Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
test from BZSG subject
\headsep=0cm
\textheight=23cm
\pagestyle{empty}
\newcommand{\E}{\mathrm E}
%\newenvironment{uloha}{%
%\noindent\textbf{Vysázejte (přesně):}\\[-1.5ex]
%\noindent\rule{\linewidth}{.5pt}
%\par
%}{%
%\\[-1.5ex] \noindent\rule{\linewidth}{.5pt}
%}
%%
\newenvironment{uloha}{%
%\noindent\\[-1.5ex]
%\noindent
%\par
\vspace{.8ex}
\begin{boxit}
}{%
\end{boxit}\vspace{1.5em}
}
%%
\newcommand{\UvodLaTeX}{
Vysázejte v \LaTeX u \emph{přesně} obsah rámečku. Jeho levý a pravý okraj označují okraj sazebního obrazce.\par
Použijte přitom šablonu \texttt{proverka.tex} a balíček \texttt{proverka-latex.sty}, které jsou na stránce BZSG; nakopírujte oba soubory do pracovního adresáře. Na server odevzdejte pouze soubor \texttt{proverka.tex}, který doplníte \emph{pouze tam, kde je to označené}. O~obsah souboru \texttt{proverka-latex.sty} se nestarejte.\par
Překlad proveďte pomocí \texttt{pdflatex.exe} (tj.\ profilem \texttt{LaTeX\,=>\,PDF}). Překlad nesmí hlásit žádné chyby (\texttt{0~Errors}), jinak získáváte 0 bodů!
%Použijte tuto hlavičku dokumentu:%
}
%%
\newcommand{\XMLzaver}{%
Editaci proveďte v PSPad (jistota zachování kódování češtiny). Všechny soubory, které jste měnili, odevzdejte jako archiv typu \texttt{zip}. Funkčnost můžete ověřit pomocí procesoru \texttt{Saxon9he} předchystaným příkazem v~souboru \texttt{cmd}.
\vspace{1.5em}
}
%%
\newcommand{\TestPokyny}{%
Čtyři otázky elektronicky přes elearning, čas je omezen na 4 minuty.%
}
%%
\newcommand{\sekce}[2]{\par\noindent\makebox[0pt][l]{\hspace*{-2.6em}$\stackrel{#2\,\mathrm{b}}{\longrightarrow}$}{\bfseries #1}\\[.5em]}
%%
\newcommand{\OpakujiciSeUvod}[1]{%
\newpage%
\noindent%
{%
\large\bfseries%
Prověrka ve cvičení BZSG
}
\hfill {\footnotesize\itshape #1}
\bigskip
\noindent
Písemka sestává ze tří částí, dohromady na vše máte 35 minut.\\%[.5em]
}
%%
%% tato cast prevzata z "boxit.sty" a modifikovany velikosti %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%% (Marcel van der Goot, 1992) %%%%%%%%%%%%%%%
\def\Beginboxit
{\par
\vbox\bgroup
\hrule
\hbox\bgroup
\vrule width.5pt \kern-.5pt %
\vbox\bgroup\kern2pt
}
\def\Endboxit{%
\kern-.5pt
\egroup
\kern0pt\vrule width.5pt
\egroup
\hrule
\egroup
}
\newenvironment{boxit}{\Beginboxit}{\Endboxit}
\newenvironment{boxit*}{\Beginboxit\hbox to\hsize{}}{\Endboxit}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\AtBeginDocument{%
%
%}
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{proverka-latex}
\AtBeginDocument{%
\begin{boxit}
}
\AtEndDocument{%
\end{boxit}
}
\begin{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Masivní a~velmi rychlý rozpad neuronů u~Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (CJN) vede k \textbf{strmému nárůstu celkového tau proteinu}, a~to až k~10--15$\times$ vyšším hladinám než u~zdravých osob.
Je-li \(f'\left(x\right)\neq 0\), potom
\[|a+b| \leq |a| + \frac{f\left(x+a\right)-b}{a}\]
\noindent a taktéž
\[\lim_{x\rightarrow0} \delta_{n}=1.\]
Výše nebyl \emphasis{použit} příkaz \verb|\hat{}|.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.