Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
ViewBag Kullanarak DropDownList Doldruma
Gerekli açıklamalar kod içerisinde yapılmıştır. Veritabanı kullanılmadan, Fake olarak modellenmiştir.
Country ve City class'larında veri üreten metotlara yer verilmiştir.
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Web.Mvc;
namespace WebApplication8.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public ActionResult Index()
{
// Sayfaya DropDownList verilerinizi model kullanmadan
// göndermek isterseniz ViewBag kullanabilirsiniz.
// Gönderdiğimiz veriler DropDownList de kullanılacağı için SelectList e çevirmeyi unutmuyoruz.
ViewBag.CitiesData = new SelectList(DBContext.CitiesTable, "Id", "CityName");
ViewBag.CountriesData = new SelectList(DBContext.CountriesTable, "Id", "CountryName");
// Seçili gelmesi istenilen DropDownList item'larının değerleri
// bu şekilde gönderilebilir.
IndexViewModel model = new IndexViewModel()
{
SelectedCountryId = 2,
SelectedCityId = 17
};
return View(model);
}
[HttpPost]
public ActionResult Index(IndexViewModel model)
{
// Ya da bu noktaya F9 klavye kısayolu ile bir BreakPoint koyarak
// Debug ederek "model" değişkeninin üzerine fare ile gelerek o an ki
// değerlerini inceleyebilirsiniz.
// ViewBag değerleri bildiğiniz üzere içinde bulunduğu action çalıştıktan sonra ölür.
// POST işlemi sonrasında aynı sayfa tekrar açılacak ise, ViewBag değerlerini tekrar yüklemeliyiz.
ViewBag.CitiesData = new SelectList(DBContext.CitiesTable, "Id", "CityName");
ViewBag.CountriesData = new SelectList(DBContext.CountriesTable, "Id", "CountryName");
return View(model);
}
}
}
namespace WebApplication8
{
public class City
{
public int Id { get; set; }
public string CityName { get; set; }
public int CountryId { get; set; }
// 10 adet şehir içeren list üreten bir metot.
public static List<City> GetFakeCities()
{
return new List<City>()
{
new City() { Id=11, CityName = "Leicester", CountryId=0 },
new City() { Id=12, CityName = "Sunderland", CountryId=0 },
new City() { Id=13, CityName = "Bath", CountryId=1 },
new City() { Id=14, CityName = "Leeds", CountryId=1 },
new City() { Id=15, CityName = "Dallas", CountryId=2 },
new City() { Id=16, CityName = "Lancaster", CountryId=2 },
new City() { Id=17, CityName = "Tampa", CountryId=2 },
new City() { Id=18, CityName = "Christchurch", CountryId=2 },
new City() { Id=19, CityName = "Laredo", CountryId=3 },
new City() { Id=20, CityName = "Indianapolis", CountryId=3 },
};
}
}
public class Country
{
public int Id { get; set; }
public string CountryName { get; set; }
// 4 adet ülke içeren list üreten bir metot.
public static List<Country> GetFakeCountries()
{
return new List<Country>()
{
new Country() { Id= 0, CountryName = "Morocco" },
new Country() { Id= 1, CountryName = "American Samoa" },
new Country() { Id= 2, CountryName = "New Zealand" },
new Country() { Id= 3, CountryName = "Channel Islands" },
};
}
}
// DBContext i temsil eden fake bir class
// Fake olarak ürettiğim verileri bana sunacak.
// Sizin verileriniz DB ya da istediğiniz kaynaktan gelebilir.
public static class DBContext
{
public static List<Country> CountriesTable = Country.GetFakeCountries();
public static List<City> CitiesTable = City.GetFakeCities();
}
// Index sayfasında kullanacağımız view modelimiz
public class IndexViewModel
{
// Sayfa GET anında bu property ler ile seçili ülke/şehir Id gönderilebilir
// ya da POST işleminde seçili ülke/şehir Id elde edilebilir.
// MVC kendisi seçili değeri bize bu property 'lere dolduracaktır.
public int SelectedCountryId { get; set; }
public int SelectedCityId { get; set; }
}
}
@model IndexViewModel
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>DropDownList Mevzusu</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<h2>Drop Down Sample</h2>
<hr />
@* POST işlemi için BeginForm metodu ile Form elementi oluşturmayı unutmuyoruz.. *@
@using (Html.BeginForm())
{
<div class="col-md-12">
<div class="form-horizontal">
<div class="form-group">
<label class="control-label col-md-2">Country :</label>
<div class="col-md-5">
@Html.DropDownListFor(m => m.SelectedCountryId, (SelectList)ViewBag.CountriesData, "Lütfen Seçiniz", new { @class = "dropdown form-control" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-md-2">City :</label>
<div class="col-md-5">
@Html.DropDownListFor(m => m.SelectedCityId, (SelectList)ViewBag.CitiesData, "Lütfen Seçiniz", new { @class = "dropdown form-control" })
</div>
</div>
<hr />
<div class="col-md-7 text-right">
<button type="submit" class="btn btn-success">Gönder</button>
</div>
</div>
</div>
}
</div>
</div>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.