Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
'drwxr-xr-x' có nghĩa chi tiết như sau:
+d là thư mục
+rwx: user có quyền đọc, viết và thực thi
+r-x : group có quyền đọc và thực thi, không được ghi
+r-x: others cũng chỉ có quyền giống group (3 khái niệm user, group và others)
'-rw-r--r--'
'--' chỉ đây là file
rw: user được phép đọc và ghi
r tiếp theo nghĩa là group đc quyền đọc
r tiếp nghĩa là other được quyền đọc
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment