Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#!/usr/bin/ruby
# coding: utf-8
def vyber(* možnosti)
možnosti.shuffle.first
end
hrdina = vyber("hobit", "trpaslík", "skřet", "člověk", "elf",
"zlobr", "dobr", "půlčík", "čtvrtčík")
čaroděj = vyber("čaroděj", "létající delfín", "druid", "guru")
směrem = vyber("na sever", "na jih", "na západ", "na východ",
"do Temného hvozdu", "do Supí pouště",
"na severní pól", "na jižní pól")
kam_došel = vyber("k osamělé hoře", "do hluboké jeskyně",
"na vrchol vysoké skály")
netvora = vyber("draka", "černokněžníka", "hejno komárů", "nazgûla")
dobrůtky = vyber("čajíku", "krupičné kaše", "párků v rohlíku",
"čokolády", "učebnic cizích řečí")
print <<EOS
Byl jednou jeden #{hrdina}. Spokojeně si žil, dokud ho nenavštívil #{čaroděj}.
Ten mu řekl, ať jde #{směrem}, že tam na něj čeká velké dobrodružství.
#{hrdina.capitalize} šel #{směrem}, až došel #{kam_došel}.
Přemohl #{netvora} a přinesl si velký poklad.
Koupil si za něj velkou zásobu #{dobrůtky} a napsal o tom knížku.
EOS
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.