_sum . "\n\n" . date("Y-m-d H:i:s");
$from = "finans@omu.edu.tr";
$headers = "From:" . $from;
mail($to,$subject,$message,$headers);
echo "Mail Sent.";
?>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.