Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ndarville
Last active August 29, 2015 14:10
Show Gist options
  • Save ndarville/e09fcd2621b42d07a9fe to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ndarville/e09fcd2621b42d07a9fe to your computer and use it in GitHub Desktop.
Meningsmålingstendenser op til 27/11-14

Kig på dén grafik og fortæl mig, at Megafon-målingen—markeret med store cirkler helt til højre—ikke afviger bare en lille smule fra den generelle tendens?

Velkommen til statistisk usikkerhed—især hvis man kun bruger 1095 respondenter ...

Fortsat diskussion fra denne illustration af usikkerheden i den seneste Megafon-måling.


}function ar(n,t,e){n.push("C",ur(fc,t),",",ur(fc,e),",",ur(hc,t),",",ur(hc,e),",",ur(gc,t),",",ur(gc,e))}function or(n,t){return(t[1]-n[1])/(t[0]-n[0])}function cr(n){for(var t=0,e=n.length-1,r=[],i=n[0],u=n[1],a=r[0]=or(i,u);++t<e;)r[t]=(a+(a=or(i=u,u=n[t+1])))/2;return r[t]=a,r}function lr(n){for(var t,e,r,i,u=[],a=cr(n),o=-1,c=n.length-1;++o<c;)t=or(n[o],n[o+1]),Math.abs(t)<1e-6?a[o]=a[o+1]=0:(e=a[o]/t,r=a[o+1]/t,i=e*e+r*r,i>9&&(i=3*t/Math.sqrt(i),a[o]=i*e,a[o+1]=i*r));for(o=-1;++o<=c;)i=(n[Math.min(c,o+1)][0]-n[Math.max(0,o-1)][0])/(6*(1+a[o]*a[o])),u.push([i||0,a[o]*i||0]);return u}function sr(n){return n.length<3?Xe(n):n[0]+Qe(n,lr(n))}function fr(n,t,e,r){var i,u,a,o,c,l,s;return i=r[n],u=i[0],a=i[1],i=r[t],o=i[0],c=i[1],i=r[e],l=i[0],s=i[1],(s-a)*(o-u)-(c-a)*(l-u)>0}function hr(n,t,e){return(e[0]-t[0])*(n[1]-t[1])<(e[1]-t[1])*(n[0]-t[0])}function gr(n,t,e,r){var i=n[0],u=e[0],a=t[0]-i,o=r[0]-u,c=n[1],l=e[1],s=t[1]-c,f=r[1]-l,h=(o*(c-l)-f*(i-u))/(f*a-o*s);return[i+h*a,c+h*s]}function pr(n){var t=n[0],e=n[n.length-1];return!(t[0]-e[0]||t[1]-e[1])}function mr(n,t){var e={list:n.map(function(n,t){return{index:t,x:n[0],y:n[1]}}).sort(function(n,t){return n.y<t.y?-1:n.y>t.y?1:n.x<t.x?-1:n.x>t.x?1:0}),bottomSite:null},r={list:[],leftEnd:null,rightEnd:null,init:function(){r.leftEnd=r.createHalfEdge(null,"l"),r.rightEnd=r.createHalfEdge(null,"l"),r.leftEnd.r=r.rightEnd,r.rightEnd.l=r.leftEnd,r.list.unshift(r.leftEnd,r.rightEnd)},createHalfEdge:function(n,t){return{edge:n,side:t,vertex:null,l:null,r:null}},insert:function(n,t){t.l=n,t.r=n.r,n.r.l=t,n.r=t},leftBound:function(n){var t=r.leftEnd;do t=t.r;while(t!=r.rightEnd&&i.rightOf(t,n));return t=t.l},del:function(n){n.l.r=n.r,n.r.l=n.l,n.edge=null},right:function(n){return n.r},left:function(n){return n.l},leftRegion:function(n){return null==n.edge?e.bottomSite:n.edge.region[n.side]},rightRegion:function(n){return null==n.edge?e.bottomSite:n.edge.region[mc[n.side]]}},i={bisect:function(n,t){var e={region:{l:n,r:t},ep:{l:null,r:null}},r=t.x-n.x,i=t.y-n.y,u=r>0?r:-r,a=i>0?i:-i;return e.c=n.x*r+n.y*i+.5*(r*r+i*i),u>a?(e.a=1,e.b=i/r,e.c/=r):(e.b=1,e.a=r/i,e.c/=i),e},intersect:function(n,t){var e=n.edge,r=t.edge;if(!e||!r||e.region.r==r.region.r)return null;var i=e.a*r.b-e.b*r.a;if(Math.abs(i)<1e-10)return null;var u,a,o=(e.c*r.b-r.c*e.b)/i,c=(r.c*e.a-e.c*r.a)/i,l=e.region.r,s=r.region.r;l.y<s.y||l.y==s.y&&l.x<s.x?(u=n,a=e):(u=t,a=r);var f=o>=a.region.r.x;return f&&"l"===u.side||!f&&"r"===u.side?null:{x:o,y:c}},rightOf:function(n,t){var e=n.edge,r=e.region.r,i=t.x>r.x;if(i&&"l"===n.side)return 1;if(!i&&"r"===n.side)return 0;if(1===e.a){var u=t.y-r.y,a=t.x-r.x,o=0,c=0;if(!i&&e.b<0||i&&e.b>=0?c=o=u>=e.b*a:(c=t.x+t.y*e.b>e.c,e.b<0&&(c=!c),c||(o=1)),!o){var l=r.x-e.region.l.x;c=e.b*(a*a-u*u)<l*u*(1+2*a/l+e.b*e.b),e.b<0&&(c=!c)}}else{var s=e.c-e.a*t.x,f=t.y-s,h=t.x-r.x,g=s-r.y;c=f*f>h*h+g*g}return"l"===n.side?c:!c},endPoint:function(n,e,r){n.ep[e]=r,n.ep[mc[e]]&&t(n)},distance:function(n,t){var e=n.x-t.x,r=n.y-t.y;return Math.sqrt(e*e+r*r)}},u={list:[],insert:function(n,t,e){n.vertex=t,n.ystar=t.y+e;for(var r=0,i=u.list,a=i.length;a>r;r++){var o=i[r];if(!(n.ystar>o.ystar||n.ystar==o.ystar&&t.x>o.vertex.x))break}i.splice(r,0,n)},del:function(n){for(var t=0,e=u.list,r=e.length;r>t&&e[t]!=n;++t);e.splice(t,1)},empty:function(){return 0===u.list.length},nextEvent:function(n){for(var t=0,e=u.list,r=e.length;r>t;++t)if(e[t]==n)return e[t+1];return null},min:function(){var n=u.list[0];return{x:n.vertex.x,y:n.ystar}},extractMin:function(){return u.list.shift()}};r.init(),e.bottomSite=e.list.shift();for(var a,o,c,l,s,f,h,g,p,m,d,v,y,M=e.list.shift();;)if(u.empty()||(a=u.min()),M&&(u.empty()||M.y<a.y||M.y==a.y&&M.x<a.x))o=r.leftBound(M),c=r.right(o),h=r.rightRegion(o),v=i.bisect(h,M),f=r.createHalfEdge(v,"l"),r.insert(o,f),m=i.intersect(o,f),m&&(u.del(o),u.insert(o,m,i.distance(m,M))),o=f,f=r.createHalfEdge(v,"r"),r.insert(o,f),m=i.intersect(f,c),m&&u.insert(f,m,i.distance(m,M)),M=e.list.shift();else{if(u.empty())break;o=u.extractMin(),l=r.left(o),c=r.right(o),s=r.right(c),h=r.leftRegion(o),g=r.rightRegion(c),d=o.vertex,i.endPoint(o.edge,o.side,d),i.endPoint(c.edge,c.side,d),r.del(o),u.del(c),r.del(c),y="l",h.y>g.y&&(p=h,h=g,g=p,y="r"),v=i.bisect(h,g),f=r.createHalfEdge(v,y),r.insert(l,f),i.endPoint(v,mc[y],d),m=i.intersect(l,f),m&&(u.del(l),u.insert(l,m,i.distance(m,h))),m=i.intersect(f,s),m&&u.insert(f,m,i.distance(m,h))}for(o=r.right(r.leftEnd);o!=r.rightEnd;o=r.right(o))t(o.edge)}function dr(n){return n.x}function vr(n){return n.y}function yr(){return{leaf:!0,nodes:[],point:null,x:null,y:null}}function Mr(n,t,e,r,i,u){if(!n(t,e,r,i,u)){var a=.5*(e+i),o=.5*(r+u),c=t.nodes;c[0]&&Mr(n,c[0],e,r,a,o),c[1]&&Mr(n,c[1],a,r,i,o),c[2]&&Mr(n,c[2],e,o,a,u),c[3]&&Mr(n,c[3],a,o,i,u)}}function xr(n,t){n=ya.rgb(n),t=ya.rgb(t);var e=n.r,r=n.g,i=n.b,u=t.r-e,a=t.g-r,o=t.b-i;return function(n){return"#"+ct(Math.round(e+u*n))+ct(Math.round(r+a*n))+ct(Math.round(i+o*n))}}function br(n,t){var e,r={},i={};for(e in n)e in t?r[e]=Sr(n[e],t[e]):i[e]=n[e];for(e in t)e in n||(i[e]=t[e]);return function(n){for(e in r)i[e]=r[e](n);return i}}function _r(n,t){return t-=n=+n,function(e){return n+t*e}}function wr(n,t){var e,r,i,u,a,o=0,c=0,l=[],s=[];for(n+="",t+="",dc.lastIndex=0,r=0;e=dc.exec(t);++r)e.index&&l.push(t.substring(o,c=e.index)),s.push({i:l.length,x:e[0]}),l.push(null),o=dc.lastIndex;for(o<t.length&&l.push(t.substring(o)),r=0,u=s.length;(e=dc.exec(n))&&u>r;++r)if(a=s[r],a.x==e[0]){if(a.i)if(null==l[a.i+1])for(l[a.i-1]+=a.x,l.splice(a.i,1),i=r+1;u>i;++i)s[i].i--;else for(l[a.i-1]+=a.x+l[a.i+1],l.splice(a.i,2),i=r+1;u>i;++i)s[i].i-=2;else if(null==l[a.i+1])l[a.i]=a.x;else for(l[a.i]=a.x+l[a.i+1],l.splice(a.i+1,1),i=r+1;u>i;++i)s[i].i--;s.splice(r,1),u--,r--}else a.x=_r(parseFloat(e[0]),parseFloat(a.x));for(;u>r;)a=s.pop(),null==l[a.i+1]?l[a.i]=a.x:(l[a.i]=a.x+l[a.i+1],l.splice(a.i+1,1)),u--;return 1===l.length?null==l[0]?(a=s[0].x,function(n){return a(n)+""}):function(){return t}:function(n){for(r=0;u>r;++r)l[(a=s[r]).i]=a.x(n);return l.join("")}}function Sr(n,t){for(var e,r=ya.interpolators.length;--r>=0&&!(e=ya.interpolators[r](n,t)););return e}function Er(n,t){var e,r=[],i=[],u=n.length,a=t.length,o=Math.min(n.length,t.length);for(e=0;o>e;++e)r.push(Sr(n[e],t[e]));for(;u>e;++e)i[e]=n[e];for(;a>e;++e)i[e]=t[e];return function(n){for(e=0;o>e;++e)i[e]=r[e](n);return i}}function kr(n){return function(t){return 0>=t?0:t>=1?1:n(t)}}function Ar(n){return function(t){return 1-n(1-t)}}function Nr(n){return function(t){return.5*(.5>t?n(2*t):2-n(2-2*t))}}function qr(n){return n*n}function Tr(n){return n*n*n}function Cr(n){if(0>=n)return 0;if(n>=1)return 1;var t=n*n,e=t*n;return 4*(.5>n?e:3*(n-t)+e-.75)}function zr(n){return function(t){return Math.pow(t,n)}}function Dr(n){return 1-Math.cos(n*Ka/2)}function jr(n){return Math.pow(2,10*(n-1))}function Lr(n){return 1-Math.sqrt(1-n*n)}function Hr(n,t){var e;return arguments.length<2&&(t=.45),arguments.length?e=t/(2*Ka)*Math.asin(1/n):(n=1,e=t/4),function(r){return 1+n*Math.pow(2,10*-r)*Math.sin(2*(r-e)*Ka/t)}}function Fr(n){return n||(n=1.70158),function(t){return t*t*((n+1)*t-n)}}function Pr(n){return 1/2.75>n?7.5625*n*n:2/2.75>n?7.5625*(n-=1.5/2.75)*n+.75:2.5/2.75>n?7.5625*(n-=2.25/2.75)*n+.9375:7.5625*(n-=2.625/2.75)*n+.984375}function Or(n,t){n=ya.hcl(n),t=ya.hcl(t);var e=n.h,r=n.c,i=n.l,u=t.h-e,a=t.c-r,o=t.l-i;return isNaN(a)&&(a=0,r=isNaN(r)?t.c:r),isNaN(u)?(u=0,e=isNaN(e)?t.h:e):u>180?u-=360:-180>u&&(u+=360),function(n){return J(e+u*n,r+a*n,i+o*n)+""}}function Yr(n,t){n=ya.hsl(n),t=ya.hsl(t);var e=n.h,r=n.s,i=n.l,u=t.h-e,a=t.s-r,o=t.l-i;return isNaN(a)&&(a=0,r=isNaN(r)?t.s:r),isNaN(u)?(u=0,e=isNaN(e)?t.h:e):u>180?u-=360:-180>u&&(u+=360),function(n){return R(e+u*n,r+a*n,i+o*n)+""}}function Rr(n,t){n=ya.lab(n),t=ya.lab(t);var e=n.l,r=n.a,i=n.b,u=t.l-e,a=t.a-r,o=t.b-i;return function(n){return Q(e+u*n,r+a*n,i+o*n)+""}}function Ur(n,t){return t-=n,function(e){return Math.round(n+t*e)}}function Ir(n){var t=[n.a,n.b],e=[n.c,n.d],r=Xr(t),i=Vr(t,e),u=Xr(Zr(e,t,-i))||0;t[0]*e[1]<e[0]*t[1]&&(t[0]*=-1,t[1]*=-1,r*=-1,i*=-1),this.rotate=(r?Math.atan2(t[1],t[0]):Math.atan2(-e[0],e[1]))*eo,this.translate=[n.e,n.f],this.scale=[r,u],this.skew=u?Math.atan2(i,u)*eo:0}function Vr(n,t){return n[0]*t[0]+n[1]*t[1]}function Xr(n){var t=Math.sqrt(Vr(n,n));return t&&(n[0]/=t,n[1]/=t),t}function Zr(n,t,e){return n[0]+=e*t[0],n[1]+=e*t[1],n}function Br(n,t){var e,r=[],i=[],u=ya.transform(n),a=ya.transform(t),o=u.translate,c=a.translate,l=u.rotate,s=a.rotate,f=u.skew,h=a.skew,g=u.scale,p=a.scale;return o[0]!=c[0]||o[1]!=c[1]?(r.push("translate(",null,",",null,")"),i.push({i:1,x:_r(o[0],c[0])},{i:3,x:_r(o[1],c[1])})):c[0]||c[1]?r.push("translate("+c+")"):r.push(""),l!=s?(l-s>180?s+=360:s-l>180&&(l+=360),i.push({i:r.push(r.pop()+"rotate(",null,")")-2,x:_r(l,s)})):s&&r.push(r.pop()+"rotate("+s+")"),f!=h?i.push({i:r.push(r.pop()+"skewX(",null,")")-2,x:_r(f,h)}):h&&r.push(r.pop()+"skewX("+h+")"),g[0]!=p[0]||g[1]!=p[1]?(e=r.push(r.pop()+"scale(",null,",",null,")"),i.push({i:e-4,x:_r(g[0],p[0])},{i:e-2,x:_r(g[1],p[1])})):(1!=p[0]||1!=p[1])&&r.push(r.pop()+"scale("+p+")"),e=i.length,function(n){for(var t,u=-1;++u<e;)r[(t=i[u]).i]=t.x(n);return r.join("")}}function $r(n,t){return t=t-(n=+n)?1/(t-n):0,function(e){return(e-n)*t}}function Wr(n,t){return t=t-(n=+n)?1/(t-n):0,function(e){return Math.max(0,Math.min(1,(e-n)*t))}}function Jr(n){for(var t=n.source,e=n.target,r=Kr(t,e),i=[t];t!==r;)t=t.parent,i.push(t);for(var u=i.length;e!==r;)i.splice(u,0,e),e=e.parent;return i}function Gr(n){for(var t=[],e=n.parent;null!=e;)t.push(n),n=e,e=e.parent;return t.push(n),t}function Kr(n,t){if(n===t)return n;for(var e=Gr(n),r=Gr(t),i=e.pop(),u=r.pop(),a=null;i===u;)a=i,i=e.pop(),u=r.pop();return a}function Qr(n){n.fixed|=2}function ni(n){n.fixed&=-7}function ti(n){n.fixed|=4,n.px=n.x,n.py=n.y}function ei(n){n.fixed&=-5}function ri(n,t,e){var r=0,i=0;if(n.charge=0,!n.leaf)for(var u,a=n.nodes,o=a.length,c=-1;++c<o;)u=a[c],null!=u&&(ri(u,t,e),n.charge+=u.charge,r+=u.charge*u.cx,i+=u.charge*u.cy);if(n.point){n.leaf||(n.point.x+=Math.random()-.5,n.point.y+=Math.random()-.5);var l=t*e[n.point.index];n.charge+=n.pointCharge=l,r+=l*n.point.x,i+=l*n.point.y}n.cx=r/n.charge,n.cy=i/n.charge}function ii(n,t){return ya.rebind(n,t,"sort","children","value"),n.nodes=n,n.links=ci,n}function ui(n){return n.children}function ai(n){return n.value}function oi(n,t){return t.value-n.value}function ci(n){return ya.merge(n.map(function(n){return(n.children||[]).map(function(t){return{source:n,target:t}})}))}function li(n){return n.x}function si(n){return n.y}function fi(n,t,e){n.y0=t,n.y=e}function hi(n){return ya.range(n.length)}function gi(n){for(var t=-1,e=n[0].length,r=[];++t<e;)r[t]=0;return r}function pi(n){for(var t,e=1,r=0,i=n[0][1],u=n.length;u>e;++e)(t=n[e][1])>i&&(r=e,i=t);return r}function mi(n){return n.reduce(di,0)}function di(n,t){return n+t[1]}function vi(n,t){return yi(n,Math.ceil(Math.log(t.length)/Math.LN2+1))}function yi(n,t){for(var e=-1,r=+n[0],i=(n[1]-r)/t,u=[];++e<=t;)u[e]=i*e+r;return u}function Mi(n){return[ya.min(n),ya.max(n)]}function xi(n,t){return n.parent==t.parent?1:2}function bi(n){var t=n.children;return t&&t.length?t[0]:n._tree.thread}function _i(n){var t,e=n.children;return e&&(t=e.length)?e[t-1]:n._tree.thread}function wi(n,t){var e=n.children;if(e&&(i=e.length))for(var r,i,u=-1;++u<i;)t(r=wi(e[u],t),n)>0&&(n=r);return n}function Si(n,t){return n.x-t.x}function Ei(n,t){return t.x-n.x}function ki(n,t){return n.depth-t.depth}function Ai(n,t){function e(n,r){var i=n.children;if(i&&(a=i.length))for(var u,a,o=null,c=-1;++c<a;)u=i[c],e(u,o),o=u;t(n,r)}e(n,null)}function Ni(n){for(var t,e=0,r=0,i=n.children,u=i.length;--u>=0;)t=i[u]._tree,t.prelim+=e,t.mod+=e,e+=t.shift+(r+=t.change)}function qi(n,t,e){n=n._tree,t=t._tree;var r=e/(t.number-n.number);n.change+=r,t.change-=r,t.shift+=e,t.prelim+=e,t.mod+=e}function Ti(n,t,e){return n._tree.ancestor.parent==t.parent?n._tree.ancestor:e}function Ci(n,t){return n.value-t.value}function zi(n,t){var e=n._pack_next;n._pack_next=t,t._pack_prev=n,t._pack_next=e,e._pack_prev=t}function Di(n,t){n._pack_next=t,t._pack_prev=n}function ji(n,t){var e=t.x-n.x,r=t.y-n.y,i=n.r+t.r;return.999*i*i>e*e+r*r}function Li(n){function t(n){s=Math.min(n.x-n.r,s),f=Math.max(n.x+n.r,f),h=Math.min(n.y-n.r,h),g=Math.max(n.y+n.r,g)}if((e=n.children)&&(l=e.length)){var e,r,i,u,a,o,c,l,s=1/0,f=-1/0,h=1/0,g=-1/0;if(e.forEach(Hi),r=e[0],r.x=-r.r,r.y=0,t(r),l>1&&(i=e[1],i.x=i.r,i.y=0,t(i),l>2))for(u=e[2],Oi(r,i,u),t(u),zi(r,u),r._pack_prev=u,zi(u,i),i=r._pack_next,a=3;l>a;a++){Oi(r,i,u=e[a]);var p=0,m=1,d=1;for(o=i._pack_next;o!==i;o=o._pack_next,m++)if(ji(o,u)){p=1;break}if(1==p)for(c=r._pack_prev;c!==o._pack_prev&&!ji(c,u);c=c._pack_prev,d++);p?(d>m||m==d&&i.r<r.r?Di(r,i=o):Di(r=c,i),a--):(zi(r,u),i=u,t(u))}var v=(s+f)/2,y=(h+g)/2,M=0;for(a=0;l>a;a++)u=e[a],u.x-=v,u.y-=y,M=Math.max(M,u.r+Math.sqrt(u.x*u.x+u.y*u.y));n.r=M,e.forEach(Fi)}}function Hi(n){n._pack_next=n._pack_prev=n}function Fi(n){delete n._pack_next,delete n._pack_prev}function Pi(n,t,e,r){var i=n.children;if(n.x=t+=r*n.x,n.y=e+=r*n.y,n.r*=r,i)for(var u=-1,a=i.length;++u<a;)Pi(i[u],t,e,r)}function Oi(n,t,e){var r=n.r+e.r,i=t.x-n.x,u=t.y-n.y;if(r&&(i||u)){var a=t.r+e.r,o=i*i+u*u;a*=a,r*=r;var c=.5+(r-a)/(2*o),l=Math.sqrt(Math.max(0,2*a*(r+o)-(r-=o)*r-a*a))/(2*o);e.x=n.x+c*i+l*u,e.y=n.y+c*u-l*i}else e.x=n.x+r,e.y=n.y}function Yi(n){return 1+ya.max(n,function(n){return n.y})}function Ri(n){return n.reduce(function(n,t){return n+t.x},0)/n.length}function Ui(n){var t=n.children;return t&&t.length?Ui(t[0]):n}function Ii(n){var t,e=n.children;return e&&(t=e.length)?Ii(e[t-1]):n}function Vi(n){return{x:n.x,y:n.y,dx:n.dx,dy:n.dy}}function Xi(n,t){var e=n.x+t[3],r=n.y+t[0],i=n.dx-t[1]-t[3],u=n.dy-t[0]-t[2];return 0>i&&(e+=i/2,i=0),0>u&&(r+=u/2,u=0),{x:e,y:r,dx:i,dy:u}}function Zi(n){var t=n[0],e=n[n.length-1];return e>t?[t,e]:[e,t]}function Bi(n){return n.rangeExtent?n.rangeExtent():Zi(n.range())}function $i(n,t,e,r){var i=e(n[0],n[1]),u=r(t[0],t[1]);return function(n){return u(i(n))}}function Wi(n,t){var e,r=0,i=n.length-1,u=n[r],a=n[i];return u>a&&(e=r,r=i,i=e,e=u,u=a,a=e),n[r]=t.floor(u),n[i]=t.ceil(a),n}function Ji(n){return n?{floor:function(t){return Math.floor(t/n)*n},ceil:function(t){return Math.ceil(t/n)*n}}:kc}function Gi(n,t,e,r){var i=[],u=[],a=0,o=Math.min(n.length,t.length)-1;for(n[o]<n[0]&&(n=n.slice().reverse(),t=t.slice().reverse());++a<=o;)i.push(e(n[a-1],n[a])),u.push(r(t[a-1],t[a]));return function(t){var e=ya.bisect(n,t,1,o)-1;return u[e](i[e](t))}}function Ki(n,t,e,r){function i(){var i=Math.min(n.length,t.length)>2?Gi:$i,c=r?Wr:$r;return a=i(n,t,c,e),o=i(t,n,c,Sr),u}function u(n){return a(n)}var a,o;return u.invert=function(n){return o(n)},u.domain=function(t){return arguments.length?(n=t.map(Number),i()):n},u.range=function(n){return arguments.length?(t=n,i()):t},u.rangeRound=function(n){return u.range(n).interpolate(Ur)},u.clamp=function(n){return arguments.length?(r=n,i()):r},u.interpolate=function(n){return arguments.length?(e=n,i()):e},u.ticks=function(t){return ru(n,t)},u.tickFormat=function(t,e){return iu(n,t,e)},u.nice=function(t){return nu(n,t),i()},u.copy=function(){return Ki(n,t,e,r)},i()}function Qi(n,t){return ya.rebind(n,t,"range","rangeRound","interpolate","clamp")}function nu(n,t){return Wi(n,Ji(t?eu(n,t)[2]:tu(n)))}function tu(n){var t=Zi(n),e=t[1]-t[0];return Math.pow(10,Math.round(Math.log(e)/Math.LN10)-1)}function eu(n,t){var e=Zi(n),r=e[1]-e[0],i=Math.pow(10,Math.floor(Math.log(r/t)/Math.LN10)),u=t/r*i;return.15>=u?i*=10:.35>=u?i*=5:.75>=u&&(i*=2),e[0]=Math.ceil(e[0]/i)*i,e[1]=Math.floor(e[1]/i)*i+.5*i,e[2]=i,e}function ru(n,t){return ya.range.apply(ya,eu(n,t))}function iu(n,t,e){var r=-Math.floor(Math.log(eu(n,t)[2])/Math.LN10+.01);return ya.format(e?e.replace(wo,function(n,t,e,i,u,a,o,c,l,s){return[t,e,i,u,a,o,c,l||"."+(r-2*("%"===s)),s].join("")}):",."+r+"f")}function uu(n,t,e,r){function i(n){return(e?Math.log(0>n?0:n):-Math.log(n>0?0:-n))/Math.log(t)}function u(n){return e?Math.pow(t,n):-Math.pow(t,-n)}function a(t){return n(i(t))}return a.invert=function(t){return u(n.invert(t))},a.domain=function(t){return arguments.length?(e=t[0]>=0,n.domain((r=t.map(Number)).map(i)),a):r},a.base=function(e){return arguments.length?(t=+e,n.domain(r.map(i)),a):t},a.nice=function(){var t=Wi(r.map(i),e?Math:Nc);return n.domain(t),r=t.map(u),a},a.ticks=function(){var n=Zi(r),a=[],o=n[0],c=n[1],l=Math.floor(i(o)),s=Math.ceil(i(c)),f=t%1?2:t;if(isFinite(s-l)){if(e){for(;s>l;l++)for(var h=1;f>h;h++)a.push(u(l)*h);a.push(u(l))}else for(a.push(u(l));l++<s;)for(var h=f-1;h>0;h--)a.push(u(l)*h);for(l=0;a[l]<o;l++);for(s=a.length;a[s-1]>c;s--);a=a.slice(l,s)}return a},a.tickFormat=function(n,t){if(!arguments.length)return Ac;arguments.length<2?t=Ac:"function"!=typeof t&&(t=ya.format(t));var r,o=Math.max(.1,n/a.ticks().length),c=e?(r=1e-12,Math.ceil):(r=-1e-12,Math.floor);return function(n){return n/u(c(i(n)+r))<=o?t(n):""}},a.copy=function(){return uu(n.copy(),t,e,r)},Qi(a,n)}function au(n,t,e){function r(t){return n(i(t))}var i=ou(t),u=ou(1/t);return r.invert=function(t){return u(n.invert(t))},r.domain=function(t){return arguments.length?(n.domain((e=t.map(Number)).map(i)),r):e},r.ticks=function(n){return ru(e,n)},r.tickFormat=function(n,t){return iu(e,n,t)},r.nice=function(n){return r.domain(nu(e,n))},r.exponent=function(a){return arguments.length?(i=ou(t=a),u=ou(1/t),n.domain(e.map(i)),r):t},r.copy=function(){return au(n.copy(),t,e)},Qi(r,n)}function ou(n){return function(t){return 0>t?-Math.pow(-t,n):Math.pow(t,n)}}function cu(n,t){function e(t){return a[((u.get(t)||u.set(t,n.push(t)))-1)%a.length]}function r(t,e){return ya.range(n.length).map(function(n){return t+e*n})}var u,a,o;return e.domain=function(r){if(!arguments.length)return n;n=[],u=new i;for(var a,o=-1,c=r.length;++o<c;)u.has(a=r[o])||u.set(a,n.push(a));return e[t.t].apply(e,t.a)},e.range=function(n){return arguments.length?(a=n,o=0,t={t:"range",a:arguments},e):a},e.rangePoints=function(i,u){arguments.length<2&&(u=0);var c=i[0],l=i[1],s=(l-c)/(Math.max(1,n.length-1)+u);return a=r(n.length<2?(c+l)/2:c+s*u/2,s),o=0,t={t:"rangePoints",a:arguments},e},e.rangeBands=function(i,u,c){arguments.length<2&&(u=0),arguments.length<3&&(c=u);var l=i[1]<i[0],s=i[l-0],f=i[1-l],h=(f-s)/(n.length-u+2*c);return a=r(s+h*c,h),l&&a.reverse(),o=h*(1-u),t={t:"rangeBands",a:arguments},e},e.rangeRoundBands=function(i,u,c){arguments.length<2&&(u=0),arguments.length<3&&(c=u);var l=i[1]<i[0],s=i[l-0],f=i[1-l],h=Math.floor((f-s)/(n.length-u+2*c)),g=f-s-(n.length-u)*h;return a=r(s+Math.round(g/2),h),l&&a.reverse(),o=Math.round(h*(1-u)),t={t:"rangeRoundBands",a:arguments},e},e.rangeBand=function(){return o},e.rangeExtent=function(){return Zi(t.a[0])},e.copy=function(){return cu(n,t)},e.domain(n)}function lu(n,t){function e(){var e=0,u=t.length;for(i=[];++e<u;)i[e-1]=ya.quantile(n,e/u);return r}function r(n){return isNaN(n=+n)?void 0:t[ya.bisect(i,n)]}var i;return r.domain=function(t){return arguments.length?(n=t.filter(function(n){return!isNaN(n)}).sort(ya.ascending),e()):n},r.range=function(n){return arguments.length?(t=n,e()):t},r.quantiles=function(){return i},r.invertExtent=function(e){return e=t.indexOf(e),0>e?[0/0,0/0]:[e>0?i[e-1]:n[0],e<i.length?i[e]:n[n.length-1]]},r.copy=function(){return lu(n,t)},e()}function su(n,t,e){function r(t){return e[Math.max(0,Math.min(a,Math.floor(u*(t-n))))]}function i(){return u=e.length/(t-n),a=e.length-1,r}var u,a;return r.domain=function(e){return arguments.length?(n=+e[0],t=+e[e.length-1],i()):[n,t]},r.range=function(n){return arguments.length?(e=n,i()):e},r.invertExtent=function(t){return t=e.indexOf(t),t=0>t?0/0:t/u+n,[t,t+1/u]},r.copy=function(){return su(n,t,e)},i()}function fu(n,t){function e(e){return e>=e?t[ya.bisect(n,e)]:void 0}return e.domain=function(t){return arguments.length?(n=t,e):n},e.range=function(n){return arguments.length?(t=n,e):t},e.invertExtent=function(e){return e=t.indexOf(e),[n[e-1],n[e]]},e.copy=function(){return fu(n,t)},e}function hu(n){function t(n){return+n}return t.invert=t,t.domain=t.range=function(e){return arguments.length?(n=e.map(t),t):n},t.ticks=function(t){return ru(n,t)},t.tickFormat=function(t,e){return iu(n,t,e)},t.copy=function(){return hu(n)},t}function gu(n){return n.innerRadius}function pu(n){return n.outerRadius}function mu(n){return n.startAngle}function du(n){return n.endAngle}function vu(n){for(var t,e,r,i=-1,u=n.length;++i<u;)t=n[i],e=t[0],r=t[1]+Dc,t[0]=e*Math.cos(r),t[1]=e*Math.sin(r);return n}function yu(n){function t(t){function c(){m.push("M",o(n(v),f),s,l(n(d.reverse()),f),"Z")}for(var h,g,p,m=[],d=[],v=[],y=-1,M=t.length,x=pt(e),b=pt(i),_=e===r?function(){return g}:pt(r),w=i===u?function(){return p}:pt(u);++y<M;)a.call(this,h=t[y],y)?(d.push([g=+x.call(this,h,y),p=+b.call(this,h,y)]),v.push([+_.call(this,h,y),+w.call(this,h,y)])):d.length&&(c(),d=[],v=[]);return d.length&&c(),m.length?m.join(""):null}var e=Ie,r=Ie,i=0,u=Ve,a=Xt,o=Xe,c=o.key,l=o,s="L",f=.7;return t.x=function(n){return arguments.length?(e=r=n,t):r},t.x0=function(n){return arguments.length?(e=n,t):e},t.x1=function(n){return arguments.length?(r=n,t):r},t.y=function(n){return arguments.length?(i=u=n,t):u},t.y0=function(n){return arguments.length?(i=n,t):i},t.y1=function(n){return arguments.length?(u=n,t):u},t.defined=function(n){return arguments.length?(a=n,t):a},t.interpolate=function(n){return arguments.length?(c="function"==typeof n?o=n:(o=sc.get(n)||Xe).key,l=o.reverse||o,s=o.closed?"M":"L",t):c},t.tension=function(n){return arguments.length?(f=n,t):f},t}function Mu(n){return n.radius}function xu(n){return[n.x,n.y]}function bu(n){return function(){var t=n.apply(this,arguments),e=t[0],r=t[1]+Dc;return[e*Math.cos(r),e*Math.sin(r)]}}function _u(){return 64}function wu(){return"circle"}function Su(n){var t=Math.sqrt(n/Ka);return"M0,"+t+"A"+t+","+t+" 0 1,1 0,"+-t+"A"+t+","+t+" 0 1,1 0,"+t+"Z"}function Eu(n,t){return La(n,Yc),n.id=t,n}function ku(n,t,e,r){var i=n.id;return T(n,"function"==typeof e?function(n,u,a){n.__transition__[i].tween.set(t,r(e.call(n,n.__data__,u,a)))}:(e=r(e),function(n){n.__transition__[i].tween.set(t,e)}))}function Au(n){return null==n&&(n=""),function(){this.textContent=n}}function Nu(n,t,e,r){var u=n.__transition__||(n.__transition__={active:0,count:0}),a=u[e];if(!a){var o=r.time;a=u[e]={tween:new i,time:o,ease:r.ease,delay:r.delay,duration:r.duration},++u.count,ya.timer(function(r){function i(r){return u.active>e?l():(u.active=e,a.event&&a.event.start.call(n,s,t),a.tween.forEach(function(e,r){(r=r.call(n,s,t))&&p.push(r)}),c(r)?1:(xt(c,0,o),void 0))}function c(r){if(u.active!==e)return l();for(var i=(r-h)/g,o=f(i),c=p.length;c>0;)p[--c].call(n,o);return i>=1?(l(),a.event&&a.event.end.call(n,s,t),1):void 0}function l(){return--u.count?delete u[e]:delete n.__transition__,1}var s=n.__data__,f=a.ease,h=a.delay,g=a.duration,p=[];return r>=h?i(r):(xt(i,h,o),void 0)},0,o)}}function qu(n,t){n.attr("transform",function(n){return"translate("+t(n)+",0)"})}function Tu(n,t){n.attr("transform",function(n){return"translate(0,"+t(n)+")"})}function Cu(n,t,e){if(r=[],e&&t.length>1){for(var r,i,u,a=Zi(n.domain()),o=-1,c=t.length,l=(t[1]-t[0])/++e;++o<c;)for(i=e;--i>0;)(u=+t[o]-i*l)>=a[0]&&r.push(u);for(--o,i=0;++i<e&&(u=+t[o]+i*l)<a[1];)r.push(u)}return r}function zu(){this._=new Date(arguments.length>1?Date.UTC.apply(this,arguments):arguments[0])}function Du(n,t,e){function r(t){var e=n(t),r=u(e,1);return r-t>t-e?e:r}function i(e){return t(e=n(new Zc(e-1)),1),e}function u(n,e){return t(n=new Zc(+n),e),n}function a(n,r,u){var a=i(n),o=[];if(u>1)for(;r>a;)e(a)%u||o.push(new Date(+a)),t(a,1);else for(;r>a;)o.push(new Date(+a)),t(a,1);return o}function o(n,t,e){try{Zc=zu;var r=new zu;return r._=n,a(r,t,e)}finally{Zc=Date}}n.floor=n,n.round=r,n.ceil=i,n.offset=u,n.range=a;var c=n.utc=ju(n);return c.floor=c,c.round=ju(r),c.ceil=ju(i),c.offset=ju(u),c.range=o,n}function ju(n){return function(t,e){try{Zc=zu;var r=new zu;return r._=t,n(r,e)._}finally{Zc=Date}}}function Lu(n,t,e,r){for(var i,u,a=0,o=t.length,c=e.length;o>a;){if(r>=c)return-1;if(i=t.charCodeAt(a++),37===i){if(u=gl[t.charAt(a++)],!u||(r=u(n,e,r))<0)return-1}else if(i!=e.charCodeAt(r++))return-1}return r}function Hu(n){return new RegExp("^(?:"+n.map(ya.requote).join("|")+")","i")}function Fu(n){for(var t=new i,e=-1,r=n.length;++e<r;)t.set(n[e].toLowerCase(),e);return t}function Pu(n,t,e){var r=0>n?"-":"",i=(r?-n:n)+"",u=i.length;return r+(e>u?new Array(e-u+1).join(t)+i:i)}function Ou(n,t,e){il.lastIndex=0;var r=il.exec(t.substring(e));return r?(n.w=ul.get(r[0].toLowerCase()),e+r[0].length):-1}function Yu(n,t,e){el.lastIndex=0;var r=el.exec(t.substring(e));return r?(n.w=rl.get(r[0].toLowerCase()),e+r[0].length):-1}function Ru(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+1));return r?(n.w=+r[0],e+r[0].length):-1}function Uu(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e));return r?(n.U=+r[0],e+r[0].length):-1}function Iu(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e));return r?(n.W=+r[0],e+r[0].length):-1}function Vu(n,t,e){cl.lastIndex=0;var r=cl.exec(t.substring(e));return r?(n.m=ll.get(r[0].toLowerCase()),e+r[0].length):-1}function Xu(n,t,e){al.lastIndex=0;var r=al.exec(t.substring(e));return r?(n.m=ol.get(r[0].toLowerCase()),e+r[0].length):-1}function Zu(n,t,e){return Lu(n,hl.c.toString(),t,e)}function Bu(n,t,e){return Lu(n,hl.x.toString(),t,e)}function $u(n,t,e){return Lu(n,hl.X.toString(),t,e)}function Wu(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+4));return r?(n.y=+r[0],e+r[0].length):-1}function Ju(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.y=Gu(+r[0]),e+r[0].length):-1}function Gu(n){return n+(n>68?1900:2e3)}function Ku(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.m=r[0]-1,e+r[0].length):-1}function Qu(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.d=+r[0],e+r[0].length):-1}function na(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+3));return r?(n.j=+r[0],e+r[0].length):-1}function ta(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.H=+r[0],e+r[0].length):-1}function ea(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.M=+r[0],e+r[0].length):-1}function ra(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+2));return r?(n.S=+r[0],e+r[0].length):-1}function ia(n,t,e){pl.lastIndex=0;var r=pl.exec(t.substring(e,e+3));return r?(n.L=+r[0],e+r[0].length):-1}function ua(n,t,e){var r=ml.get(t.substring(e,e+=2).toLowerCase());return null==r?-1:(n.p=r,e)}function aa(n){var t=n.getTimezoneOffset(),e=t>0?"-":"+",r=~~(Math.abs(t)/60),i=Math.abs(t)%60;return e+Pu(r,"0",2)+Pu(i,"0",2)}function oa(n,t,e){sl.lastIndex=0;var r=sl.exec(t.substring(e,e+1));return r?e+r[0].length:-1}function ca(n){return n.toISOString()}function la(n,t,e){function r(t){return n(t)}return r.invert=function(t){return sa(n.invert(t))},r.domain=function(t){return arguments.length?(n.domain(t),r):n.domain().map(sa)},r.nice=function(n){return r.domain(Wi(r.domain(),n))},r.ticks=function(e,i){var u=Zi(r.domain());if("function"!=typeof e){var a=u[1]-u[0],o=a/e,c=ya.bisect(vl,o);if(c==vl.length)return t.year(u,e);if(!c)return n.ticks(e).map(sa);o/vl[c-1]<vl[c]/o&&--c,e=t[c],i=e[1],e=e[0].range}return e(u[0],new Date(+u[1]+1),i)},r.tickFormat=function(){return e},r.copy=function(){return la(n.copy(),t,e)},Qi(r,n)}function sa(n){return new Date(n)}function fa(n){return function(t){for(var e=n.length-1,r=n[e];!r[1](t);)r=n[--e];return r[0](t)}}function ha(n){var t=new Date(n,0,1);return t.setFullYear(n),t}function ga(n){var t=n.getFullYear(),e=ha(t),r=ha(t+1);return t+(n-e)/(r-e)}function pa(n){var t=new Date(Date.UTC(n,0,1));return t.setUTCFullYear(n),t}function ma(n){var t=n.getUTCFullYear(),e=pa(t),r=pa(t+1);return t+(n-e)/(r-e)}function da(n){return JSON.parse(n.responseText)}function va(n){var t=Ma.createRange();return t.selectNode(Ma.body),t.createContextualFragment(n.responseText)}var ya={version:"3.2.8"};Date.now||(Date.now=function(){return+new Date});var Ma=document,xa=Ma.documentElement,ba=window;try{Ma.createElement("div").style.setProperty("opacity",0,"")}catch(_a){var wa=ba.Element.prototype,Sa=wa.setAttribute,Ea=wa.setAttributeNS,ka=ba.CSSStyleDeclaration.prototype,Aa=ka.setProperty;wa.setAttribute=function(n,t){Sa.call(this,n,t+"")},wa.setAttributeNS=function(n,t,e){Ea.call(this,n,t,e+"")},ka.setProperty=function(n,t,e){Aa.call(this,n,t+"",e)}}ya.ascending=function(n,t){return t>n?-1:n>t?1:n>=t?0:0/0},ya.descending=function(n,t){return n>t?-1:t>n?1:t>=n?0:0/0},ya.min=function(n,t){var e,r,i=-1,u=n.length;if(1===arguments.length){for(;++i<u&&!(null!=(e=n[i])&&e>=e);)e=void 0;for(;++i<u;)null!=(r=n[i])&&e>r&&(e=r)}else{for(;++i<u&&!(null!=(e=t.call(n,n[i],i))&&e>=e);)e=void 0;for(;++i<u;)null!=(r=t.call(n,n[i],i))&&e>r&&(e=r)}return e},ya.max=function(n,t){var e,r,i=-1,u=n.length;if(1===arguments.length){for(;++i<u&&!(null!=(e=n[i])&&e>=e);)e=void 0;for(;++i<u;)null!=(r=n[i])&&r>e&&(e=r)}else{for(;++i<u&&!(null!=(e=t.call(n,n[i],i))&&e>=e);)e=void 0;for(;++i<u;)null!=(r=t.call(n,n[i],i))&&r>e&&(e=r)}return e},ya.extent=function(n,t){var e,r,i,u=-1,a=n.length;if(1===arguments.length){for(;++u<a&&!(null!=(e=i=n[u])&&e>=e);)e=i=void 0;for(;++u<a;)null!=(r=n[u])&&(e>r&&(e=r),r>i&&(i=r))}else{for(;++u<a&&!(null!=(e=i=t.call(n,n[u],u))&&e>=e);)e=void 0;for(;++u<a;)null!=(r=t.call(n,n[u],u))&&(e>r&&(e=r),r>i&&(i=r))}return[e,i]},ya.sum=function(n,t){var e,r=0,i=n.length,u=-1;if(1===arguments.length)for(;++u<i;)isNaN(e=+n[u])||(r+=e);else for(;++u<i;)isNaN(e=+t.call(n,n[u],u))||(r+=e);return r},ya.mean=function(t,e){var r,i=t.length,u=0,a=-1,o=0;if(1===arguments.length)for(;++a<i;)n(r=t[a])&&(u+=(r-u)/++o);else for(;++a<i;)n(r=e.call(t,t[a],a))&&(u+=(r-u)/++o);return o?u:void 0},ya.quantile=function(n,t){var e=(n.length-1)*t+1,r=Math.floor(e),i=+n[r-1],u=e-r;return u?i+u*(n[r]-i):i},ya.median=function(t,e){return arguments.length>1&&(t=t.map(e)),t=t.filter(n),t.length?ya.quantile(t.sort(ya.ascending),.5):void 0},ya.bisector=function(n){return{left:function(t,e,r,i){for(arguments.length<3&&(r=0),arguments.length<4&&(i=t.length);i>r;){var u=r+i>>>1;n.call(t,t[u],u)<e?r=u+1:i=u}return r},right:function(t,e,r,i){for(arguments.length<3&&(r=0),arguments.length<4&&(i=t.length);i>r;){var u=r+i>>>1;e<n.call(t,t[u],u)?i=u:r=u+1}return r}}};var Na=ya.bisector(function(n){return n});ya.bisectLeft=Na.left,ya.bisect=ya.bisectRight=Na.right,ya.shuffle=function(n){for(var t,e,r=n.length;r;)e=0|Math.random()*r--,t=n[r],n[r]=n[e],n[e]=t;return n},ya.permute=function(n,t){for(var e=t.length,r=new Array(e);e--;)r[e]=n[t[e]];return r},ya.zip=function(){if(!(i=arguments.length))return[];for(var n=-1,e=ya.min(arguments,t),r=new Array(e);++n<e;)for(var i,u=-1,a=r[n]=new Array(i);++u<i;)a[u]=arguments[u][n];return r},ya.transpose=function(n){return ya.zip.apply(ya,n)},ya.keys=function(n){var t=[];for(var e in n)t.push(e);return t},ya.values=function(n){var t=[];for(var e in n)t.push(n[e]);return t},ya.entries=function(n){var t=[];for(var e in n)t.push({key:e,value:n[e]});return t},ya.merge=function(n){return Array.prototype.concat.apply([],n)},ya.range=function(n,t,r){if(arguments.length<3&&(r=1,arguments.length<2&&(t=n,n=0)),1/0===(t-n)/r)throw new Error("infinite range");var i,u=[],a=e(Math.abs(r)),o=-1;if(n*=a,t*=a,r*=a,0>r)for(;(i=n+r*++o)>t;)u.push(i/a);else for(;(i=n+r*++o)<t;)u.push(i/a);return u},ya.map=function(n){var t=new i;if(n instanceof i)n.forEach(function(n,e){t.set(n,e)});else for(var e in n)t.set(e,n[e]);return t},r(i,{has:function(n){return qa+n in this},get:function(n){return this[qa+n]},set:function(n,t){return this[qa+n]=t},remove:function(n){return n=qa+n,n in this&&delete this[n]},keys:function(){var n=[];return this.forEach(function(t){n.push(t)}),n},values:function(){var n=[];return this.forEach(function(t,e){n.push(e)}),n},entries:function(){var n=[];
return this.forEach(function(t,e){n.push({key:t,value:e})}),n},forEach:function(n){for(var t in this)t.charCodeAt(0)===Ta&&n.call(this,t.substring(1),this[t])}});var qa="\0",Ta=qa.charCodeAt(0);ya.nest=function(){function n(t,o,c){if(c>=a.length)return r?r.call(u,o):e?o.sort(e):o;for(var l,s,f,h,g=-1,p=o.length,m=a[c++],d=new i;++g<p;)(h=d.get(l=m(s=o[g])))?h.push(s):d.set(l,[s]);return t?(s=t(),f=function(e,r){s.set(e,n(t,r,c))}):(s={},f=function(e,r){s[e]=n(t,r,c)}),d.forEach(f),s}function t(n,e){if(e>=a.length)return n;var r=[],i=o[e++];return n.forEach(function(n,i){r.push({key:n,values:t(i,e)})}),i?r.sort(function(n,t){return i(n.key,t.key)}):r}var e,r,u={},a=[],o=[];return u.map=function(t,e){return n(e,t,0)},u.entries=function(e){return t(n(ya.map,e,0),0)},u.key=function(n){return a.push(n),u},u.sortKeys=function(n){return o[a.length-1]=n,u},u.sortValues=function(n){return e=n,u},u.rollup=function(n){return r=n,u},u},ya.set=function(n){var t=new u;if(n)for(var e=0,r=n.length;r>e;++e)t.add(n[e]);return t},r(u,{has:function(n){return qa+n in this},add:function(n){return this[qa+n]=!0,n},remove:function(n){return n=qa+n,n in this&&delete this[n]},values:function(){var n=[];return this.forEach(function(t){n.push(t)}),n},forEach:function(n){for(var t in this)t.charCodeAt(0)===Ta&&n.call(this,t.substring(1))}}),ya.behavior={},ya.rebind=function(n,t){for(var e,r=1,i=arguments.length;++r<i;)n[e=arguments[r]]=a(n,t,t[e]);return n};var Ca=["webkit","ms","moz","Moz","o","O"],za=l;try{za(xa.childNodes)[0].nodeType}catch(Da){za=c}ya.dispatch=function(){for(var n=new f,t=-1,e=arguments.length;++t<e;)n[arguments[t]]=h(n);return n},f.prototype.on=function(n,t){var e=n.indexOf("."),r="";if(e>=0&&(r=n.substring(e+1),n=n.substring(0,e)),n)return arguments.length<2?this[n].on(r):this[n].on(r,t);if(2===arguments.length){if(null==t)for(n in this)this.hasOwnProperty(n)&&this[n].on(r,null);return this}},ya.event=null,ya.requote=function(n){return n.replace(ja,"\\$&")};var ja=/[\\\^\$\*\+\?\|\[\]\(\)\.\{\}]/g,La={}.__proto__?function(n,t){n.__proto__=t}:function(n,t){for(var e in t)n[e]=t[e]},Ha=function(n,t){return t.querySelector(n)},Fa=function(n,t){return t.querySelectorAll(n)},Pa=xa[o(xa,"matchesSelector")],Oa=function(n,t){return Pa.call(n,t)};"function"==typeof Sizzle&&(Ha=function(n,t){return Sizzle(n,t)[0]||null},Fa=function(n,t){return Sizzle.uniqueSort(Sizzle(n,t))},Oa=Sizzle.matchesSelector),ya.selection=function(){return Ia};var Ya=ya.selection.prototype=[];Ya.select=function(n){var t,e,r,i,u=[];n=v(n);for(var a=-1,o=this.length;++a<o;){u.push(t=[]),t.parentNode=(r=this[a]).parentNode;for(var c=-1,l=r.length;++c<l;)(i=r[c])?(t.push(e=n.call(i,i.__data__,c,a)),e&&"__data__"in i&&(e.__data__=i.__data__)):t.push(null)}return d(u)},Ya.selectAll=function(n){var t,e,r=[];n=y(n);for(var i=-1,u=this.length;++i<u;)for(var a=this[i],o=-1,c=a.length;++o<c;)(e=a[o])&&(r.push(t=za(n.call(e,e.__data__,o,i))),t.parentNode=e);return d(r)};var Ra={svg:"http://www.w3.org/2000/svg",xhtml:"http://www.w3.org/1999/xhtml",xlink:"http://www.w3.org/1999/xlink",xml:"http://www.w3.org/XML/1998/namespace",xmlns:"http://www.w3.org/2000/xmlns/"};ya.ns={prefix:Ra,qualify:function(n){var t=n.indexOf(":"),e=n;return t>=0&&(e=n.substring(0,t),n=n.substring(t+1)),Ra.hasOwnProperty(e)?{space:Ra[e],local:n}:n}},Ya.attr=function(n,t){if(arguments.length<2){if("string"==typeof n){var e=this.node();return n=ya.ns.qualify(n),n.local?e.getAttributeNS(n.space,n.local):e.getAttribute(n)}for(t in n)this.each(M(t,n[t]));return this}return this.each(M(n,t))},Ya.classed=function(n,t){if(arguments.length<2){if("string"==typeof n){var e=this.node(),r=(n=n.trim().split(/^|\s+/g)).length,i=-1;if(t=e.classList){for(;++i<r;)if(!t.contains(n[i]))return!1}else for(t=e.getAttribute("class");++i<r;)if(!b(n[i]).test(t))return!1;return!0}for(t in n)this.each(_(t,n[t]));return this}return this.each(_(n,t))},Ya.style=function(n,t,e){var r=arguments.length;if(3>r){if("string"!=typeof n){2>r&&(t="");for(e in n)this.each(S(e,n[e],t));return this}if(2>r)return ba.getComputedStyle(this.node(),null).getPropertyValue(n);e=""}return this.each(S(n,t,e))},Ya.property=function(n,t){if(arguments.length<2){if("string"==typeof n)return this.node()[n];for(t in n)this.each(E(t,n[t]));return this}return this.each(E(n,t))},Ya.text=function(n){return arguments.length?this.each("function"==typeof n?function(){var t=n.apply(this,arguments);this.textContent=null==t?"":t}:null==n?function(){this.textContent=""}:function(){this.textContent=n}):this.node().textContent},Ya.html=function(n){return arguments.length?this.each("function"==typeof n?function(){var t=n.apply(this,arguments);this.innerHTML=null==t?"":t}:null==n?function(){this.innerHTML=""}:function(){this.innerHTML=n}):this.node().innerHTML},Ya.append=function(n){return n=k(n),this.select(function(){return this.appendChild(n.apply(this,arguments))})},Ya.insert=function(n,t){return n=k(n),t=v(t),this.select(function(){return this.insertBefore(n.apply(this,arguments),t.apply(this,arguments))})},Ya.remove=function(){return this.each(function(){var n=this.parentNode;n&&n.removeChild(this)})},Ya.data=function(n,t){function e(n,e){var r,u,a,o=n.length,f=e.length,h=Math.min(o,f),g=new Array(f),p=new Array(f),m=new Array(o);if(t){var d,v=new i,y=new i,M=[];for(r=-1;++r<o;)d=t.call(u=n[r],u.__data__,r),v.has(d)?m[r]=u:v.set(d,u),M.push(d);for(r=-1;++r<f;)d=t.call(e,a=e[r],r),(u=v.get(d))?(g[r]=u,u.__data__=a):y.has(d)||(p[r]=A(a)),y.set(d,a),v.remove(d);for(r=-1;++r<o;)v.has(M[r])&&(m[r]=n[r])}else{for(r=-1;++r<h;)u=n[r],a=e[r],u?(u.__data__=a,g[r]=u):p[r]=A(a);for(;f>r;++r)p[r]=A(e[r]);for(;o>r;++r)m[r]=n[r]}p.update=g,p.parentNode=g.parentNode=m.parentNode=n.parentNode,c.push(p),l.push(g),s.push(m)}var r,u,a=-1,o=this.length;if(!arguments.length){for(n=new Array(o=(r=this[0]).length);++a<o;)(u=r[a])&&(n[a]=u.__data__);return n}var c=C([]),l=d([]),s=d([]);if("function"==typeof n)for(;++a<o;)e(r=this[a],n.call(r,r.parentNode.__data__,a));else for(;++a<o;)e(r=this[a],n);return l.enter=function(){return c},l.exit=function(){return s},l},Ya.datum=function(n){return arguments.length?this.property("__data__",n):this.property("__data__")},Ya.filter=function(n){var t,e,r,i=[];"function"!=typeof n&&(n=N(n));for(var u=0,a=this.length;a>u;u++){i.push(t=[]),t.parentNode=(e=this[u]).parentNode;for(var o=0,c=e.length;c>o;o++)(r=e[o])&&n.call(r,r.__data__,o)&&t.push(r)}return d(i)},Ya.order=function(){for(var n=-1,t=this.length;++n<t;)for(var e,r=this[n],i=r.length-1,u=r[i];--i>=0;)(e=r[i])&&(u&&u!==e.nextSibling&&u.parentNode.insertBefore(e,u),u=e);return this},Ya.sort=function(n){n=q.apply(this,arguments);for(var t=-1,e=this.length;++t<e;)this[t].sort(n);return this.order()},Ya.each=function(n){return T(this,function(t,e,r){n.call(t,t.__data__,e,r)})},Ya.call=function(n){var t=za(arguments);return n.apply(t[0]=this,t),this},Ya.empty=function(){return!this.node()},Ya.node=function(){for(var n=0,t=this.length;t>n;n++)for(var e=this[n],r=0,i=e.length;i>r;r++){var u=e[r];if(u)return u}return null},Ya.size=function(){var n=0;return this.each(function(){++n}),n};var Ua=[];ya.selection.enter=C,ya.selection.enter.prototype=Ua,Ua.append=Ya.append,Ua.empty=Ya.empty,Ua.node=Ya.node,Ua.call=Ya.call,Ua.size=Ya.size,Ua.select=function(n){for(var t,e,r,i,u,a=[],o=-1,c=this.length;++o<c;){r=(i=this[o]).update,a.push(t=[]),t.parentNode=i.parentNode;for(var l=-1,s=i.length;++l<s;)(u=i[l])?(t.push(r[l]=e=n.call(i.parentNode,u.__data__,l,o)),e.__data__=u.__data__):t.push(null)}return d(a)},Ua.insert=function(n,t){return arguments.length<2&&(t=z(this)),Ya.insert.call(this,n,t)},Ya.transition=function(){for(var n,t,e=Hc||++Rc,r=[],i=Fc||{time:Date.now(),ease:Cr,delay:0,duration:250},u=-1,a=this.length;++u<a;){r.push(n=[]);for(var o=this[u],c=-1,l=o.length;++c<l;)(t=o[c])&&Nu(t,c,e,i),n.push(t)}return Eu(r,e)},ya.select=function(n){var t=["string"==typeof n?Ha(n,Ma):n];return t.parentNode=xa,d([t])},ya.selectAll=function(n){var t=za("string"==typeof n?Fa(n,Ma):n);return t.parentNode=xa,d([t])};var Ia=ya.select(xa);Ya.on=function(n,t,e){var r=arguments.length;if(3>r){if("string"!=typeof n){2>r&&(t=!1);for(e in n)this.each(D(e,n[e],t));return this}if(2>r)return(r=this.node()["__on"+n])&&r._;e=!1}return this.each(D(n,t,e))};var Va=ya.map({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"});Va.forEach(function(n){"on"+n in Ma&&Va.remove(n)});var Xa=o(xa.style,"userSelect"),Za=0;ya.mouse=function(n){return F(n,p())};var Ba=/WebKit/.test(ba.navigator.userAgent)?-1:0;ya.touches=function(n,t){return arguments.length<2&&(t=p().touches),t?za(t).map(function(t){var e=F(n,t);return e.identifier=t.identifier,e}):[]},ya.behavior.drag=function(){function n(){this.on("mousedown.drag",a).on("touchstart.drag",o)}function t(){return ya.event.changedTouches[0].identifier}function e(n,t){return ya.touches(n).filter(function(n){return n.identifier===t})[0]}function r(n,t,e,r){return function(){function a(){if(!s)return o();var n=t(s,g),e=n[0]-m[0],r=n[1]-m[1];d|=e|r,m=n,f({type:"drag",x:n[0]+c[0],y:n[1]+c[1],dx:e,dy:r})}function o(){v.on(e+"."+p,null).on(r+"."+p,null),y(d&&ya.event.target===h),f({type:"dragend"})}var c,l=this,s=l.parentNode,f=i.of(l,arguments),h=ya.event.target,g=n(),p=null==g?"drag":"drag-"+g,m=t(s,g),d=0,v=ya.select(ba).on(e+"."+p,a).on(r+"."+p,o),y=H();u?(c=u.apply(l,arguments),c=[c.x-m[0],c.y-m[1]]):c=[0,0],f({type:"dragstart"})}}var i=m(n,"drag","dragstart","dragend"),u=null,a=r(s,ya.mouse,"mousemove","mouseup"),o=r(t,e,"touchmove","touchend");return n.origin=function(t){return arguments.length?(u=t,n):u},ya.rebind(n,i,"on")},ya.behavior.zoom=function(){function n(){this.on(w,o).on(Ja+".zoom",l).on(S,s).on("dblclick.zoom",f).on(k,c)}function t(n){return[(n[0]-x[0])/b,(n[1]-x[1])/b]}function e(n){return[n[0]*b+x[0],n[1]*b+x[1]]}function r(n){b=Math.max(_[0],Math.min(_[1],n))}function i(n,t){t=e(t),x[0]+=n[0]-t[0],x[1]+=n[1]-t[1]}function u(){v&&v.domain(d.range().map(function(n){return(n-x[0])/b}).map(d.invert)),M&&M.domain(y.range().map(function(n){return(n-x[1])/b}).map(y.invert))}function a(n){u(),n({type:"zoom",scale:b,translate:x})}function o(){function n(){c=1,i(ya.mouse(r),f),a(u)}function e(){l.on(S,ba===r?s:null).on(E,null),h(c&&ya.event.target===o)}var r=this,u=q.of(r,arguments),o=ya.event.target,c=0,l=ya.select(ba).on(S,n).on(E,e),f=t(ya.mouse(r)),h=H()}function c(){function n(){var n=ya.touches(h);return f=b,s={},n.forEach(function(n){s[n.identifier]=t(n)}),n}function e(){var t=Date.now(),e=n();if(1===e.length){if(500>t-p){var u=e[0],o=s[u.identifier];r(2*b),i(u,o),g(),a(m)}p=t}else if(e.length>1){var u=e[0],c=e[1],l=u[0]-c[0],f=u[1]-c[1];d=l*l+f*f}}function u(){var n=ya.touches(h),t=n[0],e=s[t.identifier];if(u=n[1]){var u,o=s[u.identifier],c=ya.event.scale;if(null==c){var l=(l=u[0]-t[0])*l+(l=u[1]-t[1])*l;c=d&&Math.sqrt(l/d)}t=[(t[0]+u[0])/2,(t[1]+u[1])/2],e=[(e[0]+o[0])/2,(e[1]+o[1])/2],r(c*f)}p=null,i(t,e),a(m)}function l(){ya.event.touches.length?n():(v.on(A,null).on(N,null),y.on(w,o).on(k,c),M())}var s,f,h=this,m=q.of(h,arguments),d=0,v=ya.select(ba).on(A,u).on(N,l),y=ya.select(h).on(w,null).on(k,e),M=H();e()}function l(){g(),h||(h=t(ya.mouse(this))),r(Math.pow(2,.002*$a())*b),i(ya.mouse(this),h),a(q.of(this,arguments))}function s(){h=null}function f(){var n=ya.mouse(this),e=t(n),u=Math.log(b)/Math.LN2;r(Math.pow(2,ya.event.shiftKey?Math.ceil(u)-1:Math.floor(u)+1)),i(n,e),a(q.of(this,arguments))}var h,p,d,v,y,M,x=[0,0],b=1,_=Wa,w="mousedown.zoom",S="mousemove.zoom",E="mouseup.zoom",k="touchstart.zoom",A="touchmove.zoom",N="touchend.zoom",q=m(n,"zoom");return n.translate=function(t){return arguments.length?(x=t.map(Number),u(),n):x},n.scale=function(t){return arguments.length?(b=+t,u(),n):b},n.scaleExtent=function(t){return arguments.length?(_=null==t?Wa:t.map(Number),n):_},n.x=function(t){return arguments.length?(v=t,d=t.copy(),x=[0,0],b=1,n):v},n.y=function(t){return arguments.length?(M=t,y=t.copy(),x=[0,0],b=1,n):M},ya.rebind(n,q,"on")};var $a,Wa=[0,1/0],Ja="onwheel"in Ma?($a=function(){return-ya.event.deltaY*(ya.event.deltaMode?120:1)},"wheel"):"onmousewheel"in Ma?($a=function(){return ya.event.wheelDelta},"mousewheel"):($a=function(){return-ya.event.detail},"MozMousePixelScroll");P.prototype.toString=function(){return this.rgb()+""},ya.hsl=function(n,t,e){return 1===arguments.length?n instanceof Y?O(n.h,n.s,n.l):lt(""+n,st,O):O(+n,+t,+e)};var Ga=Y.prototype=new P;Ga.brighter=function(n){return n=Math.pow(.7,arguments.length?n:1),O(this.h,this.s,this.l/n)},Ga.darker=function(n){return n=Math.pow(.7,arguments.length?n:1),O(this.h,this.s,n*this.l)},Ga.rgb=function(){return R(this.h,this.s,this.l)};var Ka=Math.PI,Qa=1e-6,no=Qa*Qa,to=Ka/180,eo=180/Ka;ya.hcl=function(n,t,e){return 1===arguments.length?n instanceof W?$(n.h,n.c,n.l):n instanceof K?nt(n.l,n.a,n.b):nt((n=ft((n=ya.rgb(n)).r,n.g,n.b)).l,n.a,n.b):$(+n,+t,+e)};var ro=W.prototype=new P;ro.brighter=function(n){return $(this.h,this.c,Math.min(100,this.l+io*(arguments.length?n:1)))},ro.darker=function(n){return $(this.h,this.c,Math.max(0,this.l-io*(arguments.length?n:1)))},ro.rgb=function(){return J(this.h,this.c,this.l).rgb()},ya.lab=function(n,t,e){return 1===arguments.length?n instanceof K?G(n.l,n.a,n.b):n instanceof W?J(n.l,n.c,n.h):ft((n=ya.rgb(n)).r,n.g,n.b):G(+n,+t,+e)};var io=18,uo=.95047,ao=1,oo=1.08883,co=K.prototype=new P;co.brighter=function(n){return G(Math.min(100,this.l+io*(arguments.length?n:1)),this.a,this.b)},co.darker=function(n){return G(Math.max(0,this.l-io*(arguments.length?n:1)),this.a,this.b)},co.rgb=function(){return Q(this.l,this.a,this.b)},ya.rgb=function(n,t,e){return 1===arguments.length?n instanceof ot?at(n.r,n.g,n.b):lt(""+n,at,R):at(~~n,~~t,~~e)};var lo=ot.prototype=new P;lo.brighter=function(n){n=Math.pow(.7,arguments.length?n:1);var t=this.r,e=this.g,r=this.b,i=30;return t||e||r?(t&&i>t&&(t=i),e&&i>e&&(e=i),r&&i>r&&(r=i),at(Math.min(255,~~(t/n)),Math.min(255,~~(e/n)),Math.min(255,~~(r/n)))):at(i,i,i)},lo.darker=function(n){return n=Math.pow(.7,arguments.length?n:1),at(~~(n*this.r),~~(n*this.g),~~(n*this.b))},lo.hsl=function(){return st(this.r,this.g,this.b)},lo.toString=function(){return"#"+ct(this.r)+ct(this.g)+ct(this.b)};var so=ya.map({aliceblue:15792383,antiquewhite:16444375,aqua:65535,aquamarine:8388564,azure:15794175,beige:16119260,bisque:16770244,black:0,blanchedalmond:16772045,blue:255,blueviolet:9055202,brown:10824234,burlywood:14596231,cadetblue:6266528,chartreuse:8388352,chocolate:13789470,coral:16744272,cornflowerblue:6591981,cornsilk:16775388,crimson:14423100,cyan:65535,darkblue:139,darkcyan:35723,darkgoldenrod:12092939,darkgray:11119017,darkgreen:25600,darkgrey:11119017,darkkhaki:12433259,darkmagenta:9109643,darkolivegreen:5597999,darkorange:16747520,darkorchid:10040012,darkred:9109504,darksalmon:15308410,darkseagreen:9419919,darkslateblue:4734347,darkslategray:3100495,darkslategrey:3100495,darkturquoise:52945,darkviolet:9699539,deeppink:16716947,deepskyblue:49151,dimgray:6908265,dimgrey:6908265,dodgerblue:2003199,firebrick:11674146,floralwhite:16775920,forestgreen:2263842,fuchsia:16711935,gainsboro:14474460,ghostwhite:16316671,gold:16766720,goldenrod:14329120,gray:8421504,green:32768,greenyellow:11403055,grey:8421504,honeydew:15794160,hotpink:16738740,indianred:13458524,indigo:4915330,ivory:16777200,khaki:15787660,lavender:15132410,lavenderblush:16773365,lawngreen:8190976,lemonchiffon:16775885,lightblue:11393254,lightcoral:15761536,lightcyan:14745599,lightgoldenrodyellow:16448210,lightgray:13882323,lightgreen:9498256,lightgrey:13882323,lightpink:16758465,lightsalmon:16752762,lightseagreen:2142890,lightskyblue:8900346,lightslategray:7833753,lightslategrey:7833753,lightsteelblue:11584734,lightyellow:16777184,lime:65280,limegreen:3329330,linen:16445670,magenta:16711935,maroon:8388608,mediumaquamarine:6737322,mediumblue:205,mediumorchid:12211667,mediumpurple:9662683,mediumseagreen:3978097,mediumslateblue:8087790,mediumspringgreen:64154,mediumturquoise:4772300,mediumvioletred:13047173,midnightblue:1644912,mintcream:16121850,mistyrose:16770273,moccasin:16770229,navajowhite:16768685,navy:128,oldlace:16643558,olive:8421376,olivedrab:7048739,orange:16753920,orangered:16729344,orchid:14315734,palegoldenrod:15657130,palegreen:10025880,paleturquoise:11529966,palevioletred:14381203,papayawhip:16773077,peachpuff:16767673,peru:13468991,pink:16761035,plum:14524637,powderblue:11591910,purple:8388736,red:16711680,rosybrown:12357519,royalblue:4286945,saddlebrown:9127187,salmon:16416882,sandybrown:16032864,seagreen:3050327,seashell:16774638,sienna:10506797,silver:12632256,skyblue:8900331,slateblue:6970061,slategray:7372944,slategrey:7372944,snow:16775930,springgreen:65407,steelblue:4620980,tan:13808780,teal:32896,thistle:14204888,tomato:16737095,turquoise:4251856,violet:15631086,wheat:16113331,white:16777215,whitesmoke:16119285,yellow:16776960,yellowgreen:10145074});so.forEach(function(n,t){so.set(n,it(t))}),ya.functor=pt,ya.xhr=dt(mt),ya.dsv=function(n,t){function e(n,e,u){arguments.length<3&&(u=e,e=null);var a=ya.xhr(n,t,u);return a.row=function(n){return arguments.length?a.response(null==(e=n)?r:i(n)):e},a.row(e)}function r(n){return e.parse(n.responseText)}function i(n){return function(t){return e.parse(t.responseText,n)}}function a(t){return t.map(o).join(n)}function o(n){return c.test(n)?'"'+n.replace(/\"/g,'""')+'"':n}var c=new RegExp('["'+n+"\n]"),l=n.charCodeAt(0);return e.parse=function(n,t){var r;return e.parseRows(n,function(n,e){if(r)return r(n,e-1);var i=new Function("d","return {"+n.map(function(n,t){return JSON.stringify(n)+": d["+t+"]"}).join(",")+"}");r=t?function(n,e){return t(i(n),e)}:i})},e.parseRows=function(n,t){function e(){if(s>=c)return a;if(i)return i=!1,u;var t=s;if(34===n.charCodeAt(t)){for(var e=t;e++<c;)if(34===n.charCodeAt(e)){if(34!==n.charCodeAt(e+1))break;++e}s=e+2;var r=n.charCodeAt(e+1);return 13===r?(i=!0,10===n.charCodeAt(e+2)&&++s):10===r&&(i=!0),n.substring(t+1,e).replace(/""/g,'"')}for(;c>s;){var r=n.charCodeAt(s++),o=1;if(10===r)i=!0;else if(13===r)i=!0,10===n.charCodeAt(s)&&(++s,++o);else if(r!==l)continue;return n.substring(t,s-o)}return n.substring(t)}for(var r,i,u={},a={},o=[],c=n.length,s=0,f=0;(r=e())!==a;){for(var h=[];r!==u&&r!==a;)h.push(r),r=e();(!t||(h=t(h,f++)))&&o.push(h)}return o},e.format=function(t){if(Array.isArray(t[0]))return e.formatRows(t);var r=new u,i=[];return t.forEach(function(n){for(var t in n)r.has(t)||i.push(r.add(t))}),[i.map(o).join(n)].concat(t.map(function(t){return i.map(function(n){return o(t[n])}).join(n)})).join("\n")},e.formatRows=function(n){return n.map(a).join("\n")},e},ya.csv=ya.dsv(",","text/csv"),ya.tsv=ya.dsv(" ","text/tab-separated-values");var fo,ho,go,po,mo,vo=ba[o(ba,"requestAnimationFrame")]||function(n){setTimeout(n,17)};ya.timer=function(n,t,e){var r=arguments.length;2>r&&(t=0),3>r&&(e=Date.now());var i=e+t,u={callback:n,time:i,next:null};ho?ho.next=u:fo=u,ho=u,go||(po=clearTimeout(po),go=1,vo(Mt))},ya.timer.flush=function(){bt(),_t()};var yo=".",Mo=",",xo=[3,3],bo="$",_o=["y","z","a","f","p","n","µ","m","","k","M","G","T","P","E","Z","Y"].map(wt);ya.formatPrefix=function(n,t){var e=0;return n&&(0>n&&(n*=-1),t&&(n=ya.round(n,St(n,t))),e=1+Math.floor(1e-12+Math.log(n)/Math.LN10),e=Math.max(-24,Math.min(24,3*Math.floor((0>=e?e+1:e-1)/3)))),_o[8+e/3]},ya.round=function(n,t){return t?Math.round(n*(t=Math.pow(10,t)))/t:Math.round(n)},ya.format=function(n){var t=wo.exec(n),e=t[1]||" ",r=t[2]||">",i=t[3]||"",u=t[4]||"",a=t[5],o=+t[6],c=t[7],l=t[8],s=t[9],f=1,h="",g=!1;switch(l&&(l=+l.substring(1)),(a||"0"===e&&"="===r)&&(a=e="0",r="=",c&&(o-=Math.floor((o-1)/4))),s){case"n":c=!0,s="g";break;case"%":f=100,h="%",s="f";break;case"p":f=100,h="%",s="r";break;case"b":case"o":case"x":case"X":"#"===u&&(u="0"+s.toLowerCase());case"c":case"d":g=!0,l=0;break;case"s":f=-1,s="r"}"#"===u?u="":"$"===u&&(u=bo),"r"!=s||l||(s="g"),null!=l&&("g"==s?l=Math.max(1,Math.min(21,l)):("e"==s||"f"==s)&&(l=Math.max(0,Math.min(20,l)))),s=So.get(s)||Et;var p=a&&c;return function(n){if(g&&n%1)return"";var t=0>n||0===n&&0>1/n?(n=-n,"-"):i;if(0>f){var m=ya.formatPrefix(n,l);n=m.scale(n),h=m.symbol}else n*=f;n=s(n,l);var d=n.lastIndexOf("."),v=0>d?n:n.substring(0,d),y=0>d?"":yo+n.substring(d+1);!a&&c&&(v=Eo(v));var M=u.length+v.length+y.length+(p?0:t.length),x=o>M?new Array(M=o-M+1).join(e):"";return p&&(v=Eo(x+v)),t+=u,n=v+y,("<"===r?t+n+x:">"===r?x+t+n:"^"===r?x.substring(0,M>>=1)+t+n+x.substring(M):t+(p?n:x+n))+h}};var wo=/(?:([^{])?([<>=^]))?([+\- ])?([$#])?(0)?(\d+)?(,)?(\.-?\d+)?([a-z%])?/i,So=ya.map({b:function(n){return n.toString(2)},c:function(n){return String.fromCharCode(n)},o:function(n){return n.toString(8)},x:function(n){return n.toString(16)},X:function(n){return n.toString(16).toUpperCase()},g:function(n,t){return n.toPrecision(t)},e:function(n,t){return n.toExponential(t)},f:function(n,t){return n.toFixed(t)},r:function(n,t){return(n=ya.round(n,St(n,t))).toFixed(Math.max(0,Math.min(20,St(n*(1+1e-15),t))))}}),Eo=mt;if(xo){var ko=xo.length;Eo=function(n){for(var t=n.length,e=[],r=0,i=xo[0];t>0&&i>0;)e.push(n.substring(t-=i,t+i)),i=xo[r=(r+1)%ko];return e.reverse().join(Mo)}}ya.geo={},kt.prototype={s:0,t:0,add:function(n){At(n,this.t,Ao),At(Ao.s,this.s,this),this.s?this.t+=Ao.t:this.s=Ao.t},reset:function(){this.s=this.t=0},valueOf:function(){return this.s}};var Ao=new kt;ya.geo.stream=function(n,t){n&&No.hasOwnProperty(n.type)?No[n.type](n,t):Nt(n,t)};var No={Feature:function(n,t){Nt(n.geometry,t)},FeatureCollection:function(n,t){for(var e=n.features,r=-1,i=e.length;++r<i;)Nt(e[r].geometry,t)}},qo={Sphere:function(n,t){t.sphere()},Point:function(n,t){var e=n.coordinates;t.point(e[0],e[1])},MultiPoint:function(n,t){for(var e,r=n.coordinates,i=-1,u=r.length;++i<u;)e=r[i],t.point(e[0],e[1])},LineString:function(n,t){qt(n.coordinates,t,0)},MultiLineString:function(n,t){for(var e=n.coordinates,r=-1,i=e.length;++r<i;)qt(e[r],t,0)},Polygon:function(n,t){Tt(n.coordinates,t)},MultiPolygon:function(n,t){for(var e=n.coordinates,r=-1,i=e.length;++r<i;)Tt(e[r],t)},GeometryCollection:function(n,t){for(var e=n.geometries,r=-1,i=e.length;++r<i;)Nt(e[r],t)}};ya.geo.area=function(n){return To=0,ya.geo.stream(n,zo),To};var To,Co=new kt,zo={sphere:function(){To+=4*Ka},point:s,lineStart:s,lineEnd:s,polygonStart:function(){Co.reset(),zo.lineStart=Ct},polygonEnd:function(){var n=2*Co;To+=0>n?4*Ka+n:n,zo.lineStart=zo.lineEnd=zo.point=s}};ya.geo.bounds=function(){function n(n,t){M.push(x=[s=n,h=n]),f>t&&(f=t),t>g&&(g=t)}function t(t,e){var r=zt([t*to,e*to]);if(v){var i=jt(v,r),u=[i[1],-i[0],0],a=jt(u,i);Ft(a),a=Pt(a);var c=t-p,l=c>0?1:-1,m=a[0]*eo*l,d=Math.abs(c)>180;if(d^(m>l*p&&l*t>m)){var y=a[1]*eo;y>g&&(g=y)}else if(m=(m+360)%360-180,d^(m>l*p&&l*t>m)){var y=-a[1]*eo;f>y&&(f=y)}else f>e&&(f=e),e>g&&(g=e);d?p>t?o(s,t)>o(s,h)&&(h=t):o(t,h)>o(s,h)&&(s=t):h>=s?(s>t&&(s=t),t>h&&(h=t)):t>p?o(s,t)>o(s,h)&&(h=t):o(t,h)>o(s,h)&&(s=t)}else n(t,e);v=r,p=t}function e(){b.point=t}function r(){x[0]=s,x[1]=h,b.point=n,v=null}function i(n,e){if(v){var r=n-p;y+=Math.abs(r)>180?r+(r>0?360:-360):r}else m=n,d=e;zo.point(n,e),t(n,e)}function u(){zo.lineStart()}function a(){i(m,d),zo.lineEnd(),Math.abs(y)>Qa&&(s=-(h=180)),x[0]=s,x[1]=h,v=null}function o(n,t){return(t-=n)<0?t+360:t}function c(n,t){return n[0]-t[0]}function l(n,t){return t[0]<=t[1]?t[0]<=n&&n<=t[1]:n<t[0]||t[1]<n}var s,f,h,g,p,m,d,v,y,M,x,b={point:n,lineStart:e,lineEnd:r,polygonStart:function(){b.point=i,b.lineStart=u,b.lineEnd=a,y=0,zo.polygonStart()},polygonEnd:function(){zo.polygonEnd(),b.point=n,b.lineStart=e,b.lineEnd=r,0>Co?(s=-(h=180),f=-(g=90)):y>Qa?g=90:-Qa>y&&(f=-90),x[0]=s,x[1]=h}};return function(n){g=h=-(s=f=1/0),M=[],ya.geo.stream(n,b);var t=M.length;if(t){M.sort(c);for(var e,r=1,i=M[0],u=[i];t>r;++r)e=M[r],l(e[0],i)||l(e[1],i)?(o(i[0],e[1])>o(i[0],i[1])&&(i[1]=e[1]),o(e[0],i[1])>o(i[0],i[1])&&(i[0]=e[0])):u.push(i=e);for(var a,e,p=-1/0,t=u.length-1,r=0,i=u[t];t>=r;i=e,++r)e=u[r],(a=o(i[1],e[0]))>p&&(p=a,s=e[0],h=i[1])}return M=x=null,1/0===s||1/0===f?[[0/0,0/0],[0/0,0/0]]:[[s,f],[h,g]]}}(),ya.geo.centroid=function(n){Do=jo=Lo=Ho=Fo=Po=Oo=Yo=Ro=Uo=Io=0,ya.geo.stream(n,Vo);var t=Ro,e=Uo,r=Io,i=t*t+e*e+r*r;return no>i&&(t=Po,e=Oo,r=Yo,Qa>jo&&(t=Lo,e=Ho,r=Fo),i=t*t+e*e+r*r,no>i)?[0/0,0/0]:[Math.atan2(e,t)*eo,V(r/Math.sqrt(i))*eo]};var Do,jo,Lo,Ho,Fo,Po,Oo,Yo,Ro,Uo,Io,Vo={sphere:s,point:Yt,lineStart:Ut,lineEnd:It,polygonStart:function(){Vo.lineStart=Vt},polygonEnd:function(){Vo.lineStart=Ut}},Xo=$t(Xt,Qt,te,ee),Zo=[-Ka,0],Bo=1e9;(ya.geo.conicEqualArea=function(){return oe(ce)}).raw=ce,ya.geo.albers=function(){return ya.geo.conicEqualArea().rotate([96,0]).center([-.6,38.7]).parallels([29.5,45.5]).scale(1070)},ya.geo.albersUsa=function(){function n(n){var u=n[0],a=n[1];return t=null,e(u,a),t||(r(u,a),t)||i(u,a),t}var t,e,r,i,u=ya.geo.albers(),a=ya.geo.conicEqualArea().rotate([154,0]).center([-2,58.5]).parallels([55,65]),o=ya.geo.conicEqualArea().rotate([157,0]).center([-3,19.9]).parallels([8,18]),c={point:function(n,e){t=[n,e]}};return n.invert=function(n){var t=u.scale(),e=u.translate(),r=(n[0]-e[0])/t,i=(n[1]-e[1])/t;return(i>=.12&&.234>i&&r>=-.425&&-.214>r?a:i>=.166&&.234>i&&r>=-.214&&-.115>r?o:u).invert(n)},n.stream=function(n){var t=u.stream(n),e=a.stream(n),r=o.stream(n);return{point:function(n,i){t.point(n,i),e.point(n,i),r.point(n,i)},sphere:function(){t.sphere(),e.sphere(),r.sphere()},lineStart:function(){t.lineStart(),e.lineStart(),r.lineStart()},lineEnd:function(){t.lineEnd(),e.lineEnd(),r.lineEnd()},polygonStart:function(){t.polygonStart(),e.polygonStart(),r.polygonStart()},polygonEnd:function(){t.polygonEnd(),e.polygonEnd(),r.polygonEnd()}}},n.precision=function(t){return arguments.length?(u.precision(t),a.precision(t),o.precision(t),n):u.precision()},n.scale=function(t){return arguments.length?(u.scale(t),a.scale(.35*t),o.scale(t),n.translate(u.translate())):u.scale()},n.translate=function(t){if(!arguments.length)return u.translate();var l=u.scale(),s=+t[0],f=+t[1];return e=u.translate(t).clipExtent([[s-.455*l,f-.238*l],[s+.455*l,f+.238*l]]).stream(c).point,r=a.translate([s-.307*l,f+.201*l]).clipExtent([[s-.425*l+Qa,f+.12*l+Qa],[s-.214*l-Qa,f+.234*l-Qa]]).stream(c).point,i=o.translate([s-.205*l,f+.212*l]).clipExtent([[s-.214*l+Qa,f+.166*l+Qa],[s-.115*l-Qa,f+.234*l-Qa]]).stream(c).point,n},n.scale(1070)};var $o,Wo,Jo,Go,Ko,Qo,nc={point:s,lineStart:s,lineEnd:s,polygonStart:function(){Wo=0,nc.lineStart=le},polygonEnd:function(){nc.lineStart=nc.lineEnd=nc.point=s,$o+=Math.abs(Wo/2)}},tc={point:se,lineStart:s,lineEnd:s,polygonStart:s,polygonEnd:s},ec={point:ge,lineStart:pe,lineEnd:me,polygonStart:function(){ec.lineStart=de},polygonEnd:function(){ec.point=ge,ec.lineStart=pe,ec.lineEnd=me}};ya.geo.path=function(){function n(n){return n&&("function"==typeof o&&u.pointRadius(+o.apply(this,arguments)),a&&a.valid||(a=i(u)),ya.geo.stream(n,a)),u.result()}function t(){return a=null,n}var e,r,i,u,a,o=4.5;return n.area=function(n){return $o=0,ya.geo.stream(n,i(nc)),$o},n.centroid=function(n){return Lo=Ho=Fo=Po=Oo=Yo=Ro=Uo=Io=0,ya.geo.stream(n,i(ec)),Io?[Ro/Io,Uo/Io]:Yo?[Po/Yo,Oo/Yo]:Fo?[Lo/Fo,Ho/Fo]:[0/0,0/0]},n.bounds=function(n){return Ko=Qo=-(Jo=Go=1/0),ya.geo.stream(n,i(tc)),[[Jo,Go],[Ko,Qo]]},n.projection=function(n){return arguments.length?(i=(e=n)?n.stream||Me(n):mt,t()):e},n.context=function(n){return arguments.length?(u=null==(r=n)?new fe:new ve(n),"function"!=typeof o&&u.pointRadius(o),t()):r},n.pointRadius=function(t){return arguments.length?(o="function"==typeof t?t:(u.pointRadius(+t),+t),n):o},n.projection(ya.geo.albersUsa()).context(null)},ya.geo.projection=xe,ya.geo.projectionMutator=be,(ya.geo.equirectangular=function(){return xe(we)}).raw=we.invert=we,ya.geo.rotation=function(n){function t(t){return t=n(t[0]*to,t[1]*to),t[0]*=eo,t[1]*=eo,t}return n=Se(n[0]%360*to,n[1]*to,n.length>2?n[2]*to:0),t.invert=function(t){return t=n.invert(t[0]*to,t[1]*to),t[0]*=eo,t[1]*=eo,t},t},ya.geo.circle=function(){function n(){var n="function"==typeof r?r.apply(this,arguments):r,t=Se(-n[0]*to,-n[1]*to,0).invert,i=[];return e(null,null,1,{point:function(n,e){i.push(n=t(n,e)),n[0]*=eo,n[1]*=eo}}),{type:"Polygon",coordinates:[i]}}var t,e,r=[0,0],i=6;return n.origin=function(t){return arguments.length?(r=t,n):r},n.angle=function(r){return arguments.length?(e=Ne((t=+r)*to,i*to),n):t},n.precision=function(r){return arguments.length?(e=Ne(t*to,(i=+r)*to),n):i},n.angle(90)},ya.geo.distance=function(n,t){var e,r=(t[0]-n[0])*to,i=n[1]*to,u=t[1]*to,a=Math.sin(r),o=Math.cos(r),c=Math.sin(i),l=Math.cos(i),s=Math.sin(u),f=Math.cos(u);return Math.atan2(Math.sqrt((e=f*a)*e+(e=l*s-c*f*o)*e),c*s+l*f*o)},ya.geo.graticule=function(){function n(){return{type:"MultiLineString",coordinates:t()}}function t(){return ya.range(Math.ceil(u/d)*d,i,d).map(h).concat(ya.range(Math.ceil(l/v)*v,c,v).map(g)).concat(ya.range(Math.ceil(r/p)*p,e,p).filter(function(n){return Math.abs(n%d)>Qa}).map(s)).concat(ya.range(Math.ceil(o/m)*m,a,m).filter(function(n){return Math.abs(n%v)>Qa}).map(f))}var e,r,i,u,a,o,c,l,s,f,h,g,p=10,m=p,d=90,v=360,y=2.5;return n.lines=function(){return t().map(function(n){return{type:"LineString",coordinates:n}})},n.outline=function(){return{type:"Polygon",coordinates:[h(u).concat(g(c).slice(1),h(i).reverse().slice(1),g(l).reverse().slice(1))]}},n.extent=function(t){return arguments.length?n.majorExtent(t).minorExtent(t):n.minorExtent()},n.majorExtent=function(t){return arguments.length?(u=+t[0][0],i=+t[1][0],l=+t[0][1],c=+t[1][1],u>i&&(t=u,u=i,i=t),l>c&&(t=l,l=c,c=t),n.precision(y)):[[u,l],[i,c]]},n.minorExtent=function(t){return arguments.length?(r=+t[0][0],e=+t[1][0],o=+t[0][1],a=+t[1][1],r>e&&(t=r,r=e,e=t),o>a&&(t=o,o=a,a=t),n.precision(y)):[[r,o],[e,a]]},n.step=function(t){return arguments.length?n.majorStep(t).minorStep(t):n.minorStep()},n.majorStep=function(t){return arguments.length?(d=+t[0],v=+t[1],n):[d,v]},n.minorStep=function(t){return arguments.length?(p=+t[0],m=+t[1],n):[p,m]},n.precision=function(t){return arguments.length?(y=+t,s=Te(o,a,90),f=Ce(r,e,y),h=Te(l,c,90),g=Ce(u,i,y),n):y},n.majorExtent([[-180,-90+Qa],[180,90-Qa]]).minorExtent([[-180,-80-Qa],[180,80+Qa]])},ya.geo.greatArc=function(){function n(){return{type:"LineString",coordinates:[t||r.apply(this,arguments),e||i.apply(this,arguments)]}}var t,e,r=ze,i=De;return n.distance=function(){return ya.geo.distance(t||r.apply(this,arguments),e||i.apply(this,arguments))},n.source=function(e){return arguments.length?(r=e,t="function"==typeof e?null:e,n):r},n.target=function(t){return arguments.length?(i=t,e="function"==typeof t?null:t,n):i},n.precision=function(){return arguments.length?n:0},n},ya.geo.interpolate=function(n,t){return je(n[0]*to,n[1]*to,t[0]*to,t[1]*to)},ya.geo.length=function(n){return rc=0,ya.geo.stream(n,ic),rc};var rc,ic={sphere:s,point:s,lineStart:Le,lineEnd:s,polygonStart:s,polygonEnd:s},uc=He(function(n){return Math.sqrt(2/(1+n))},function(n){return 2*Math.asin(n/2)});(ya.geo.azimuthalEqualArea=function(){return xe(uc)}).raw=uc;var ac=He(function(n){var t=Math.acos(n);return t&&t/Math.sin(t)},mt);(ya.geo.azimuthalEquidistant=function(){return xe(ac)}).raw=ac,(ya.geo.conicConformal=function(){return oe(Fe)}).raw=Fe,(ya.geo.conicEquidistant=function(){return oe(Pe)}).raw=Pe;var oc=He(function(n){return 1/n},Math.atan);(ya.geo.gnomonic=function(){return xe(oc)}).raw=oc,Oe.invert=function(n,t){return[n,2*Math.atan(Math.exp(t))-Ka/2]},(ya.geo.mercator=function(){return Ye(Oe)}).raw=Oe;var cc=He(function(){return 1},Math.asin);(ya.geo.orthographic=function(){return xe(cc)}).raw=cc;var lc=He(function(n){return 1/(1+n)},function(n){return 2*Math.atan(n)});(ya.geo.stereographic=function(){return xe(lc)}).raw=lc,Re.invert=function(n,t){return[Math.atan2(X(n),Math.cos(t)),V(Math.sin(t)/Z(n))]},(ya.geo.transverseMercator=function(){return Ye(Re)}).raw=Re,ya.geom={},ya.svg={},ya.svg.line=function(){return Ue(mt)};var sc=ya.map({linear:Xe,"linear-closed":Ze,step:Be,"step-before":$e,"step-after":We,basis:tr,"basis-open":er,"basis-closed":rr,bundle:ir,cardinal:Ke,"cardinal-open":Je,"cardinal-closed":Ge,monotone:sr});
sc.forEach(function(n,t){t.key=n,t.closed=/-closed$/.test(n)});var fc=[0,2/3,1/3,0],hc=[0,1/3,2/3,0],gc=[0,1/6,2/3,1/6];ya.geom.hull=function(n){function t(n){if(n.length<3)return[];var t,i,u,a,o,c,l,s,f,h,g,p,m=pt(e),d=pt(r),v=n.length,y=v-1,M=[],x=[],b=0;if(m===Ie&&r===Ve)t=n;else for(u=0,t=[];v>u;++u)t.push([+m.call(this,i=n[u],u),+d.call(this,i,u)]);for(u=1;v>u;++u)(t[u][1]<t[b][1]||t[u][1]==t[b][1]&&t[u][0]<t[b][0])&&(b=u);for(u=0;v>u;++u)u!==b&&(c=t[u][1]-t[b][1],o=t[u][0]-t[b][0],M.push({angle:Math.atan2(c,o),index:u}));for(M.sort(function(n,t){return n.angle-t.angle}),g=M[0].angle,h=M[0].index,f=0,u=1;y>u;++u){if(a=M[u].index,g==M[u].angle){if(o=t[h][0]-t[b][0],c=t[h][1]-t[b][1],l=t[a][0]-t[b][0],s=t[a][1]-t[b][1],o*o+c*c>=l*l+s*s){M[u].index=-1;continue}M[f].index=-1}g=M[u].angle,f=u,h=a}for(x.push(b),u=0,a=0;2>u;++a)M[a].index>-1&&(x.push(M[a].index),u++);for(p=x.length;y>a;++a)if(!(M[a].index<0)){for(;!fr(x[p-2],x[p-1],M[a].index,t);)--p;x[p++]=M[a].index}var _=[];for(u=p-1;u>=0;--u)_.push(n[x[u]]);return _}var e=Ie,r=Ve;return arguments.length?t(n):(t.x=function(n){return arguments.length?(e=n,t):e},t.y=function(n){return arguments.length?(r=n,t):r},t)},ya.geom.polygon=function(n){return La(n,pc),n};var pc=ya.geom.polygon.prototype=[];pc.area=function(){for(var n,t=-1,e=this.length,r=this[e-1],i=0;++t<e;)n=r,r=this[t],i+=n[1]*r[0]-n[0]*r[1];return.5*i},pc.centroid=function(n){var t,e,r=-1,i=this.length,u=0,a=0,o=this[i-1];for(arguments.length||(n=-1/(6*this.area()));++r<i;)t=o,o=this[r],e=t[0]*o[1]-o[0]*t[1],u+=(t[0]+o[0])*e,a+=(t[1]+o[1])*e;return[u*n,a*n]},pc.clip=function(n){for(var t,e,r,i,u,a,o=pr(n),c=-1,l=this.length-pr(this),s=this[l-1];++c<l;){for(t=n.slice(),n.length=0,i=this[c],u=t[(r=t.length-o)-1],e=-1;++e<r;)a=t[e],hr(a,s,i)?(hr(u,s,i)||n.push(gr(u,a,s,i)),n.push(a)):hr(u,s,i)&&n.push(gr(u,a,s,i)),u=a;o&&n.push(n[0]),s=i}return n},ya.geom.delaunay=function(n){var t=n.map(function(){return[]}),e=[];return mr(n,function(e){t[e.region.l.index].push(n[e.region.r.index])}),t.forEach(function(t,r){var i=n[r],u=i[0],a=i[1];t.forEach(function(n){n.angle=Math.atan2(n[0]-u,n[1]-a)}),t.sort(function(n,t){return n.angle-t.angle});for(var o=0,c=t.length-1;c>o;o++)e.push([i,t[o],t[o+1]])}),e},ya.geom.voronoi=function(n){function t(n){var t,u,a,o=n.map(function(){return[]}),c=pt(e),l=pt(r),s=n.length,f=1e6;if(c===Ie&&l===Ve)t=n;else for(t=new Array(s),a=0;s>a;++a)t[a]=[+c.call(this,u=n[a],a),+l.call(this,u,a)];if(mr(t,function(n){var t,e,r,i,u,a;1===n.a&&n.b>=0?(t=n.ep.r,e=n.ep.l):(t=n.ep.l,e=n.ep.r),1===n.a?(u=t?t.y:-f,r=n.c-n.b*u,a=e?e.y:f,i=n.c-n.b*a):(r=t?t.x:-f,u=n.c-n.a*r,i=e?e.x:f,a=n.c-n.a*i);var c=[r,u],l=[i,a];o[n.region.l.index].push(c,l),o[n.region.r.index].push(c,l)}),o=o.map(function(n,e){var r=t[e][0],i=t[e][1],u=n.map(function(n){return Math.atan2(n[0]-r,n[1]-i)}),a=ya.range(n.length).sort(function(n,t){return u[n]-u[t]});return a.filter(function(n,t){return!t||u[n]-u[a[t-1]]>Qa}).map(function(t){return n[t]})}),o.forEach(function(n,e){var r=n.length;if(!r)return n.push([-f,-f],[-f,f],[f,f],[f,-f]);if(!(r>2)){var i=t[e],u=n[0],a=n[1],o=i[0],c=i[1],l=u[0],s=u[1],h=a[0],g=a[1],p=Math.abs(h-l),m=g-s;if(Math.abs(m)<Qa){var d=s>c?-f:f;n.push([-f,d],[f,d])}else if(Qa>p){var v=l>o?-f:f;n.push([v,-f],[v,f])}else{var d=(l-o)*(g-s)>(h-l)*(s-c)?f:-f,y=Math.abs(m)-p;Math.abs(y)<Qa?n.push([0>m?d:-d,d]):(y>0&&(d*=-1),n.push([-f,d],[f,d]))}}}),i)for(a=0;s>a;++a)i.clip(o[a]);for(a=0;s>a;++a)o[a].point=n[a];return o}var e=Ie,r=Ve,i=null;return arguments.length?t(n):(t.x=function(n){return arguments.length?(e=n,t):e},t.y=function(n){return arguments.length?(r=n,t):r},t.clipExtent=function(n){if(!arguments.length)return i&&[i[0],i[2]];if(null==n)i=null;else{var e=+n[0][0],r=+n[0][1],u=+n[1][0],a=+n[1][1];i=ya.geom.polygon([[e,r],[e,a],[u,a],[u,r]])}return t},t.size=function(n){return arguments.length?t.clipExtent(n&&[[0,0],n]):i&&i[2]},t.links=function(n){var t,i,u,a=n.map(function(){return[]}),o=[],c=pt(e),l=pt(r),s=n.length;if(c===Ie&&l===Ve)t=n;else for(t=new Array(s),u=0;s>u;++u)t[u]=[+c.call(this,i=n[u],u),+l.call(this,i,u)];return mr(t,function(t){var e=t.region.l.index,r=t.region.r.index;a[e][r]||(a[e][r]=a[r][e]=!0,o.push({source:n[e],target:n[r]}))}),o},t.triangles=function(n){if(e===Ie&&r===Ve)return ya.geom.delaunay(n);for(var t,i=new Array(c),u=pt(e),a=pt(r),o=-1,c=n.length;++o<c;)(i[o]=[+u.call(this,t=n[o],o),+a.call(this,t,o)]).data=t;return ya.geom.delaunay(i).map(function(n){return n.map(function(n){return n.data})})},t)};var mc={l:"r",r:"l"};ya.geom.quadtree=function(n,t,e,r,i){function u(n){function u(n,t,e,r,i,u,a,o){if(!isNaN(e)&&!isNaN(r))if(n.leaf){var c=n.x,s=n.y;if(null!=c)if(Math.abs(c-e)+Math.abs(s-r)<.01)l(n,t,e,r,i,u,a,o);else{var f=n.point;n.x=n.y=n.point=null,l(n,f,c,s,i,u,a,o),l(n,t,e,r,i,u,a,o)}else n.x=e,n.y=r,n.point=t}else l(n,t,e,r,i,u,a,o)}function l(n,t,e,r,i,a,o,c){var l=.5*(i+o),s=.5*(a+c),f=e>=l,h=r>=s,g=(h<<1)+f;n.leaf=!1,n=n.nodes[g]||(n.nodes[g]=yr()),f?i=l:o=l,h?a=s:c=s,u(n,t,e,r,i,a,o,c)}var s,f,h,g,p,m,d,v,y,M=pt(o),x=pt(c);if(null!=t)m=t,d=e,v=r,y=i;else if(v=y=-(m=d=1/0),f=[],h=[],p=n.length,a)for(g=0;p>g;++g)s=n[g],s.x<m&&(m=s.x),s.y<d&&(d=s.y),s.x>v&&(v=s.x),s.y>y&&(y=s.y),f.push(s.x),h.push(s.y);else for(g=0;p>g;++g){var b=+M(s=n[g],g),_=+x(s,g);m>b&&(m=b),d>_&&(d=_),b>v&&(v=b),_>y&&(y=_),f.push(b),h.push(_)}var w=v-m,S=y-d;w>S?y=d+w:v=m+S;var E=yr();if(E.add=function(n){u(E,n,+M(n,++g),+x(n,g),m,d,v,y)},E.visit=function(n){Mr(n,E,m,d,v,y)},g=-1,null==t){for(;++g<p;)u(E,n[g],f[g],h[g],m,d,v,y);--g}else n.forEach(E.add);return f=h=n=s=null,E}var a,o=Ie,c=Ve;return(a=arguments.length)?(o=dr,c=vr,3===a&&(i=e,r=t,e=t=0),u(n)):(u.x=function(n){return arguments.length?(o=n,u):o},u.y=function(n){return arguments.length?(c=n,u):c},u.extent=function(n){return arguments.length?(null==n?t=e=r=i=null:(t=+n[0][0],e=+n[0][1],r=+n[1][0],i=+n[1][1]),u):null==t?null:[[t,e],[r,i]]},u.size=function(n){return arguments.length?(null==n?t=e=r=i=null:(t=e=0,r=+n[0],i=+n[1]),u):null==t?null:[r-t,i-e]},u)},ya.interpolateRgb=xr,ya.interpolateObject=br,ya.interpolateNumber=_r,ya.interpolateString=wr;var dc=/[-+]?(?:\d+\.?\d*|\.?\d+)(?:[eE][-+]?\d+)?/g;ya.interpolate=Sr,ya.interpolators=[function(n,t){var e=typeof t;return("string"===e?so.has(t)||/^(#|rgb\(|hsl\()/.test(t)?xr:wr:t instanceof P?xr:"object"===e?Array.isArray(t)?Er:br:_r)(n,t)}],ya.interpolateArray=Er;var vc=function(){return mt},yc=ya.map({linear:vc,poly:zr,quad:function(){return qr},cubic:function(){return Tr},sin:function(){return Dr},exp:function(){return jr},circle:function(){return Lr},elastic:Hr,back:Fr,bounce:function(){return Pr}}),Mc=ya.map({"in":mt,out:Ar,"in-out":Nr,"out-in":function(n){return Nr(Ar(n))}});ya.ease=function(n){var t=n.indexOf("-"),e=t>=0?n.substring(0,t):n,r=t>=0?n.substring(t+1):"in";return e=yc.get(e)||vc,r=Mc.get(r)||mt,kr(r(e.apply(null,Array.prototype.slice.call(arguments,1))))},ya.interpolateHcl=Or,ya.interpolateHsl=Yr,ya.interpolateLab=Rr,ya.interpolateRound=Ur,ya.transform=function(n){var t=Ma.createElementNS(ya.ns.prefix.svg,"g");return(ya.transform=function(n){if(null!=n){t.setAttribute("transform",n);var e=t.transform.baseVal.consolidate()}return new Ir(e?e.matrix:xc)})(n)},Ir.prototype.toString=function(){return"translate("+this.translate+")rotate("+this.rotate+")skewX("+this.skew+")scale("+this.scale+")"};var xc={a:1,b:0,c:0,d:1,e:0,f:0};ya.interpolateTransform=Br,ya.layout={},ya.layout.bundle=function(){return function(n){for(var t=[],e=-1,r=n.length;++e<r;)t.push(Jr(n[e]));return t}},ya.layout.chord=function(){function n(){var n,l,f,h,g,p={},m=[],d=ya.range(u),v=[];for(e=[],r=[],n=0,h=-1;++h<u;){for(l=0,g=-1;++g<u;)l+=i[h][g];m.push(l),v.push(ya.range(u)),n+=l}for(a&&d.sort(function(n,t){return a(m[n],m[t])}),o&&v.forEach(function(n,t){n.sort(function(n,e){return o(i[t][n],i[t][e])})}),n=(2*Ka-s*u)/n,l=0,h=-1;++h<u;){for(f=l,g=-1;++g<u;){var y=d[h],M=v[y][g],x=i[y][M],b=l,_=l+=x*n;p[y+"-"+M]={index:y,subindex:M,startAngle:b,endAngle:_,value:x}}r[y]={index:y,startAngle:f,endAngle:l,value:(l-f)/n},l+=s}for(h=-1;++h<u;)for(g=h-1;++g<u;){var w=p[h+"-"+g],S=p[g+"-"+h];(w.value||S.value)&&e.push(w.value<S.value?{source:S,target:w}:{source:w,target:S})}c&&t()}function t(){e.sort(function(n,t){return c((n.source.value+n.target.value)/2,(t.source.value+t.target.value)/2)})}var e,r,i,u,a,o,c,l={},s=0;return l.matrix=function(n){return arguments.length?(u=(i=n)&&i.length,e=r=null,l):i},l.padding=function(n){return arguments.length?(s=n,e=r=null,l):s},l.sortGroups=function(n){return arguments.length?(a=n,e=r=null,l):a},l.sortSubgroups=function(n){return arguments.length?(o=n,e=null,l):o},l.sortChords=function(n){return arguments.length?(c=n,e&&t(),l):c},l.chords=function(){return e||n(),e},l.groups=function(){return r||n(),r},l},ya.layout.force=function(){function n(n){return function(t,e,r,i){if(t.point!==n){var u=t.cx-n.x,a=t.cy-n.y,o=1/Math.sqrt(u*u+a*a);if(m>(i-e)*o){var c=t.charge*o*o;return n.px-=u*c,n.py-=a*c,!0}if(t.point&&isFinite(o)){var c=t.pointCharge*o*o;n.px-=u*c,n.py-=a*c}}return!t.charge}}function t(n){n.px=ya.event.x,n.py=ya.event.y,o.resume()}var e,r,i,u,a,o={},c=ya.dispatch("start","tick","end"),l=[1,1],s=.9,f=bc,h=_c,g=-30,p=.1,m=.8,d=[],v=[];return o.tick=function(){if((r*=.99)<.005)return c.end({type:"end",alpha:r=0}),!0;var t,e,o,f,h,m,y,M,x,b=d.length,_=v.length;for(e=0;_>e;++e)o=v[e],f=o.source,h=o.target,M=h.x-f.x,x=h.y-f.y,(m=M*M+x*x)&&(m=r*u[e]*((m=Math.sqrt(m))-i[e])/m,M*=m,x*=m,h.x-=M*(y=f.weight/(h.weight+f.weight)),h.y-=x*y,f.x+=M*(y=1-y),f.y+=x*y);if((y=r*p)&&(M=l[0]/2,x=l[1]/2,e=-1,y))for(;++e<b;)o=d[e],o.x+=(M-o.x)*y,o.y+=(x-o.y)*y;if(g)for(ri(t=ya.geom.quadtree(d),r,a),e=-1;++e<b;)(o=d[e]).fixed||t.visit(n(o));for(e=-1;++e<b;)o=d[e],o.fixed?(o.x=o.px,o.y=o.py):(o.x-=(o.px-(o.px=o.x))*s,o.y-=(o.py-(o.py=o.y))*s);c.tick({type:"tick",alpha:r})},o.nodes=function(n){return arguments.length?(d=n,o):d},o.links=function(n){return arguments.length?(v=n,o):v},o.size=function(n){return arguments.length?(l=n,o):l},o.linkDistance=function(n){return arguments.length?(f="function"==typeof n?n:+n,o):f},o.distance=o.linkDistance,o.linkStrength=function(n){return arguments.length?(h="function"==typeof n?n:+n,o):h},o.friction=function(n){return arguments.length?(s=+n,o):s},o.charge=function(n){return arguments.length?(g="function"==typeof n?n:+n,o):g},o.gravity=function(n){return arguments.length?(p=+n,o):p},o.theta=function(n){return arguments.length?(m=+n,o):m},o.alpha=function(n){return arguments.length?(n=+n,r?r=n>0?n:0:n>0&&(c.start({type:"start",alpha:r=n}),ya.timer(o.tick)),o):r},o.start=function(){function n(n,r){for(var i,u=t(e),a=-1,o=u.length;++a<o;)if(!isNaN(i=u[a][n]))return i;return Math.random()*r}function t(){if(!c){for(c=[],r=0;p>r;++r)c[r]=[];for(r=0;m>r;++r){var n=v[r];c[n.source.index].push(n.target),c[n.target.index].push(n.source)}}return c[e]}var e,r,c,s,p=d.length,m=v.length,y=l[0],M=l[1];for(e=0;p>e;++e)(s=d[e]).index=e,s.weight=0;for(e=0;m>e;++e)s=v[e],"number"==typeof s.source&&(s.source=d[s.source]),"number"==typeof s.target&&(s.target=d[s.target]),++s.source.weight,++s.target.weight;for(e=0;p>e;++e)s=d[e],isNaN(s.x)&&(s.x=n("x",y)),isNaN(s.y)&&(s.y=n("y",M)),isNaN(s.px)&&(s.px=s.x),isNaN(s.py)&&(s.py=s.y);if(i=[],"function"==typeof f)for(e=0;m>e;++e)i[e]=+f.call(this,v[e],e);else for(e=0;m>e;++e)i[e]=f;if(u=[],"function"==typeof h)for(e=0;m>e;++e)u[e]=+h.call(this,v[e],e);else for(e=0;m>e;++e)u[e]=h;if(a=[],"function"==typeof g)for(e=0;p>e;++e)a[e]=+g.call(this,d[e],e);else for(e=0;p>e;++e)a[e]=g;return o.resume()},o.resume=function(){return o.alpha(.1)},o.stop=function(){return o.alpha(0)},o.drag=function(){return e||(e=ya.behavior.drag().origin(mt).on("dragstart.force",Qr).on("drag.force",t).on("dragend.force",ni)),arguments.length?(this.on("mouseover.force",ti).on("mouseout.force",ei).call(e),void 0):e},ya.rebind(o,c,"on")};var bc=20,_c=1;ya.layout.hierarchy=function(){function n(t,a,o){var c=i.call(e,t,a);if(t.depth=a,o.push(t),c&&(l=c.length)){for(var l,s,f=-1,h=t.children=[],g=0,p=a+1;++f<l;)s=n(c[f],p,o),s.parent=t,h.push(s),g+=s.value;r&&h.sort(r),u&&(t.value=g)}else u&&(t.value=+u.call(e,t,a)||0);return t}function t(n,r){var i=n.children,a=0;if(i&&(o=i.length))for(var o,c=-1,l=r+1;++c<o;)a+=t(i[c],l);else u&&(a=+u.call(e,n,r)||0);return u&&(n.value=a),a}function e(t){var e=[];return n(t,0,e),e}var r=oi,i=ui,u=ai;return e.sort=function(n){return arguments.length?(r=n,e):r},e.children=function(n){return arguments.length?(i=n,e):i},e.value=function(n){return arguments.length?(u=n,e):u},e.revalue=function(n){return t(n,0),n},e},ya.layout.partition=function(){function n(t,e,r,i){var u=t.children;if(t.x=e,t.y=t.depth*i,t.dx=r,t.dy=i,u&&(a=u.length)){var a,o,c,l=-1;for(r=t.value?r/t.value:0;++l<a;)n(o=u[l],e,c=o.value*r,i),e+=c}}function t(n){var e=n.children,r=0;if(e&&(i=e.length))for(var i,u=-1;++u<i;)r=Math.max(r,t(e[u]));return 1+r}function e(e,u){var a=r.call(this,e,u);return n(a[0],0,i[0],i[1]/t(a[0])),a}var r=ya.layout.hierarchy(),i=[1,1];return e.size=function(n){return arguments.length?(i=n,e):i},ii(e,r)},ya.layout.pie=function(){function n(u){var a=u.map(function(e,r){return+t.call(n,e,r)}),o=+("function"==typeof r?r.apply(this,arguments):r),c=(("function"==typeof i?i.apply(this,arguments):i)-o)/ya.sum(a),l=ya.range(u.length);null!=e&&l.sort(e===wc?function(n,t){return a[t]-a[n]}:function(n,t){return e(u[n],u[t])});var s=[];return l.forEach(function(n){var t;s[n]={data:u[n],value:t=a[n],startAngle:o,endAngle:o+=t*c}}),s}var t=Number,e=wc,r=0,i=2*Ka;return n.value=function(e){return arguments.length?(t=e,n):t},n.sort=function(t){return arguments.length?(e=t,n):e},n.startAngle=function(t){return arguments.length?(r=t,n):r},n.endAngle=function(t){return arguments.length?(i=t,n):i},n};var wc={};ya.layout.stack=function(){function n(o,c){var l=o.map(function(e,r){return t.call(n,e,r)}),s=l.map(function(t){return t.map(function(t,e){return[u.call(n,t,e),a.call(n,t,e)]})}),f=e.call(n,s,c);l=ya.permute(l,f),s=ya.permute(s,f);var h,g,p,m=r.call(n,s,c),d=l.length,v=l[0].length;for(g=0;v>g;++g)for(i.call(n,l[0][g],p=m[g],s[0][g][1]),h=1;d>h;++h)i.call(n,l[h][g],p+=s[h-1][g][1],s[h][g][1]);return o}var t=mt,e=hi,r=gi,i=fi,u=li,a=si;return n.values=function(e){return arguments.length?(t=e,n):t},n.order=function(t){return arguments.length?(e="function"==typeof t?t:Sc.get(t)||hi,n):e},n.offset=function(t){return arguments.length?(r="function"==typeof t?t:Ec.get(t)||gi,n):r},n.x=function(t){return arguments.length?(u=t,n):u},n.y=function(t){return arguments.length?(a=t,n):a},n.out=function(t){return arguments.length?(i=t,n):i},n};var Sc=ya.map({"inside-out":function(n){var t,e,r=n.length,i=n.map(pi),u=n.map(mi),a=ya.range(r).sort(function(n,t){return i[n]-i[t]}),o=0,c=0,l=[],s=[];for(t=0;r>t;++t)e=a[t],c>o?(o+=u[e],l.push(e)):(c+=u[e],s.push(e));return s.reverse().concat(l)},reverse:function(n){return ya.range(n.length).reverse()},"default":hi}),Ec=ya.map({silhouette:function(n){var t,e,r,i=n.length,u=n[0].length,a=[],o=0,c=[];for(e=0;u>e;++e){for(t=0,r=0;i>t;t++)r+=n[t][e][1];r>o&&(o=r),a.push(r)}for(e=0;u>e;++e)c[e]=(o-a[e])/2;return c},wiggle:function(n){var t,e,r,i,u,a,o,c,l,s=n.length,f=n[0],h=f.length,g=[];for(g[0]=c=l=0,e=1;h>e;++e){for(t=0,i=0;s>t;++t)i+=n[t][e][1];for(t=0,u=0,o=f[e][0]-f[e-1][0];s>t;++t){for(r=0,a=(n[t][e][1]-n[t][e-1][1])/(2*o);t>r;++r)a+=(n[r][e][1]-n[r][e-1][1])/o;u+=a*n[t][e][1]}g[e]=c-=i?u/i*o:0,l>c&&(l=c)}for(e=0;h>e;++e)g[e]-=l;return g},expand:function(n){var t,e,r,i=n.length,u=n[0].length,a=1/i,o=[];for(e=0;u>e;++e){for(t=0,r=0;i>t;t++)r+=n[t][e][1];if(r)for(t=0;i>t;t++)n[t][e][1]/=r;else for(t=0;i>t;t++)n[t][e][1]=a}for(e=0;u>e;++e)o[e]=0;return o},zero:gi});ya.layout.histogram=function(){function n(n,u){for(var a,o,c=[],l=n.map(e,this),s=r.call(this,l,u),f=i.call(this,s,l,u),u=-1,h=l.length,g=f.length-1,p=t?1:1/h;++u<g;)a=c[u]=[],a.dx=f[u+1]-(a.x=f[u]),a.y=0;if(g>0)for(u=-1;++u<h;)o=l[u],o>=s[0]&&o<=s[1]&&(a=c[ya.bisect(f,o,1,g)-1],a.y+=p,a.push(n[u]));return c}var t=!0,e=Number,r=Mi,i=vi;return n.value=function(t){return arguments.length?(e=t,n):e},n.range=function(t){return arguments.length?(r=pt(t),n):r},n.bins=function(t){return arguments.length?(i="number"==typeof t?function(n){return yi(n,t)}:pt(t),n):i},n.frequency=function(e){return arguments.length?(t=!!e,n):t},n},ya.layout.tree=function(){function n(n,u){function a(n,t){var r=n.children,i=n._tree;if(r&&(u=r.length)){for(var u,o,l,s=r[0],f=s,h=-1;++h<u;)l=r[h],a(l,o),f=c(l,o,f),o=l;Ni(n);var g=.5*(s._tree.prelim+l._tree.prelim);t?(i.prelim=t._tree.prelim+e(n,t),i.mod=i.prelim-g):i.prelim=g}else t&&(i.prelim=t._tree.prelim+e(n,t))}function o(n,t){n.x=n._tree.prelim+t;var e=n.children;if(e&&(r=e.length)){var r,i=-1;for(t+=n._tree.mod;++i<r;)o(e[i],t)}}function c(n,t,r){if(t){for(var i,u=n,a=n,o=t,c=n.parent.children[0],l=u._tree.mod,s=a._tree.mod,f=o._tree.mod,h=c._tree.mod;o=_i(o),u=bi(u),o&&u;)c=bi(c),a=_i(a),a._tree.ancestor=n,i=o._tree.prelim+f-u._tree.prelim-l+e(o,u),i>0&&(qi(Ti(o,n,r),n,i),l+=i,s+=i),f+=o._tree.mod,l+=u._tree.mod,h+=c._tree.mod,s+=a._tree.mod;o&&!_i(a)&&(a._tree.thread=o,a._tree.mod+=f-s),u&&!bi(c)&&(c._tree.thread=u,c._tree.mod+=l-h,r=n)}return r}var l=t.call(this,n,u),s=l[0];Ai(s,function(n,t){n._tree={ancestor:n,prelim:0,mod:0,change:0,shift:0,number:t?t._tree.number+1:0}}),a(s),o(s,-s._tree.prelim);var f=wi(s,Ei),h=wi(s,Si),g=wi(s,ki),p=f.x-e(f,h)/2,m=h.x+e(h,f)/2,d=g.depth||1;return Ai(s,i?function(n){n.x*=r[0],n.y=n.depth*r[1],delete n._tree}:function(n){n.x=(n.x-p)/(m-p)*r[0],n.y=n.depth/d*r[1],delete n._tree}),l}var t=ya.layout.hierarchy().sort(null).value(null),e=xi,r=[1,1],i=!1;return n.separation=function(t){return arguments.length?(e=t,n):e},n.size=function(t){return arguments.length?(i=null==(r=t),n):i?null:r},n.nodeSize=function(t){return arguments.length?(i=null!=(r=t),n):i?r:null},ii(n,t)},ya.layout.pack=function(){function n(n,u){var a=e.call(this,n,u),o=a[0],c=i[0],l=i[1],s=null==t?Math.sqrt:"function"==typeof t?t:function(){return t};if(o.x=o.y=0,Ai(o,function(n){n.r=+s(n.value)}),Ai(o,Li),r){var f=r*(t?1:Math.max(2*o.r/c,2*o.r/l))/2;Ai(o,function(n){n.r+=f}),Ai(o,Li),Ai(o,function(n){n.r-=f})}return Pi(o,c/2,l/2,t?1:1/Math.max(2*o.r/c,2*o.r/l)),a}var t,e=ya.layout.hierarchy().sort(Ci),r=0,i=[1,1];return n.size=function(t){return arguments.length?(i=t,n):i},n.radius=function(e){return arguments.length?(t=null==e||"function"==typeof e?e:+e,n):t},n.padding=function(t){return arguments.length?(r=+t,n):r},ii(n,e)},ya.layout.cluster=function(){function n(n,u){var a,o=t.call(this,n,u),c=o[0],l=0;Ai(c,function(n){var t=n.children;t&&t.length?(n.x=Ri(t),n.y=Yi(t)):(n.x=a?l+=e(n,a):0,n.y=0,a=n)});var s=Ui(c),f=Ii(c),h=s.x-e(s,f)/2,g=f.x+e(f,s)/2;return Ai(c,i?function(n){n.x=(n.x-c.x)*r[0],n.y=(c.y-n.y)*r[1]}:function(n){n.x=(n.x-h)/(g-h)*r[0],n.y=(1-(c.y?n.y/c.y:1))*r[1]}),o}var t=ya.layout.hierarchy().sort(null).value(null),e=xi,r=[1,1],i=!1;return n.separation=function(t){return arguments.length?(e=t,n):e},n.size=function(t){return arguments.length?(i=null==(r=t),n):i?null:r},n.nodeSize=function(t){return arguments.length?(i=null!=(r=t),n):i?r:null},ii(n,t)},ya.layout.treemap=function(){function n(n,t){for(var e,r,i=-1,u=n.length;++i<u;)r=(e=n[i]).value*(0>t?0:t),e.area=isNaN(r)||0>=r?0:r}function t(e){var u=e.children;if(u&&u.length){var a,o,c,l=f(e),s=[],h=u.slice(),p=1/0,m="slice"===g?l.dx:"dice"===g?l.dy:"slice-dice"===g?1&e.depth?l.dy:l.dx:Math.min(l.dx,l.dy);for(n(h,l.dx*l.dy/e.value),s.area=0;(c=h.length)>0;)s.push(a=h[c-1]),s.area+=a.area,"squarify"!==g||(o=r(s,m))<=p?(h.pop(),p=o):(s.area-=s.pop().area,i(s,m,l,!1),m=Math.min(l.dx,l.dy),s.length=s.area=0,p=1/0);s.length&&(i(s,m,l,!0),s.length=s.area=0),u.forEach(t)}}function e(t){var r=t.children;if(r&&r.length){var u,a=f(t),o=r.slice(),c=[];for(n(o,a.dx*a.dy/t.value),c.area=0;u=o.pop();)c.push(u),c.area+=u.area,null!=u.z&&(i(c,u.z?a.dx:a.dy,a,!o.length),c.length=c.area=0);r.forEach(e)}}function r(n,t){for(var e,r=n.area,i=0,u=1/0,a=-1,o=n.length;++a<o;)(e=n[a].area)&&(u>e&&(u=e),e>i&&(i=e));return r*=r,t*=t,r?Math.max(t*i*p/r,r/(t*u*p)):1/0}function i(n,t,e,r){var i,u=-1,a=n.length,o=e.x,l=e.y,s=t?c(n.area/t):0;if(t==e.dx){for((r||s>e.dy)&&(s=e.dy);++u<a;)i=n[u],i.x=o,i.y=l,i.dy=s,o+=i.dx=Math.min(e.x+e.dx-o,s?c(i.area/s):0);i.z=!0,i.dx+=e.x+e.dx-o,e.y+=s,e.dy-=s}else{for((r||s>e.dx)&&(s=e.dx);++u<a;)i=n[u],i.x=o,i.y=l,i.dx=s,l+=i.dy=Math.min(e.y+e.dy-l,s?c(i.area/s):0);i.z=!1,i.dy+=e.y+e.dy-l,e.x+=s,e.dx-=s}}function u(r){var i=a||o(r),u=i[0];return u.x=0,u.y=0,u.dx=l[0],u.dy=l[1],a&&o.revalue(u),n([u],u.dx*u.dy/u.value),(a?e:t)(u),h&&(a=i),i}var a,o=ya.layout.hierarchy(),c=Math.round,l=[1,1],s=null,f=Vi,h=!1,g="squarify",p=.5*(1+Math.sqrt(5));return u.size=function(n){return arguments.length?(l=n,u):l},u.padding=function(n){function t(t){var e=n.call(u,t,t.depth);return null==e?Vi(t):Xi(t,"number"==typeof e?[e,e,e,e]:e)}function e(t){return Xi(t,n)}if(!arguments.length)return s;var r;return f=null==(s=n)?Vi:"function"==(r=typeof n)?t:"number"===r?(n=[n,n,n,n],e):e,u},u.round=function(n){return arguments.length?(c=n?Math.round:Number,u):c!=Number},u.sticky=function(n){return arguments.length?(h=n,a=null,u):h},u.ratio=function(n){return arguments.length?(p=n,u):p},u.mode=function(n){return arguments.length?(g=n+"",u):g},ii(u,o)},ya.random={normal:function(n,t){var e=arguments.length;return 2>e&&(t=1),1>e&&(n=0),function(){var e,r,i;do e=2*Math.random()-1,r=2*Math.random()-1,i=e*e+r*r;while(!i||i>1);return n+t*e*Math.sqrt(-2*Math.log(i)/i)}},logNormal:function(){var n=ya.random.normal.apply(ya,arguments);return function(){return Math.exp(n())}},irwinHall:function(n){return function(){for(var t=0,e=0;n>e;e++)t+=Math.random();return t/n}}},ya.scale={};var kc={floor:mt,ceil:mt};ya.scale.linear=function(){return Ki([0,1],[0,1],Sr,!1)},ya.scale.log=function(){return uu(ya.scale.linear().domain([0,1]),10,!0,[1,10])};var Ac=ya.format(".0e"),Nc={floor:function(n){return-Math.ceil(-n)},ceil:function(n){return-Math.floor(-n)}};ya.scale.pow=function(){return au(ya.scale.linear(),1,[0,1])},ya.scale.sqrt=function(){return ya.scale.pow().exponent(.5)},ya.scale.ordinal=function(){return cu([],{t:"range",a:[[]]})},ya.scale.category10=function(){return ya.scale.ordinal().range(qc)},ya.scale.category20=function(){return ya.scale.ordinal().range(Tc)},ya.scale.category20b=function(){return ya.scale.ordinal().range(Cc)},ya.scale.category20c=function(){return ya.scale.ordinal().range(zc)};var qc=[2062260,16744206,2924588,14034728,9725885,9197131,14907330,8355711,12369186,1556175].map(ut),Tc=[2062260,11454440,16744206,16759672,2924588,10018698,14034728,16750742,9725885,12955861,9197131,12885140,14907330,16234194,8355711,13092807,12369186,14408589,1556175,10410725].map(ut),Cc=[3750777,5395619,7040719,10264286,6519097,9216594,11915115,13556636,9202993,12426809,15186514,15190932,8666169,11356490,14049643,15177372,8077683,10834324,13528509,14589654].map(ut),zc=[3244733,7057110,10406625,13032431,15095053,16616764,16625259,16634018,3253076,7652470,10607003,13101504,7695281,10394312,12369372,14342891,6513507,9868950,12434877,14277081].map(ut);ya.scale.quantile=function(){return lu([],[])},ya.scale.quantize=function(){return su(0,1,[0,1])},ya.scale.threshold=function(){return fu([.5],[0,1])},ya.scale.identity=function(){return hu([0,1])},ya.svg.arc=function(){function n(){var n=t.apply(this,arguments),u=e.apply(this,arguments),a=r.apply(this,arguments)+Dc,o=i.apply(this,arguments)+Dc,c=(a>o&&(c=a,a=o,o=c),o-a),l=Ka>c?"0":"1",s=Math.cos(a),f=Math.sin(a),h=Math.cos(o),g=Math.sin(o);return c>=jc?n?"M0,"+u+"A"+u+","+u+" 0 1,1 0,"+-u+"A"+u+","+u+" 0 1,1 0,"+u+"M0,"+n+"A"+n+","+n+" 0 1,0 0,"+-n+"A"+n+","+n+" 0 1,0 0,"+n+"Z":"M0,"+u+"A"+u+","+u+" 0 1,1 0,"+-u+"A"+u+","+u+" 0 1,1 0,"+u+"Z":n?"M"+u*s+","+u*f+"A"+u+","+u+" 0 "+l+",1 "+u*h+","+u*g+"L"+n*h+","+n*g+"A"+n+","+n+" 0 "+l+",0 "+n*s+","+n*f+"Z":"M"+u*s+","+u*f+"A"+u+","+u+" 0 "+l+",1 "+u*h+","+u*g+"L0,0"+"Z"}var t=gu,e=pu,r=mu,i=du;return n.innerRadius=function(e){return arguments.length?(t=pt(e),n):t},n.outerRadius=function(t){return arguments.length?(e=pt(t),n):e},n.startAngle=function(t){return arguments.length?(r=pt(t),n):r},n.endAngle=function(t){return arguments.length?(i=pt(t),n):i},n.centroid=function(){var n=(t.apply(this,arguments)+e.apply(this,arguments))/2,u=(r.apply(this,arguments)+i.apply(this,arguments))/2+Dc;return[Math.cos(u)*n,Math.sin(u)*n]},n};var Dc=-Ka/2,jc=2*Ka-1e-6;ya.svg.line.radial=function(){var n=Ue(vu);return n.radius=n.x,delete n.x,n.angle=n.y,delete n.y,n},$e.reverse=We,We.reverse=$e,ya.svg.area=function(){return yu(mt)},ya.svg.area.radial=function(){var n=yu(vu);return n.radius=n.x,delete n.x,n.innerRadius=n.x0,delete n.x0,n.outerRadius=n.x1,delete n.x1,n.angle=n.y,delete n.y,n.startAngle=n.y0,delete n.y0,n.endAngle=n.y1,delete n.y1,n},ya.svg.chord=function(){function n(n,o){var c=t(this,u,n,o),l=t(this,a,n,o);return"M"+c.p0+r(c.r,c.p1,c.a1-c.a0)+(e(c,l)?i(c.r,c.p1,c.r,c.p0):i(c.r,c.p1,l.r,l.p0)+r(l.r,l.p1,l.a1-l.a0)+i(l.r,l.p1,c.r,c.p0))+"Z"}function t(n,t,e,r){var i=t.call(n,e,r),u=o.call(n,i,r),a=c.call(n,i,r)+Dc,s=l.call(n,i,r)+Dc;return{r:u,a0:a,a1:s,p0:[u*Math.cos(a),u*Math.sin(a)],p1:[u*Math.cos(s),u*Math.sin(s)]}}function e(n,t){return n.a0==t.a0&&n.a1==t.a1}function r(n,t,e){return"A"+n+","+n+" 0 "+ +(e>Ka)+",1 "+t}function i(n,t,e,r){return"Q 0,0 "+r}var u=ze,a=De,o=Mu,c=mu,l=du;return n.radius=function(t){return arguments.length?(o=pt(t),n):o},n.source=function(t){return arguments.length?(u=pt(t),n):u},n.target=function(t){return arguments.length?(a=pt(t),n):a},n.startAngle=function(t){return arguments.length?(c=pt(t),n):c},n.endAngle=function(t){return arguments.length?(l=pt(t),n):l},n},ya.svg.diagonal=function(){function n(n,i){var u=t.call(this,n,i),a=e.call(this,n,i),o=(u.y+a.y)/2,c=[u,{x:u.x,y:o},{x:a.x,y:o},a];return c=c.map(r),"M"+c[0]+"C"+c[1]+" "+c[2]+" "+c[3]}var t=ze,e=De,r=xu;return n.source=function(e){return arguments.length?(t=pt(e),n):t},n.target=function(t){return arguments.length?(e=pt(t),n):e},n.projection=function(t){return arguments.length?(r=t,n):r},n},ya.svg.diagonal.radial=function(){var n=ya.svg.diagonal(),t=xu,e=n.projection;return n.projection=function(n){return arguments.length?e(bu(t=n)):t},n},ya.svg.symbol=function(){function n(n,r){return(Lc.get(t.call(this,n,r))||Su)(e.call(this,n,r))}var t=wu,e=_u;return n.type=function(e){return arguments.length?(t=pt(e),n):t},n.size=function(t){return arguments.length?(e=pt(t),n):e},n};var Lc=ya.map({circle:Su,cross:function(n){var t=Math.sqrt(n/5)/2;return"M"+-3*t+","+-t+"H"+-t+"V"+-3*t+"H"+t+"V"+-t+"H"+3*t+"V"+t+"H"+t+"V"+3*t+"H"+-t+"V"+t+"H"+-3*t+"Z"},diamond:function(n){var t=Math.sqrt(n/(2*Oc)),e=t*Oc;return"M0,"+-t+"L"+e+",0"+" 0,"+t+" "+-e+",0"+"Z"},square:function(n){var t=Math.sqrt(n)/2;return"M"+-t+","+-t+"L"+t+","+-t+" "+t+","+t+" "+-t+","+t+"Z"},"triangle-down":function(n){var t=Math.sqrt(n/Pc),e=t*Pc/2;return"M0,"+e+"L"+t+","+-e+" "+-t+","+-e+"Z"},"triangle-up":function(n){var t=Math.sqrt(n/Pc),e=t*Pc/2;return"M0,"+-e+"L"+t+","+e+" "+-t+","+e+"Z"}});ya.svg.symbolTypes=Lc.keys();var Hc,Fc,Pc=Math.sqrt(3),Oc=Math.tan(30*to),Yc=[],Rc=0;Yc.call=Ya.call,Yc.empty=Ya.empty,Yc.node=Ya.node,Yc.size=Ya.size,ya.transition=function(n){return arguments.length?Hc?n.transition():n:Ia.transition()},ya.transition.prototype=Yc,Yc.select=function(n){var t,e,r,i=this.id,u=[];n=v(n);for(var a=-1,o=this.length;++a<o;){u.push(t=[]);for(var c=this[a],l=-1,s=c.length;++l<s;)(r=c[l])&&(e=n.call(r,r.__data__,l,a))?("__data__"in r&&(e.__data__=r.__data__),Nu(e,l,i,r.__transition__[i]),t.push(e)):t.push(null)}return Eu(u,i)},Yc.selectAll=function(n){var t,e,r,i,u,a=this.id,o=[];n=y(n);for(var c=-1,l=this.length;++c<l;)for(var s=this[c],f=-1,h=s.length;++f<h;)if(r=s[f]){u=r.__transition__[a],e=n.call(r,r.__data__,f,c),o.push(t=[]);for(var g=-1,p=e.length;++g<p;)(i=e[g])&&Nu(i,g,a,u),t.push(i)}return Eu(o,a)},Yc.filter=function(n){var t,e,r,i=[];"function"!=typeof n&&(n=N(n));for(var u=0,a=this.length;a>u;u++){i.push(t=[]);for(var e=this[u],o=0,c=e.length;c>o;o++)(r=e[o])&&n.call(r,r.__data__,o)&&t.push(r)}return Eu(i,this.id)},Yc.tween=function(n,t){var e=this.id;return arguments.length<2?this.node().__transition__[e].tween.get(n):T(this,null==t?function(t){t.__transition__[e].tween.remove(n)}:function(r){r.__transition__[e].tween.set(n,t)})},Yc.attr=function(n,t){function e(){this.removeAttribute(o)}function r(){this.removeAttributeNS(o.space,o.local)}function i(n){return null==n?e:(n+="",function(){var t,e=this.getAttribute(o);return e!==n&&(t=a(e,n),function(n){this.setAttribute(o,t(n))})})}function u(n){return null==n?r:(n+="",function(){var t,e=this.getAttributeNS(o.space,o.local);return e!==n&&(t=a(e,n),function(n){this.setAttributeNS(o.space,o.local,t(n))})})}if(arguments.length<2){for(t in n)this.attr(t,n[t]);return this}var a="transform"==n?Br:Sr,o=ya.ns.qualify(n);return ku(this,"attr."+n,t,o.local?u:i)},Yc.attrTween=function(n,t){function e(n,e){var r=t.call(this,n,e,this.getAttribute(i));return r&&function(n){this.setAttribute(i,r(n))}}function r(n,e){var r=t.call(this,n,e,this.getAttributeNS(i.space,i.local));return r&&function(n){this.setAttributeNS(i.space,i.local,r(n))}}var i=ya.ns.qualify(n);return this.tween("attr."+n,i.local?r:e)},Yc.style=function(n,t,e){function r(){this.style.removeProperty(n)}function i(t){return null==t?r:(t+="",function(){var r,i=ba.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(n);return i!==t&&(r=Sr(i,t),function(t){this.style.setProperty(n,r(t),e)})})}var u=arguments.length;if(3>u){if("string"!=typeof n){2>u&&(t="");for(e in n)this.style(e,n[e],t);return this}e=""}return ku(this,"style."+n,t,i)},Yc.styleTween=function(n,t,e){function r(r,i){var u=t.call(this,r,i,ba.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(n));return u&&function(t){this.style.setProperty(n,u(t),e)}}return arguments.length<3&&(e=""),this.tween("style."+n,r)},Yc.text=function(n){return ku(this,"text",n,Au)},Yc.remove=function(){return this.each("end.transition",function(){var n;!this.__transition__&&(n=this.parentNode)&&n.removeChild(this)})},Yc.ease=function(n){var t=this.id;return arguments.length<1?this.node().__transition__[t].ease:("function"!=typeof n&&(n=ya.ease.apply(ya,arguments)),T(this,function(e){e.__transition__[t].ease=n}))},Yc.delay=function(n){var t=this.id;return T(this,"function"==typeof n?function(e,r,i){e.__transition__[t].delay=0|n.call(e,e.__data__,r,i)}:(n|=0,function(e){e.__transition__[t].delay=n}))},Yc.duration=function(n){var t=this.id;return T(this,"function"==typeof n?function(e,r,i){e.__transition__[t].duration=Math.max(1,0|n.call(e,e.__data__,r,i))}:(n=Math.max(1,0|n),function(e){e.__transition__[t].duration=n}))},Yc.each=function(n,t){var e=this.id;if(arguments.length<2){var r=Fc,i=Hc;Hc=e,T(this,function(t,r,i){Fc=t.__transition__[e],n.call(t,t.__data__,r,i)}),Fc=r,Hc=i}else T(this,function(r){var i=r.__transition__[e];(i.event||(i.event=ya.dispatch("start","end"))).on(n,t)});return this},Yc.transition=function(){for(var n,t,e,r,i=this.id,u=++Rc,a=[],o=0,c=this.length;c>o;o++){a.push(n=[]);for(var t=this[o],l=0,s=t.length;s>l;l++)(e=t[l])&&(r=Object.create(e.__transition__[i]),r.delay+=r.duration,Nu(e,l,u,r)),n.push(e)}return Eu(a,u)},ya.svg.axis=function(){function n(n){n.each(function(){var n,f=ya.select(this),h=null==l?e.ticks?e.ticks.apply(e,c):e.domain():l,g=null==t?e.tickFormat?e.tickFormat.apply(e,c):String:t,p=Cu(e,h,s),m=f.selectAll(".tick.minor").data(p,String),d=m.enter().insert("line",".tick").attr("class","tick minor").style("opacity",1e-6),v=ya.transition(m.exit()).style("opacity",1e-6).remove(),y=ya.transition(m).style("opacity",1),M=f.selectAll(".tick.major").data(h,String),x=M.enter().insert("g",".domain").attr("class","tick major").style("opacity",1e-6),b=ya.transition(M.exit()).style("opacity",1e-6).remove(),_=ya.transition(M).style("opacity",1),w=Bi(e),S=f.selectAll(".domain").data([0]),E=(S.enter().append("path").attr("class","domain"),ya.transition(S)),k=e.copy(),A=this.__chart__||k;
this.__chart__=k,x.append("line"),x.append("text");var N=x.select("line"),q=_.select("line"),T=M.select("text").text(g),C=x.select("text"),z=_.select("text");switch(r){case"bottom":n=qu,d.attr("y2",u),y.attr("x2",0).attr("y2",u),N.attr("y2",i),C.attr("y",Math.max(i,0)+o),q.attr("x2",0).attr("y2",i),z.attr("x",0).attr("y",Math.max(i,0)+o),T.attr("dy",".71em").style("text-anchor","middle"),E.attr("d","M"+w[0]+","+a+"V0H"+w[1]+"V"+a);break;case"top":n=qu,d.attr("y2",-u),y.attr("x2",0).attr("y2",-u),N.attr("y2",-i),C.attr("y",-(Math.max(i,0)+o)),q.attr("x2",0).attr("y2",-i),z.attr("x",0).attr("y",-(Math.max(i,0)+o)),T.attr("dy","0em").style("text-anchor","middle"),E.attr("d","M"+w[0]+","+-a+"V0H"+w[1]+"V"+-a);break;case"left":n=Tu,d.attr("x2",-u),y.attr("x2",-u).attr("y2",0),N.attr("x2",-i),C.attr("x",-(Math.max(i,0)+o)),q.attr("x2",-i).attr("y2",0),z.attr("x",-(Math.max(i,0)+o)).attr("y",0),T.attr("dy",".32em").style("text-anchor","end"),E.attr("d","M"+-a+","+w[0]+"H0V"+w[1]+"H"+-a);break;case"right":n=Tu,d.attr("x2",u),y.attr("x2",u).attr("y2",0),N.attr("x2",i),C.attr("x",Math.max(i,0)+o),q.attr("x2",i).attr("y2",0),z.attr("x",Math.max(i,0)+o).attr("y",0),T.attr("dy",".32em").style("text-anchor","start"),E.attr("d","M"+a+","+w[0]+"H0V"+w[1]+"H"+a)}if(e.rangeBand){var D=k.rangeBand()/2,j=function(n){return k(n)+D};x.call(n,j),_.call(n,j)}else x.call(n,A),_.call(n,k),b.call(n,k),d.call(n,A),y.call(n,k),v.call(n,k)})}var t,e=ya.scale.linear(),r=Uc,i=6,u=6,a=6,o=3,c=[10],l=null,s=0;return n.scale=function(t){return arguments.length?(e=t,n):e},n.orient=function(t){return arguments.length?(r=t in Ic?t+"":Uc,n):r},n.ticks=function(){return arguments.length?(c=arguments,n):c},n.tickValues=function(t){return arguments.length?(l=t,n):l},n.tickFormat=function(e){return arguments.length?(t=e,n):t},n.tickSize=function(t,e){if(!arguments.length)return i;var r=arguments.length-1;return i=+t,u=r>1?+e:i,a=r>0?+arguments[r]:i,n},n.tickPadding=function(t){return arguments.length?(o=+t,n):o},n.tickSubdivide=function(t){return arguments.length?(s=+t,n):s},n};var Uc="bottom",Ic={top:1,right:1,bottom:1,left:1};ya.svg.brush=function(){function n(u){u.each(function(){var u,a=ya.select(this),s=a.selectAll(".background").data([0]),f=a.selectAll(".extent").data([0]),h=a.selectAll(".resize").data(l,String);a.style("pointer-events","all").on("mousedown.brush",i).on("touchstart.brush",i),s.enter().append("rect").attr("class","background").style("visibility","hidden").style("cursor","crosshair"),f.enter().append("rect").attr("class","extent").style("cursor","move"),h.enter().append("g").attr("class",function(n){return"resize "+n}).style("cursor",function(n){return Vc[n]}).append("rect").attr("x",function(n){return/[ew]$/.test(n)?-3:null}).attr("y",function(n){return/^[ns]/.test(n)?-3:null}).attr("width",6).attr("height",6).style("visibility","hidden"),h.style("display",n.empty()?"none":null),h.exit().remove(),o&&(u=Bi(o),s.attr("x",u[0]).attr("width",u[1]-u[0]),e(a)),c&&(u=Bi(c),s.attr("y",u[0]).attr("height",u[1]-u[0]),r(a)),t(a)})}function t(n){n.selectAll(".resize").attr("transform",function(n){return"translate("+s[+/e$/.test(n)][0]+","+s[+/^s/.test(n)][1]+")"})}function e(n){n.select(".extent").attr("x",s[0][0]),n.selectAll(".extent,.n>rect,.s>rect").attr("width",s[1][0]-s[0][0])}function r(n){n.select(".extent").attr("y",s[0][1]),n.selectAll(".extent,.e>rect,.w>rect").attr("height",s[1][1]-s[0][1])}function i(){function i(){var n=ya.event.changedTouches;return n?ya.touches(M,n)[0]:ya.mouse(M)}function l(){32==ya.event.keyCode&&(k||(v=null,N[0]-=s[1][0],N[1]-=s[1][1],k=2),g())}function h(){32==ya.event.keyCode&&2==k&&(N[0]+=s[1][0],N[1]+=s[1][1],k=0,g())}function p(){var n=i(),u=!1;y&&(n[0]+=y[0],n[1]+=y[1]),k||(ya.event.altKey?(v||(v=[(s[0][0]+s[1][0])/2,(s[0][1]+s[1][1])/2]),N[0]=s[+(n[0]<v[0])][0],N[1]=s[+(n[1]<v[1])][1]):v=null),S&&m(n,o,0)&&(e(_),u=!0),E&&m(n,c,1)&&(r(_),u=!0),u&&(t(_),b({type:"brush",mode:k?"move":"resize"}))}function m(n,t,e){var r,i,a=Bi(t),o=a[0],c=a[1],l=N[e],h=s[1][e]-s[0][e];return k&&(o-=l,c-=h+l),r=f[e]?Math.max(o,Math.min(c,n[e])):n[e],k?i=(r+=l)+h:(v&&(l=Math.max(o,Math.min(c,2*v[e]-r))),r>l?(i=r,r=l):i=l),s[0][e]!==r||s[1][e]!==i?(u=null,s[0][e]=r,s[1][e]=i,!0):void 0}function d(){p(),_.style("pointer-events","all").selectAll(".resize").style("display",n.empty()?"none":null),ya.select("body").style("cursor",null),q.on("mousemove.brush",null).on("mouseup.brush",null).on("touchmove.brush",null).on("touchend.brush",null).on("keydown.brush",null).on("keyup.brush",null),A(),b({type:"brushend"})}var v,y,M=this,x=ya.select(ya.event.target),b=a.of(M,arguments),_=ya.select(M),w=x.datum(),S=!/^(n|s)$/.test(w)&&o,E=!/^(e|w)$/.test(w)&&c,k=x.classed("extent"),A=H(),N=i(),q=ya.select(ba).on("keydown.brush",l).on("keyup.brush",h);if(ya.event.changedTouches?q.on("touchmove.brush",p).on("touchend.brush",d):q.on("mousemove.brush",p).on("mouseup.brush",d),k)N[0]=s[0][0]-N[0],N[1]=s[0][1]-N[1];else if(w){var T=+/w$/.test(w),C=+/^n/.test(w);y=[s[1-T][0]-N[0],s[1-C][1]-N[1]],N[0]=s[T][0],N[1]=s[C][1]}else ya.event.altKey&&(v=N.slice());_.style("pointer-events","none").selectAll(".resize").style("display",null),ya.select("body").style("cursor",x.style("cursor")),b({type:"brushstart"}),p()}var u,a=m(n,"brushstart","brush","brushend"),o=null,c=null,l=Xc[0],s=[[0,0],[0,0]],f=[!0,!0];return n.x=function(t){return arguments.length?(o=t,l=Xc[!o<<1|!c],n):o},n.y=function(t){return arguments.length?(c=t,l=Xc[!o<<1|!c],n):c},n.clamp=function(t){return arguments.length?(o&&c?f=[!!t[0],!!t[1]]:(o||c)&&(f[+!o]=!!t),n):o&&c?f:o||c?f[+!o]:null},n.extent=function(t){var e,r,i,a,l;return arguments.length?(u=[[0,0],[0,0]],o&&(e=t[0],r=t[1],c&&(e=e[0],r=r[0]),u[0][0]=e,u[1][0]=r,o.invert&&(e=o(e),r=o(r)),e>r&&(l=e,e=r,r=l),s[0][0]=0|e,s[1][0]=0|r),c&&(i=t[0],a=t[1],o&&(i=i[1],a=a[1]),u[0][1]=i,u[1][1]=a,c.invert&&(i=c(i),a=c(a)),i>a&&(l=i,i=a,a=l),s[0][1]=0|i,s[1][1]=0|a),n):(t=u||s,o&&(e=t[0][0],r=t[1][0],u||(e=s[0][0],r=s[1][0],o.invert&&(e=o.invert(e),r=o.invert(r)),e>r&&(l=e,e=r,r=l))),c&&(i=t[0][1],a=t[1][1],u||(i=s[0][1],a=s[1][1],c.invert&&(i=c.invert(i),a=c.invert(a)),i>a&&(l=i,i=a,a=l))),o&&c?[[e,i],[r,a]]:o?[e,r]:c&&[i,a])},n.clear=function(){return u=null,s[0][0]=s[0][1]=s[1][0]=s[1][1]=0,n},n.empty=function(){return o&&s[0][0]===s[1][0]||c&&s[0][1]===s[1][1]},ya.rebind(n,a,"on")};var Vc={n:"ns-resize",e:"ew-resize",s:"ns-resize",w:"ew-resize",nw:"nwse-resize",ne:"nesw-resize",se:"nwse-resize",sw:"nesw-resize"},Xc=[["n","e","s","w","nw","ne","se","sw"],["e","w"],["n","s"],[]];ya.time={};var Zc=Date,Bc=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];zu.prototype={getDate:function(){return this._.getUTCDate()},getDay:function(){return this._.getUTCDay()},getFullYear:function(){return this._.getUTCFullYear()},getHours:function(){return this._.getUTCHours()},getMilliseconds:function(){return this._.getUTCMilliseconds()},getMinutes:function(){return this._.getUTCMinutes()},getMonth:function(){return this._.getUTCMonth()},getSeconds:function(){return this._.getUTCSeconds()},getTime:function(){return this._.getTime()},getTimezoneOffset:function(){return 0},valueOf:function(){return this._.valueOf()},setDate:function(){$c.setUTCDate.apply(this._,arguments)},setDay:function(){$c.setUTCDay.apply(this._,arguments)},setFullYear:function(){$c.setUTCFullYear.apply(this._,arguments)},setHours:function(){$c.setUTCHours.apply(this._,arguments)},setMilliseconds:function(){$c.setUTCMilliseconds.apply(this._,arguments)},setMinutes:function(){$c.setUTCMinutes.apply(this._,arguments)},setMonth:function(){$c.setUTCMonth.apply(this._,arguments)},setSeconds:function(){$c.setUTCSeconds.apply(this._,arguments)},setTime:function(){$c.setTime.apply(this._,arguments)}};var $c=Date.prototype,Wc="%a %b %e %X %Y",Jc="%m/%d/%Y",Gc="%H:%M:%S",Kc=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],Qc=["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],nl=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],tl=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];ya.time.year=Du(function(n){return n=ya.time.day(n),n.setMonth(0,1),n},function(n,t){n.setFullYear(n.getFullYear()+t)},function(n){return n.getFullYear()}),ya.time.years=ya.time.year.range,ya.time.years.utc=ya.time.year.utc.range,ya.time.day=Du(function(n){var t=new Zc(2e3,0);return t.setFullYear(n.getFullYear(),n.getMonth(),n.getDate()),t},function(n,t){n.setDate(n.getDate()+t)},function(n){return n.getDate()-1}),ya.time.days=ya.time.day.range,ya.time.days.utc=ya.time.day.utc.range,ya.time.dayOfYear=function(n){var t=ya.time.year(n);return Math.floor((n-t-6e4*(n.getTimezoneOffset()-t.getTimezoneOffset()))/864e5)},Bc.forEach(function(n,t){n=n.toLowerCase(),t=7-t;var e=ya.time[n]=Du(function(n){return(n=ya.time.day(n)).setDate(n.getDate()-(n.getDay()+t)%7),n},function(n,t){n.setDate(n.getDate()+7*Math.floor(t))},function(n){var e=ya.time.year(n).getDay();return Math.floor((ya.time.dayOfYear(n)+(e+t)%7)/7)-(e!==t)});ya.time[n+"s"]=e.range,ya.time[n+"s"].utc=e.utc.range,ya.time[n+"OfYear"]=function(n){var e=ya.time.year(n).getDay();return Math.floor((ya.time.dayOfYear(n)+(e+t)%7)/7)}}),ya.time.week=ya.time.sunday,ya.time.weeks=ya.time.sunday.range,ya.time.weeks.utc=ya.time.sunday.utc.range,ya.time.weekOfYear=ya.time.sundayOfYear,ya.time.format=function(n){function t(t){for(var r,i,u,a=[],o=-1,c=0;++o<e;)37===n.charCodeAt(o)&&(a.push(n.substring(c,o)),null!=(i=fl[r=n.charAt(++o)])&&(r=n.charAt(++o)),(u=hl[r])&&(r=u(t,null==i?"e"===r?" ":"0":i)),a.push(r),c=o+1);return a.push(n.substring(c,o)),a.join("")}var e=n.length;return t.parse=function(t){var e={y:1900,m:0,d:1,H:0,M:0,S:0,L:0},r=Lu(e,n,t,0);if(r!=t.length)return null;"p"in e&&(e.H=e.H%12+12*e.p);var i=new Zc;return"j"in e?i.setFullYear(e.y,0,e.j):"w"in e&&("W"in e||"U"in e)?(i.setFullYear(e.y,0,1),i.setFullYear(e.y,0,"W"in e?(e.w+6)%7+7*e.W-(i.getDay()+5)%7:e.w+7*e.U-(i.getDay()+6)%7)):i.setFullYear(e.y,e.m,e.d),i.setHours(e.H,e.M,e.S,e.L),i},t.toString=function(){return n},t};var el=Hu(Kc),rl=Fu(Kc),il=Hu(Qc),ul=Fu(Qc),al=Hu(nl),ol=Fu(nl),cl=Hu(tl),ll=Fu(tl),sl=/^%/,fl={"-":"",_:" ",0:"0"},hl={a:function(n){return Qc[n.getDay()]},A:function(n){return Kc[n.getDay()]},b:function(n){return tl[n.getMonth()]},B:function(n){return nl[n.getMonth()]},c:ya.time.format(Wc),d:function(n,t){return Pu(n.getDate(),t,2)},e:function(n,t){return Pu(n.getDate(),t,2)},H:function(n,t){return Pu(n.getHours(),t,2)},I:function(n,t){return Pu(n.getHours()%12||12,t,2)},j:function(n,t){return Pu(1+ya.time.dayOfYear(n),t,3)},L:function(n,t){return Pu(n.getMilliseconds(),t,3)},m:function(n,t){return Pu(n.getMonth()+1,t,2)},M:function(n,t){return Pu(n.getMinutes(),t,2)},p:function(n){return n.getHours()>=12?"PM":"AM"},S:function(n,t){return Pu(n.getSeconds(),t,2)},U:function(n,t){return Pu(ya.time.sundayOfYear(n),t,2)},w:function(n){return n.getDay()},W:function(n,t){return Pu(ya.time.mondayOfYear(n),t,2)},x:ya.time.format(Jc),X:ya.time.format(Gc),y:function(n,t){return Pu(n.getFullYear()%100,t,2)},Y:function(n,t){return Pu(n.getFullYear()%1e4,t,4)},Z:aa,"%":function(){return"%"}},gl={a:Ou,A:Yu,b:Vu,B:Xu,c:Zu,d:Qu,e:Qu,H:ta,I:ta,j:na,L:ia,m:Ku,M:ea,p:ua,S:ra,U:Uu,w:Ru,W:Iu,x:Bu,X:$u,y:Ju,Y:Wu,"%":oa},pl=/^\s*\d+/,ml=ya.map({am:0,pm:1});ya.time.format.utc=function(n){function t(n){try{Zc=zu;var t=new Zc;return t._=n,e(t)}finally{Zc=Date}}var e=ya.time.format(n);return t.parse=function(n){try{Zc=zu;var t=e.parse(n);return t&&t._}finally{Zc=Date}},t.toString=e.toString,t};var dl=ya.time.format.utc("%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%LZ");ya.time.format.iso=Date.prototype.toISOString&&+new Date("2000-01-01T00:00:00.000Z")?ca:dl,ca.parse=function(n){var t=new Date(n);return isNaN(t)?null:t},ca.toString=dl.toString,ya.time.second=Du(function(n){return new Zc(1e3*Math.floor(n/1e3))},function(n,t){n.setTime(n.getTime()+1e3*Math.floor(t))},function(n){return n.getSeconds()}),ya.time.seconds=ya.time.second.range,ya.time.seconds.utc=ya.time.second.utc.range,ya.time.minute=Du(function(n){return new Zc(6e4*Math.floor(n/6e4))},function(n,t){n.setTime(n.getTime()+6e4*Math.floor(t))},function(n){return n.getMinutes()}),ya.time.minutes=ya.time.minute.range,ya.time.minutes.utc=ya.time.minute.utc.range,ya.time.hour=Du(function(n){var t=n.getTimezoneOffset()/60;return new Zc(36e5*(Math.floor(n/36e5-t)+t))},function(n,t){n.setTime(n.getTime()+36e5*Math.floor(t))},function(n){return n.getHours()}),ya.time.hours=ya.time.hour.range,ya.time.hours.utc=ya.time.hour.utc.range,ya.time.month=Du(function(n){return n=ya.time.day(n),n.setDate(1),n},function(n,t){n.setMonth(n.getMonth()+t)},function(n){return n.getMonth()}),ya.time.months=ya.time.month.range,ya.time.months.utc=ya.time.month.utc.range;var vl=[1e3,5e3,15e3,3e4,6e4,3e5,9e5,18e5,36e5,108e5,216e5,432e5,864e5,1728e5,6048e5,2592e6,7776e6,31536e6],yl=[[ya.time.second,1],[ya.time.second,5],[ya.time.second,15],[ya.time.second,30],[ya.time.minute,1],[ya.time.minute,5],[ya.time.minute,15],[ya.time.minute,30],[ya.time.hour,1],[ya.time.hour,3],[ya.time.hour,6],[ya.time.hour,12],[ya.time.day,1],[ya.time.day,2],[ya.time.week,1],[ya.time.month,1],[ya.time.month,3],[ya.time.year,1]],Ml=[[ya.time.format("%Y"),Xt],[ya.time.format("%B"),function(n){return n.getMonth()}],[ya.time.format("%b %d"),function(n){return 1!=n.getDate()}],[ya.time.format("%a %d"),function(n){return n.getDay()&&1!=n.getDate()}],[ya.time.format("%I %p"),function(n){return n.getHours()}],[ya.time.format("%I:%M"),function(n){return n.getMinutes()}],[ya.time.format(":%S"),function(n){return n.getSeconds()}],[ya.time.format(".%L"),function(n){return n.getMilliseconds()}]],xl=ya.scale.linear(),bl=fa(Ml);yl.year=function(n,t){return xl.domain(n.map(ga)).ticks(t).map(ha)},ya.time.scale=function(){return la(ya.scale.linear(),yl,bl)};var _l=yl.map(function(n){return[n[0].utc,n[1]]}),wl=[[ya.time.format.utc("%Y"),Xt],[ya.time.format.utc("%B"),function(n){return n.getUTCMonth()}],[ya.time.format.utc("%b %d"),function(n){return 1!=n.getUTCDate()}],[ya.time.format.utc("%a %d"),function(n){return n.getUTCDay()&&1!=n.getUTCDate()}],[ya.time.format.utc("%I %p"),function(n){return n.getUTCHours()}],[ya.time.format.utc("%I:%M"),function(n){return n.getUTCMinutes()}],[ya.time.format.utc(":%S"),function(n){return n.getUTCSeconds()}],[ya.time.format.utc(".%L"),function(n){return n.getUTCMilliseconds()}]],Sl=fa(wl);return _l.year=function(n,t){return xl.domain(n.map(ma)).ticks(t).map(pa)},ya.time.scale.utc=function(){return la(ya.scale.linear(),_l,Sl)},ya.text=dt(function(n){return n.responseText}),ya.json=function(n,t){return vt(n,"application/json",da,t)},ya.html=function(n,t){return vt(n,"text/html",va,t)},ya.xml=dt(function(n){return n.responseXML}),ya}();
Polling Firm Date V A O B F Ø I C K Lead Red (A+B+F+Ø) Blue (V+O+I+C+K)
Megafon 11/27/2014 20.9 19.8 21.2 8.3 6.5 9.4 5.9 6.2 0 0.3 44.8 55.2
Voxmeter 11/23/2014 26.4 21.4 17.6 8.0 7.5 9.1 5.0 4.1 0.6 5.0 46.0 53.7
Voxmeter 11/16/2014 26.7 21.3 17.1 7.9 7.7 9.2 5.4 3.8 0.5 5.4 46.1 53.5
Voxmeter 11/09/2014 26.4 21.6 17.6 7.5 7.6 9.4 5.0 3.9 0.5 4.8 46.1 53.4
Gallup 11/02/2014 23.9 20.4 20.8 8.4 6.6 9.5 4.5 4.8 0.6 3.1 44.9 54.6
Voxmeter 11/02/2014 25.6 22.3 18.1 7.4 7.3 9.4 4.7 4.4 0.4 3.3 46.4 53.2
Greens 10/29/2014 23.7 20.5 18.9 7.2 6.6 11.7 5.9 4.6 0.6 3.2 46.0 53.7
Voxmeter 10/26/2014 25.0 22.9 17.8 7.9 7.9 8.6 4.1 4.8 0.5 2.1 47.3 52.2
Voxmeter 10/19/2014 25.0 22.4 18.3 8.2 7.3 8.8 3.9 5.4 0.6 2.6 46.7 53.2
Epinion 10/14/2014 25.1 21.2 19.3 7.6 6.4 9.4 5.5 4.8 0.7 3.9 44.6 55.4
Voxmeter 10/12/2014 25.5 23.3 17.7 8.1 6.9 8.6 4.2 4.8 0.5 2.2 46.9 52.7
Gallup 10/6/2014 25.3 21.6 18.7 7.8 5.2 10.1 4.5 5.5 0.8 3.7 44.7 54.8
Wilke 10/5/2014 24.3 22.9 18.2 8.3 6.1 9.0 5.2 5.4 0.6 1.4 46.3 53.7
Voxmeter 10/5/2014 25.2 22.5 18.3 7.9 7.0 7.8 4.9 5.5 0.4 2.7 45.2 54.3
Greens 10/1/2014 23.5 20.1 22.1 8.2 6.2 10.5 3.6 5.2 0.2 1.4 45.0 54.6
Voxmeter 9/28/2014 25.8 21.7 17.7 8.4 6.4 8.4 4.7 6.1 0.4 4.1 44.9 54.7
Voxmeter 9/21/2014 26.5 22.1 17.1 7.8 6.9 7.7 5.9 5.4 0.3 4.4 44.5 55.2
Epinion 9/17/2014 24.5 21.5 19.4 7.6 6.7 9.3 5.5 5.0 0.4 3.0 45.1 54.8
Voxmeter 9/14/2014 25.9 22.7 17.7 7.2 7.2 8.3 5.3 4.8 0.4 3.2 45.4 54.1
Gallup 9/11/2014 22.5 21.7 18.5 9.1 6.2 9.8 6.2 5.2 0.4 0.8 46.8 52.8
Wilke 9/7/2014 24.4 22.4 18.9 8.7 7.2 7.9 4.5 5.0 1.0 2.0 46.2 53.8
Voxmeter 9/7/2014 25.3 22.4 18.1 7.4 7.8 8.9 4.7 4.6 0.5 2.9 46.5 53.2
Voxmeter 8/31/2014 23.4 22.1 18.9 8.9 7.3 8.8 4.6 5.3 0.4 1.3 47.1 52.6
Megafon 8/28/2014 23.4 20.9 20 7.8 7.1 8.9 5.8 5.3 0.8 2.5 44.7 55.3
Greens 8/27/2014 22.8 20.5 17.5 8.2 7 10.4 5.9 5.9 1.4 2.3 46.1 53.5
Voxmeter 8/24/2014 22.7 21.4 19.5 8.8 7.1 9.1 4.8 5.6 0.6 1.3 46.4 53.2
Voxmeter 8/17/2014 23.1 20.8 19.7 8.6 7.5 8.3 5.1 6.2 0.4 2.3 45.2 54.5
Epinion 8/14/2014 23.6 20.7 20.3 7.9 6.4 9.6 5.2 5.8 0.5 2.9 44.6 55.4
Voxmeter 8/10/2014 23.5 21.4 20.3 8.7 7.7 7.8 4.7 5.5 0.1 2.1 45.6 54.1
Wilke 8/10/2014 22.8 22.2 18.3 9.6 6.9 8.8 5.2 5.3 0.9 0.6 47.5 52.5
Gallup 8/7/2014 23.8 21.3 19.4 7.7 6.5 10.1 5.1 5.2 0.5 2.5 45.6 54
Greens 7/30/2014 21.6 22.0 20.9 9.1 5.7 8.1 6.6 4.8 0.9 0.4 44.9 53.9
Gallup 7/11/2014 21.3 21.6 21.5 8.7 5.5 10.4 5.2 4.6 0.4 0.1 46.2 53
Rambøll 7/6/2014 22.7 21.6 20.4 9 6 9.6 5.3 4.8 0.6 1.1 46.2 53.8
Wilke 7/6/2014 22.7 21.6 20.4 9.0 6.0 9.6 5.3 4.8 0.6 1.1 46.2 53.8
Voxmeter 6/29/2014 23.2 23.7 17.9 9.6 6.9 8.6 5.1 4.5 0.2 0.5 48.8 50.9
Megafon 6/26/2014 20.7 22.4 21.4 8.9 6 9.9 4.8 5.3 0.6 1 47.2 52.8
Voxmeter 6/22/2014 22.1 22.8 18.7 10.1 6.8 8.4 5.5 4.7 0.4 0.7 48.1 51.4
Rambøll 6/17/2014 21.7 23.1 19.7 9.2 6.5 8.1 5.5 5.8 0.4 1.4 46.9 53.1
Wilke 6/17/2014 21.7 23.1 19.7 9.2 6.5 8.1 5.5 5.8 0.4 1.4 46.9 53.1
Voxmeter 6/15/2014 21.1 22.9 18.9 10.3 7.1 8.8 5.2 4.7 0.3 1.8 49.1 50.2
Epinion 6/13/2014 21.6 22.3 22.1 8 7.5 8.3 4.7 5 0.4 0.2 46.1 53.8
Greens 6/10/2014 19.8 23.9 21.1 9 6.7 9.2 4.4 4.9 0.9 2.8 48.8 51.1
Voxmeter 6/8/2014 20 23.2 20.8 9.1 6.5 9.4 5.1 5.2 0.2 2.4 48.2 51.3
Gallup 6/5/2014 21.9 22.4 20.9 8.7 7.9 7.1 4.3 5.5 0.7 0.5 46.1 53.3
Epinion 6/2/2014 20.1 21.4 23.8 7.3 7.2 8.7 5.4 5.8 0.3 2.4 44.6 55.4
Megafon 6/2/2014 14.5 25.1 21.9 8.7 6.9 10.1 6 5.4 0.8 3.2 51.5 48.5
Voxmeter 6/1/2014 21.2 22.7 20.1 9.1 5.6 9.7 5.6 5.1 0.4 1.5 47.1 52.4
Megafon 5/28/2014 19.3 22.9 21.3 8.9 6.3 9.8 5.8 5.2 0.1 1.6 48.1 51.9
Voxmeter 5/25/2014 22.1 22.6 19.2 9.4 5.4 10.2 5.8 4.8 0.3 0.5 47.6 52.2
Epinion 5/22/2014 24 21.3 20.1 8.3 5.6 10.2 5.6 4.5 0.5 2.7 45.4 54.7
Megafon 5/20/2014 23 22.3 20 9.1 5.1 8.8 5.9 4.4 0.9 0.7 45.3 54.2
Voxmeter 5/19/2014 25.9 22.2 18.2 8.3 5.7 9.1 5.8 4.1 0.3 3.7 45.3 54.3
Rambøll 5/18/2014 24 18.9 18.9 9.5 6.4 10.7 6.3 4.6 0.7 5.1 45.5 54.5
Wilke 5/18/2014 24.0 18.9 18.9 9.5 4.6 10.7 6.3 4.6 0.7 5.1 43.7 54.5
Voxmeter 5/11/2014 27.5 21.9 17.9 8.1 5.8 8.7 5.5 3.9 0.3 5.6 44.5 55.1
Gallup 5/8/2014 23.9 20.3 21.7 8 5.9 9.8 4.8 4.7 0.7 2.2 44 55.8
Voxmeter 5/5/2014 27.8 21.1 17.9 8.6 5.2 9.6 5.3 3.6 0.4 6.7 44.5 55
Greens 5/2/2014 26.8 15.7 23.1 7.8 5 10.1 6.8 4 0.3 3.7 38.6 61
Voxmeter 4/28/2014 28.1 20 18.8 8.7 4.8 10.5 5.5 3.1 0.3 8.1 44 55.8
Rambøll 4/26/2014 22.7 21.5 18.7 8.5 5.5 10.7 6.9 4.7 0.8 1.2 46.2 53.8
Megafon 4/24/2014 26.4 20.3 22 8.3 4 9.7 5.6 3.2 0.5 3.6 42.3 57.7
Epinion 4/22/2014 26.9 19.6 20.3 8.7 4.4 10.7 4.8 4.1 0.4 6.6 43.4 56.5
Wilke 4/20/2014 22.7 21.5 18.7 8.5 5.5 10.7 6.9 4.7 0.8 1.2 46.2 53.8
Voxmeter 4/14/2014 28.3 19.3 18.2 8.8 4.7 11.1 5.2 3.9 0.2 9 43.9 55.8
Gallup 4/14/2014 25 20.2 20.9 8 4.3 11 5.1 4.8 0.4 4.1 43.5 56.2
Greens 3/31/2014 28.4 20.1 17.9 9.1 4.6 10.3 4.5 4 0.4 8.3 44.1 55.2
Megafon 3/27/2014 25.4 19.5 20.9 7.8 5.1 11.2 5.2 4.3 0.4 4.5 43.6 56.2
Rambøll 3/21/2014 24.8 18.2 21.1 10.6 5.9 9.9 4.6 4.3 0.6 3.7 44.6 55.4
Voxmeter 3/19/2014 28.1 19.1 18.5 9.5 4.9 10.5 4.4 4.6 0.2 9 44 55.8
Wilke 3/16/2014 24.8 18.2 21.1 10.6 5.9 9.9 4.6 4.3 0.6 3.7 44.6 55.4
Epinion 3/14/2014 27 19.7 19.9 9 3.9 11.1 5 4.1 0.4 7.1 43.7 56.4
Gallup 3/10/2014 26.6 19.2 21.8 8.6 4.8 10.9 3.5 3.7 0.8 4.8 43.5 56.4
Greens 3/3/2014 26.8 19.3 19.4 10.4 3.7 10.3 4.5 4.4 0.4 7.4 43.7 55.5
Voxmeter 3/2/2014 27.1 19.8 17.9 10.2 4.4 10.3 4.7 4.9 0.3 7.3 44.7 54.9
Voxmeter 2/24/2014 27.6 20.5 18.1 9.9 3.8 10.1 4.9 4.5 0.3 7.1 44.3 55.4
Voxmeter 2/18/2014 28.3 20.9 17.6 9.4 3.1 10.8 5.1 4.4 0.3 7.4 44.2 55.7
Rambøll 2/16/2014 25.5 18.3 19.5 9.1 4.2 11.8 6.7 4.1 0.8 6.0 43.4 56.6
Wilke 2/16/2014 25.5 18.3 19.5 9.1 4.2 11.8 6.7 4.1 0.8 6.0 43.4 56.6
Voxmeter 2/9/2014 29.4 20.1 16.7 9.1 2.4 11.7 5.3 4.7 0.3 9.3 43.3 56.4
Epinion 2/7/2014 27.6 20.1 18.8 8.6 3.8 11.4 5.2 4.1 0.5 7.5 43.9 56.2
Voxmeter 2/2/2014 28.7 19.9 17.1 8.9 3.1 11.6 5.2 4.6 0.5 8.8 43.5 56.1
Megafon 1/31/2014 26.7 18.8 20.1 7.4 4.5 12.2 5.1 4.5 0.4 6.6 42.9 56.8
Greens 1/30/2014 28.4 20.1 18 6.7 3.9 12.2 5.1 4.2 1 8.3 42.9 56.7
Voxmeter 1/13/2014 28.3 22.1 16.6 9.5 3.8 9.2 5.2 4.7 0.8 6.2 44.6 55.6
Wilke 1/13/2014 25.4 21.6 18.7 8.0 4.5 11.5 4.4 5.0 0.8 3.8 45.6 54.3
Gallup 1/13/2014 27.1 23.8 16.6 8.4 3.9 11.1 4.8 3.6 0.6 3.3 47.2 52.7
Greens 1/13/2014 26.1 21.8 18.3 8.4 4.2 12 4 4.2 0.4 4.3 46.4 53
Megafon 12/21/2013 27.7 22.5 18.5 8.4 3.7 9.5 5.2 3.5 0.5 5.2 44.1 55.4
Voxmeter 12/9/2013 28 22.6 15.2 8.3 4.6 10.6 5.7 4.1 0.5 5.4 46.1 53.5
Voxmeter 12/8/2013 27.5 23.3 14.9 7.9 5 10.9 5.2 4.7 0.4 4.2 47.1 52.7
Wilke 12/8/2013 26.0 21.0 17.4 8.0 4.9 11.2 5.8 5.0 0.7 5.0 45.1 54.9
Gallup 12/6/2013 27.5 22.7 15.6 7.7 4.6 10.8 5 4.7 0.7 4.8 45.8 53.5
Voxmeter 12/2/2013 25.8 24.1 15.8 8.1 5.1 10.2 5.9 4.4 0.3 1.7 47.5 52.1
Voxmeter 11/24/2013 24.9 24.7 15.3 7.5 6 11.5 5.7 3.9 0.2 0.2 49.7 50
Megafon 11/22/2013 29.3 22.2 15.9 7.6 5.5 10.2 4.6 3.9 0.4 7.1 45.5 54.1
Rambøll 11/17/2013 25.2 22.4 16.4 7.5 6.1 10.9 6.1 4.7 0.6 2.8 46.9 53
Wilke 11/10/2013 25.2 22.4 16.4 7.5 6.1 10.9 6.1 4.7 0.6 2.8 46.9 53.0
Voxmeter 11/4/2013 28.6 22.9 15.2 7.2 6.9 10.4 5.2 3.1 0.3 5.7 47.4 52.6
Greens 11/4/2013 27.8 21.7 17.3 6.3 5.3 10.1 5.5 4.6 0.6 6.1 43.4 56.4
Megafon 10/25/2013 25.4 21.7 18.9 8.4 4.5 9.7 6.2 4.1 0.7 3.7 44.3 55.3
Epinion 10/24/2013 26.4 21.6 19.7 8.2 5.2 9.3 5.6 3.3 0.5 4.8 44.3 55.7
Voxmeter 10/20/2013 26.1 22.5 16.9 8.6 6.2 10.4 5.5 3.2 0.5 3.6 47.7 52.3
Megafon 10/13/2013 26.3 19.2 19.1 8.8 5.6 9.9 5.8 4.8 0.4 7.1 43.5 56.4
Rambøll 10/10/2013 26.7 24.2 17.6 6.7 5.6 9.1 4.5 4.5 0.9 2.5 45.6 54.2
Epinion 9/26/2013 28.4 19.4 19.7 7 5.1 11.9 4.8 3.2 0.4 8.7 43.4 56.5
Megafon 9/25/2013 29.6 18.7 17.5 9.3 6.3 8.9 4.5 3.7 0.6 10.9 43.2 55.9
Voxmeter 9/23/2013 30.6 20.9 16.9 7.2 4.5 10.2 5.3 3.8 0.3 9.7 42.8 56.9
Epinion 9/19/2013 31.4 21.4 15.6 7.4 4.9 9.5 5.8 3.3 0.4 10 43.2 56.5
Greens 8/28/2013 29.4 19.3 17.5 8.4 5.8 9.9 5.4 3.4 0.6 10.1 43.4 56.3
Megafon 8/22/2013 27.8 18.9 18.2 8.4 4 11 6.5 4.6 0.4 8.9 42.3 57.5
Epinion 8/19/2013 29.3 18.9 17.8 8.7 4.9 10.2 5.9 3.9 0.4 10.4 42.7 57.3
Voxmeter 8/19/2013 29.5 19.4 15.2 9.2 6 11 6.1 3 0.3 10.1 45.6 54.1
Epinion 7/30/2013 30.1 20.8 17.2 8.7 4.2 12 5.1 3.9 0.3 9.3 45.7 56.6
Voxmeter 7/1/2013 27.8 20.1 13.6 8.7 6.1 11.6 6 3.4 0.3 7.7 46.5 51.1
Voxmeter 6/17/2013 30.9 18.5 14.2 8.7 5.7 12.1 5.7 3.7 0.2 12.4 45 54.7
Megafon 6/13/2013 29.3 18.1 15.4 8 4.2 13.3 5.6 5.1 0.7 11.2 43.6 56.1
Epinion 6/13/2013 30.8 18.1 14.6 8.8 6 12.6 4.3 4.2 0.4 12.7 45.5 54.3
Voxmeter 6/10/2013 31.3 17.9 14.5 9.1 5.3 11.6 5.5 4 0.5 13.4 43.9 55.8
Voxmeter 6/4/2013 31.6 17.7 14.6 8.9 5.2 11.8 5.2 4.1 0.5 13.9 43.6 56
Megafon 5/29/2013 32.1 15.9 14.7 8.7 5.4 12.8 5.7 3.8 0.6 16.2 42.8 56.9
Epinion 5/28/2013 29.7 16.5 15.1 8.2 4.7 14.6 6.3 4.6 0.3 13.2 44 56
Voxmeter 5/27/2013 32.5 17.3 14.3 8.4 4.9 12.3 5.1 4.7 0.4 15.2 42.9 57
Greens 5/6/2013 31.6 16.1 16.2 6.6 3.4 14.9 5.4 4.1 0.7 15.4 41.0 58.0
Epinion 4/29/2013 30.6 16.3 15.7 8.2 4.1 14.9 6.2 3.7 0.3 14.3 43.5 56.5
Megafon 4/25/2013 31.3 17.8 17.5 7.5 2.8 13.2 5.2 4.4 0.4 13.5 41.3 58.8
Voxmeter 4/22/2013 32.2 17.9 16.3 8.6 3.7 12.2 4.6 3.7 0.8 14.3 42.4 57.6
Rambøll 4/20/2013 33.5 15.6 14.7 9.1 4.3 12.8 4.9 4.2 0.9 17.9 41.8 58.2
Gallup 4/16/2013 30.8 18.2 16 7.8 5 13.3 4 3.8 1.1 12.6 44.3 55.7
Voxmeter 4/15/2013 32.5 19.2 15.2 8.3 4.4 10.9 5.4 3.4 0.6 13.3 42.8 57.1
Megafon 3/26/2013 31.1 18.4 16.9 8.8 4.1 11.1 4.9 4.2 0.4 12.7 42.4 57.5
Voxmeter 3/26/2013 32.4 17.7 16.2 7.8 4.1 12.3 5.2 3.4 0.6 14.7 41.9 57.8
Megafon 3/21/2013 29.9 18 17.1 8.1 4.2 12.2 5.6 4 0.6 11.9 42.5 57.2
Rambøll 3/21/2013 31.9 19 15.5 8.4 4.9 11.2 5 3.4 0.5 12.9 43.5 56.3
Epinion 3/14/2013 30 17.2 17.3 8.9 4.6 12 6.1 3.3 0.6 12.7 42.7 57.3
Gallup 3/11/2013 31 17.1 15.5 9.2 5.5 12.5 4.4 3.9 0.8 13.9 44.3 55.6
Voxmeter 3/6/2013 32.1 20.5 14.3 7.7 5.5 10 5.6 3.9 0.3 11.6 43.7 56.2
Greens 3/1/2013 30.3 17.2 15.6 8.7 6.1 11.1 6.2 4 0.5 13.1 43.1 56.6
Megafon 2/28/2013 30.0 18.3 15.9 9 4.8 12.7 5.1 3.4 0.8 11.7 44.8 55.2
Rambøll 2/23/2013 30.8 23 13.8 9.1 7.3 8.2 4.1 3.3 0.3 7.8 47.6 52.3
Epinion 2/14/2013 31.3 19.9 15.7 7.8 6.4 9.5 5.3 3.9 0.1 11.4 43.6 56.3
Gallup 2/8/2013 31.6 20.8 15.2 8.6 7.1 8.2 4.2 3.5 0.8 10.8 44.7 55.3
Megafon 1/24/2013 31.7 19.2 14.3 9.3 7.4 8.2 4.7 4.2 1.1 12.5 44.1 56
Epinion 1/24/2013 31.5 19.2 15.1 8.4 7.1 9.9 4.3 4.2 0.2 12.3 44.6 55.3
Rambøll 1/19/2013 32.4 19.5 13.5 9.1 7.3 8.6 4.5 4.3 0.9 12.9 44.5 55.6
Gallup 1/14/2013 29.9 20.5 14.5 9.9 6.2 10.2 4.5 3.5 0.5 9.4 46.8 52.9
Greens 1/11/2013 33 18.5 15.6 8.9 5.5 9.9 4.9 3.5 1 14.5 42.8 58.0
Voxmeter 1/8/2013 31.9 22.6 13.4 8.5 6.4 9.7 3.7 3.2 0.5 9.3 47.2 52.7
Megafon 12/20/2012 30.8 18.7 14.8 8.9 6.1 10.2 6.8 2.8 0.5 12.1 43.9 55.7
Voxmeter 12/17/2012 32.5 20.2 14.6 8.8 6.2 8.6 4.2 3.7 0.6 12.3 43.8 55.6
Rambøll 12/17/2012 32.4 21.3 12.6 8.5 7.8 8.4 4.6 4 0.7 11.1 46 54.3
Epinion 12/17/2012 32.8 19.4 15.5 7.1 6.5 10.1 4.4 3.7 0.4 13.4 43.1 56.8
Voxmeter 12/10/2012 32.7 20.5 13.9 8.7 6.6 8.7 4.5 3.5 0.6 12.2 44.5 55.2
Gallup 12/10/2012 32.1 23.1 13.3 8.7 6.4 8.5 4.2 3.2 0.3 9 46.7 53.1
Megafon 11/29/2012 29.6 19.8 14.3 9.4 6.2 11.3 5.9 2.7 0.7 9.8 46.7 53.2
Voxmeter 11/19/2012 34.5 18.2 13.5 9.7 7.4 7.5 4.5 3.2 0.8 16.3 42.8 56.5
Rambøll 11/19/2012 31.6 20.1 13.1 9.1 7.1 9.2 4.6 4.3 0.7 11.5 45.5 54.3
Epinion 11/16/2012 32.3 19.1 15.2 8.1 7.5 8.4 4.8 4 0.6 13.2 43.1 56.9
Voxmeter 11/11/2012 34.4 18.7 13.8 8.7 7.6 7.9 4.7 2.7 0.8 15.7 42.9 56.4
Gallup 11/9/2012 30.7 19.8 15.6 8.3 7.5 8.7 4.3 4.1 0.8 10.9 44.3 55.5
Greens 11/5/2012 33.9 20.6 14.7 6.9 6.1 8.5 4.7 4.1 0.3 13.3 42.1 57.7
Megafon 10/22/2012 31.8 20.4 13.2 9.4 5.8 9.4 5.1 4.1 0.7 11.4 45 54.9
Epinion 10/22/2012 31.6 19.9 14.7 7.8 6.8 9.1 5.1 4.2 0.8 11.7 43.6 56.4
Voxmeter 10/17/2012 33.3 19.2 13.8 9.5 5.6 9 4.1 4.6 0.9 14.1 43.3 56.7
Rambøll 10/16/2012 33.1 20.7 14.9 8.7 6.5 8 4.1 3.2 0.7 12.4 43.9 56
Greens 10/5/2012 32.9 16.5 15 9.4 6.5 10.4 4.9 3.7 0.5 16.4 42.8 57
Megafon 9/20/2012 30.7 20.2 14.5 8.3 6.6 10 4.7 4.2 0.8 10.5 45.1 54.9
Voxmeter 9/17/2012 34.6 19.3 13 9.2 6.4 8.7 4.5 3.8 0.3 15.3 43.6 56.2
Epinion 9/11/2012 33.5 19 15.1 7.5 5.7 9.9 4.9 3.5 0.9 14.5 42.1 57.9
Voxmeter 9/7/2012 34.6 19.3 13 9.2 6.4 8.7 4.5 3.8 0.3 15.3 43.6 56.2
Greens 9/7/2012 33.1 18.5 13.8 8.2 5.7 10.9 5.3 3.7 0.6 14.6 43.3 56.5
Gallup 9/6/2012 31.2 20 13.4 9 6.5 10.5 4.3 3.9 1.1 11.2 46 53.9
Voxmeter 9/5/2012 33.7 18.6 13.8 8.8 6.5 10.4 4.2 3.9 0.2 15.1 44.3 55.8
Megafon 8/29/2012 33 19.3 13.1 8.5 6.5 9.4 4.3 4.7 1.2 13.7 43.7 55.3
Voxmeter 8/19/2012 33 18.8 13 10.3 6.2 8.9 4.2 4.7 0.7 14.2 44.2 55.6
Rambøll 8/17/2012 32.4 19 13.9 9 6.7 8.9 5.1 4.1 0.9 13.4 43.6 56.4
Gallup 8/11/2012 32.2 20.7 12.4 9.4 6.1 10 4.8 3.6 0.5 11.5 46.2 53.5
Epinion 8/10/2012 34.4 17.4 14.1 9.2 6 10.5 3.7 4.1 0.6 17 43.1 56.9
Megafon 8/10/2012 31.1 19.8 13.9 9.3 5.8 10.8 5.4 3.7 0.2 11.3 45.7 54.3
Gallup 7/10/2012 31.2 17.7 14 9.8 5.7 12.2 4.2 4.1 0.9 13.5 45.4 54.4
Voxmeter 6/27/2012 34.9 15.9 13.3 9.5 5.4 12.3 3.6 4.3 0.8 19 43.1 56.9
Epinion 6/27/2012 33.6 16.3 12.8 8.3 5.8 13.6 4.1 4.5 0.9 17.3 44 55.9
Megafon 6/27/2012 33.4 17.3 12.4 7.8 5.2 13.9 4.7 4.4 0.7 16.1 44.2 55.6
Epinion 6/13/2012 34 17.5 13.3 7.4 6.6 10.8 5 5 0.4 16.5 42.3 57.7
Voxmeter 6/12/2012 34 16.8 13.2 9.9 6.8 9.5 4.5 4.4 0.6 17.2 43 56.7
Rambøll 6/9/2012 34.1 17.5 12.6 8.7 6.6 10 4.9 4.8 0.8 16.6 42.8 57.2
Greens 6/8/2012 35 17.1 12 9.3 5.9 11.6 4.2 3.3 1 17.9 43.9 55.5
Megafon 5/31/2012 34 16.9 13.7 9.2 5.7 11.3 5 3.5 0.5 17.1 43.1 56.7
Epinion 5/25/2012 32.9 20.5 12.9 8.6 6.2 8.7 5.5 3.9 0.6 12.4 44 55.8
Rambøll 5/14/2012 34 20.3 12.3 8.6 7 8.5 4.5 3.7 1 13.7 44.4 55.5
Greens 5/11/2012 34 19.3 12.9 9.9 7.4 8.1 4.4 2.9 0.5 14.7 44.7 54.7
Gallup 5/10/2012 29.9 21 13.8 8.5 7.5 8.8 5.3 3.9 1 8.9 45.8 53.9
Megafon 4/25/2012 32.5 20.2 12.7 10.6 7.7 7.6 4.6 3.4 0.6 12.3 46.1 53.8
Megafon 4/13/2012 31.4 21.5 12.6 9.6 5.6 9.4 5.8 3.9 0.1 9.9 46.1 53.8
Gallup 4/11/2012 31.8 22.5 12.1 9.3 6.3 7.9 4.8 4.6 0.6 9.3 46 53.9
Epinion 4/11/2012 33.4 20.8 13.4 9 6.6 7.8 4.7 3.3 0.9 12.6 44.2 55.7
Rambøll 3/31/2012 31.7 21.2 12.6 10.2 7.4 7.8 3.8 4.5 0.8 10.5 46.6 53.4
Megafon 3/29/2012 32.2 19.8 13.3 9.3 5.9 9.2 6.5 3.4 0.3 12.4 44.2 55.7
Voxmeter 3/23/2012 34.3 19.2 13.6 9.2 6.1 8.9 5.1 3 0.5 15.1 43.4 56.5
Epinion 3/22/2012 32.1 20.6 13.3 9.4 7.9 8.4 4.4 3.5 0.3 11.5 46.3 53.6
Voxmeter 3/12/2012 33.6 18.5 13.5 9 6.6 9.2 5.3 3.7 0.6 15.1 43.3 56.7
Gallup 3/12/2012 31.8 23.1 13.2 8.8 6.6 7.7 4.6 3.3 0.9 8.7 46.2 53.8
Megafon 2/22/2012 34.3 20.2 11.9 10 8.1 7.2 4.6 3.2 0.6 14.1 45.5 54.6
Epinion 2/15/2012 32.4 22.4 12.2 9.5 7.2 6.7 5.1 4.1 0.4 10 45.8 54.2
Megafon 1/26/2012 32.8 22.6 11.8 8.8 7.4 7.3 4.9 4 0.5 10.2 46.1 54
Epinion 1/10/2012 32.4 22 11.8 10.2 8.3 7.2 4.5 3.1 0.6 10.4 47.7 52.4
Epinion 12/21/2011 32.5 22.1 11.4 9 8.1 7.8 4.8 3.5 0.8 10.4 47 53
Megafon 12/14/2011 32.9 22.8 10.4 10.5 7.4 7.3 4.6 3.9 0.3 10.1 48 52.1
Megafon 11/24/2011 32.2 23 11.4 10.5 7 7.5 4.7 3.3 0.5 9.2 48 52.1
Epinion 11/3/2011 31.9 20.9 11.8 9.6 8.7 7.4 4.8 4.4 0.4 11 46.6 53.3
Megafon 10/26/2011 33.1 22.9 10.5 9.7 7.9 7.1 4.1 4 0.8 10.2 47.6 52.5
Megafon 10/6/2011 28.2 24.1 12.4 10.5 7.8 6.9 5.4 4 0.6 4.1 49.3 50.6
Election Results 9/15/2011 26.7 24.8 12.3 9.5 9.2 6.7 5 4.9 0.8 1.9 50.2 49.8
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<style>
body {
font: 10px sans-serif;
}
svg {
margin-left: auto; margin-right: auto;
display: block;
}
line,
rect {
shape-rendering: crispEdges;
}
.axis path,
.axis line {
fill: none;
stroke: #000;
shape-rendering: crispEdges;
}
.x.axis path {
display: none;
}
.line {
fill: none;
stroke-width: 1.5px;
}
circle.dot {
fill: #FFF !important;
stroke-width: 1.5px !important;
}
/** Grid lines BEGIN */
/** http://www.d3noob.org/2013/01/adding-grid-lines-to-d3js-graph.html */
.grid .tick {
stroke: lightgrey;
opacity: 0.7;
}
.grid path {
stroke-width: 0;
}
/** Grid lines END */
</style>
</head>
<body>
<!-- <script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script> -->
<script src="d3.min.js?v=3.2.8"></script>
<script type="text/javascript"charset="utf-8">
// Settings
var width = 440,
height = 400,
padding = 30;
var margin = {
'top': 30,
'right': 125,
'bottom': 30,
'left': 30
};
margin.hor = margin.left + margin.right;
margin.ver = margin.top + margin.bottom;
// Config
var dataset = "data.csv",
parseDate = d3.time.format("%m/%d/%Y").parse,
electionDate = "", // "09/14/2015"
yAxisTitle = "Votes (%)",
dateValue = "Date",
instituteValue = "Polling Firm"
showLineChart = false,
showDots = true,
showAllParties = false,
recalculateYMax = false;
if (showAllParties === false) {
var parties = ["O", "V", "A"];
}
var displayInstitutes = (showAllParties === false && parties.length === 1) ? true : false;
var ignoreFilter = [
"Lead",
"Red (A+B+F+Ø)",
"Blue (V+O+I+C+K)"
]
ignoreFilter.push(dateValue),
ignoreFilter.push(instituteValue);
var x = d3.time.scale()
.range([0, width]);
var y = d3.scale.linear()
.range([height, 0]);
var color = d3.scale.category10();
var instituteColor = d3.scale.category10();
var xAxis = d3.svg.axis()
.scale(x)
.orient("bottom")
.ticks(7)
.tickSubdivide(2);
var yAxis = d3.svg.axis()
.scale(y)
.orient("left")
.tickFormat(function(d) { return d + "%"; });
var line = d3.svg.line()
.interpolate("linear")
.defined(function(d) { return !isNaN(d.dataValue); })
.x(function(d) { return x(d.date); })
.y(function(d) { return y(d.dataValue); });
var svg = d3.select("body").append("svg")
.attr({
"width": width + margin.left + margin.right,
"height": height + margin.top + margin.bottom
})
.append("g")
.attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");
d3.csv(dataset, function(error, data) {
// Make a domain array of all the headers except those in ignoreFilter
color.domain(
d3.keys(data[0])
.filter(function(key) {
if (ignoreFilter.indexOf(key) === -1) return key;
})
);
// Make a domain array of all polling institutes
instituteColor.domain(
d3.nest()
// Use the instituteValue column as key
.key(function(d) { return d[instituteValue]; })
// Enter data
.entries(data)
.map(function(d) { return d.key; })
);
data.forEach(function(d) {
d.date = parseDate(d[dateValue]);
});
//! Redo as d3.nest
var valueColumns =
color.domain() // Contains array of all parties
.map(function(name) {
return {
// Party name
name: name,
// Value array containing date, value, and institute
values: data.map(function(d) {
return {
date: d.date,
dataValue: parseFloat(d[name]),
institute: d[instituteValue]
};
})
};
});
// Compute x.domain()
if (electionDate === "") {
x.domain(d3.extent(data, function(d) { return d.date; }));
} else {
x.domain([
d3.min(data, function(d) { return d.date; }),
parseDate(electionDate)
]);
}
// Compute y.domain()
if (recalculateYMax === true && showAllParties === false && parties.length === 1) {
y.domain([
0, d3.max(data, function(d) { return d[parties[0]]; })
]);
} else {
y.domain([ //! Reconsider after implementing d3.nest
0, d3.max(valueColumns, function(c) { return d3.max(c.values, function(v) { return v.dataValue; }); })
]);
}
// Append x axis
svg.append("g")
.attr({
"class": "x axis",
"transform": "translate(0," + height + ")"
})
.call(xAxis);
// Append y axis
svg.append("g")
.attr("class", "y axis")
.call(yAxis)
.append("text")
.attr({
"transform": "rotate(-90)",
"y": 6,
"dy": ".71em"
})
.style("text-anchor", "end")
.text(yAxisTitle);
// Gridlines
//
// http://www.d3noob.org/2013/01/adding-grid-lines-to-d3js-graph.html
svg.append("g")
.attr({
"class": "grid",
"transform": "translate(0," + height + ")"
})
.call(xAxis
.tickSize(-height, 0, 0)
.tickFormat("")
.ticks(d3.time.months, 1)
);
// Create graph container
var graph = svg.selectAll(".graph")
.data(valueColumns.filter(function(d) {
return showAllParties === true ? d.name : parties.indexOf(d.name) !== -1;
}))
.enter().append("g")
.attr("class", "graph");
// Connect the dots with line
if (showLineChart === true) {
graph.append("path")
.attr({
"class": "line",
"d": function(d) { return line(d.values); }
})
.style("stroke", function(d) {
return (showAllParties === false && parties.length === 1) ? "#777" : color(d.name);
});
}
// Add dots
if (showDots === true) {
var dots = svg.selectAll(".megafon")
.data(valueColumns.filter(function(d) {
return showAllParties === true ? d.name : parties.indexOf(d.name) !== -1;
}))
.enter()
var n = 0; //! Optimize
while (n < data.length) {
if (n === 0) {
dots.append("path")
.attr({
"class": "dot",
"transform": function(d) {
return "translate(" + x(d.values[n].date) + "," + y(d.values[n].dataValue) + ")";
},
"d": d3.svg.symbol().type("circle")(),
"stroke": function(d) {
return displayInstitutes === false ? color(d.name) : instituteColor(d.values[n].institute);
},
"stroke-width": "1.5px",
"fill": "none"
});
n += 1;
}
else {
dots.append("circle")
.attr({
"class": "dot",
"r": 2,
"cx": function(d) {
return x(d.values[n].date);
},
"cy": function(d) {
return y(d.values[n].dataValue);
},
"stroke": function(d) {
return displayInstitutes === false ? color(d.name) : instituteColor(d.values[n].institute);
}});
n += 1;
}
}
}
// Add legend
var legendSize = 18,
legendSpacing = 20,
legendData = displayInstitutes === false ? color.domain() : instituteColor.domain();
var legend = svg.selectAll(".legend")
.data(legendData)
.enter().append("g")
.attr("class", "legend")
.attr("transform", function(d, i) { return "translate(" + 0 + "," + i * (legendSize + 2) + ")"; });
legend.append("rect")
.attr("x", width + legendSpacing)
.attr("width", legendSize)
.attr("height", legendSize)
.style("fill", function(d) { return (displayInstitutes === false) ? color(d): instituteColor(d); });
legend.append("text")
.attr("x", width + legendSpacing + legendSize + 6)
.attr("y", legendSize/2)
.attr("dy", ".35em")
.style("text-anchor", "start")
.text(function(d) { return d; });
});
</script>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment