Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Source Code Auto Say Sorry - Eck Op
#cs
Tool Auto Say Sory - Opensource
Code by Ếck Ộp
Blog: http://eckop.tk
Thanks for using
#ce
#NoTrayIcon
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ListViewConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GuiListView.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1) ; tuỳ chọn chạy chế độ event cho GUI
; set hot key cho tool
HotKeySet("^+s", "_Start") ; Shift-Ctrl-s
HotKeySet("^+q", "_Stop") ; Shift-Ctrl-q
; Khai báo một số thành phần
Global $start = False ; start / stop
Global $data = @ScriptDir&'\Data.txt' ; file data
Global $item[100][100] ; item to load gui
Global $word[100][100] ; item to random word (do làm giống như tutorial nên mình thêm array này, các bạn có thể xoá nó và tuỳ biến lại theo array item trên cho gọn
Global $sleep = Number(IniRead($data,'Setting','Sleep',''))
if $sleep = 0 then $sleep = 1000
; GUI
$main = GUICreate("Auto Say Sorry - Ếck Ộp Blog - eckop.tk", 409, 262, -1, -1, -1, BitOR($WS_EX_TOOLWINDOW,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu("Dữ liệu")
$menu_addword = GUICtrlCreateMenuItem("Thêm từ", $MenuItem1)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_AddWord" )
$menu_addcol = GUICtrlCreateMenuItem("Thêm cột", $MenuItem1)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_AddCol" )
$menu_delword = GUICtrlCreateMenuItem("Xoá từ", $MenuItem1)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_DelWord" )
$menu_delcol = GUICtrlCreateMenuItem("Xoá cột", $MenuItem1)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_DelCol" )
$MenuItem2 = GUICtrlCreateMenu("Tool")
$menu_hotkey = GUICtrlCreateMenuItem("Tuỳ chỉnh", $MenuItem2)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_Setting" )
$menu_help = GUICtrlCreateMenuItem("Hướng dẫn", $MenuItem2)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_Help" )
$menu_about = GUICtrlCreateMenuItem("Giới thiệu", $MenuItem2)
GUICtrlSetOnEvent ( -1, "_About" )
GUISetFont(10, 400, 0, "Tahoma")
$ListView = GUICtrlCreateListView("", 0, 0, 409, 209)
_GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($ListView, $LVS_EX_FULLROWSELECT)
$text = GUICtrlCreateLabel("Tổng số câu ghép được: ", 8, 216, 235, 18)
GUICtrlSetFont(-1, 9, 800, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetColor(-1, 0x000000)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "_Exit")
_LoadGUI()
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
Sleep(100)
WEnd
Func _LoadGUI() ; load các control trong gui
_RefeshArray()
Local $number = 1
Local $col = Number(IniRead($data,'Col','Number',''))
$word[0][0] = $col
if $col = 0 Then $number = 0
_GUICtrlListView_BeginUpdate($ListView)
_GUICtrlListView_DeleteAllItems($ListView)
for $i = 1 to $col
_GUICtrlListView_AddColumn($ListView,'Cột '&$i,80)
Local $read = IniRead($data,'Col'&$i,'Word','')
if $word <> '' Then
Local $temp = StringSplit($read,',')
$number *= $temp[0]
$word[$i][0] = $temp[0]
for $j = 1 to $temp[0]
$item[$j-1][$i-1] = $temp[$j]
$word[$i][$j] = $temp[$j]
Next
EndIf
Next
_GUICtrlListView_AddArray ($ListView,$item)
_GUICtrlListView_EndUpdate($ListView)
GUICtrlSetData($text,'Tổng số câu ghép được: '&$number)
EndFunc
; các func menu
Func _AddWord()
Local $input = InputBox('Nhập từ','Nhập từ muốn thêm vào đây, từ muốn thêm không được phép chứa dấu phẩy (dấu ",")')
if not @error Then
$input = StringRegExpReplace($input,',','.') ; chuyển toàn bộ dấu phẩy thành dấu chấm
Local $column = InputBox('Nhập cột','Nhập cột muốn thêm từ vào đầy')
if @error or Number($column) = 0 or Number($column) > Number(IniRead($data,'Col','Number','')) Then
MsgBox(16,'Thông báo','Cột không hợp lệ')
Else
if not _CheckWordExist($input,$column) Then
Local $temp = IniRead($data,'Col'&$column,'Word','')
if $temp = '' Then
IniWrite($data,'Col'&$column,'Word',$input)
Else
IniWrite($data,'Col'&$column,'Word',$temp&','&$input)
EndIf
_LoadGUI()
MsgBox(64,'Hoàn tất','Hoàn tất')
Else
MsgBox(16,'Thông báo','Từ đã tồn tại')
EndIf
EndIf
EndIf
EndFunc
Func _AddCol()
Local $input = InputBox('Nhập cột','Nhập thứ tự cột muốn thêm (ví dụ nhập 3 thì cột sẽ trở thành cột 3)')
Local $col = IniRead($data,'Col','Number','')
if @error or Number($input) = 0 or Number($input) > $col+1 Then
MsgBox(16,'Thông báo','Cột không hợp lệ')
Else
if Number($input) <= $col + 1 Then
for $i = $col to Number($input) Step -1
IniRenameSection($data,'Col'&$i,'Col'&$i+1)
Next
EndIf
IniWrite($data,'Col','Number',$col + 1)
IniWrite($data,'Col'&Number($input),'Word','')
_LoadGUI()
MsgBox(64,'Hoàn tất','Hoàn tất')
EndIf
EndFunc
Func _DelCol()
Local $input = InputBox('Nhập cột','Nhập thứ tự cột muốn xoá (ví dụ nhập 3 thì cột 3 sẽ bị xoá)')
Local $col = IniRead($data,'Col','Number','')
if @error or Number($input) = 0 or Number($input) > $col Then
MsgBox(16,'Thông báo','Cột không hợp lệ')
Else
IniDelete($data,'Col'&Number($input))
IniWrite($data,'Col','Number',$col - 1)
for $i = Number($input) to $col
IniRenameSection($data,'Col'&$i+1,'Col'&$i)
Next
_LoadGUI()
MsgBox(64,'Hoàn tất','Hoàn tất')
EndIf
EndFunc
Func _DelWord()
Local $string = ''
Local $input = InputBox('Nhập từ','Nhập từ muốn xoá vào đây, từ muốn xoá không được phép chứa dấu phẩy (dấu ",")')
if not @error Then
$input = StringRegExpReplace($input,',','.') ; chuyển toàn bộ dấu phẩy thành dấu chấm
Local $column = InputBox('Nhập cột','Nhập cột muốn xoá từ vào đầy')
if @error or Number($column) = 0 or Number($column) > Number(IniRead($data,'Col','Number','')) Then
MsgBox(16,'Thông báo','Cột không hợp lệ')
Else
$string = StringRegExpReplace(IniRead($data,'Col'&$column,'Word',''),$input&',','')
$string = StringRegExpReplace($string,','&$input,'')
$string = StringRegExpReplace($string,$input,'')
IniWrite($data,'Col'&$column,'Word',$string)
_LoadGUI()
MsgBox(64,'Hoàn tất','Hoàn tất')
EndIf
EndIf
EndFunc
Func _Start()
$start = True
_XinLoi()
EndFunc
Func _Stop()
$start = False
EndFunc
Func _Setting()
Local $input = InputBox('Nhập thời gian','Nhập thời gian đợi sau mỗi câu. Tính bằng mili giây (1000 mili giây = 1 giây)')
if not @error Then
if Number($input) < 100 Then
MsgBox(16,'Thông báo','Tối thiểu là 100 mili giây')
Else
IniWrite($data,'Setting','Sleep',Number($input))
EndIf
EndIf
EndFunc
Func _About()
MsgBox(64,'About me','Tool Auto Say Sorry - OpenSource'&@CRLF&'Tool được viết bởi Ếck Ộp. Cám ơn bạn đã quan tâm'&@CRLF&'Mời bạn ghé thăm blog của mình để đọc các tutorial hoặc thủ thuật IT nhé ^_^'&@CRLF&'My blog: http://eckop.tk')
EndFunc
Func _Help()
MsgBox(64,'Help','Đặt con trỏ chuột vào notepad hoặc khung chat facebook rồi ấn hotkey để chạy'&@CRLF&'+ Ctrl + Shift + S : Bắt đầu chạy'&@CRLF&'+ Ctrl + Shift + Q : Dừng chương trình'&@CRLF&'Bạn có thể thiết lập thêm, bớt từ hoặc cột để ghép thành câu. Thiết lập giãn cách thời gian gửi tại Tool->Tuỳ chỉnh. Tool hoạt động dựa theo ý tưởng và thuật toán liệt kê theo một thứ tự nhất định, dùng đệ quy. Tham khảo và tìm hiểu thêm về tool tại http://eckop.tk')
EndFunc
Func _XinLoi($x = 1,$string = '') ; thuật toán đệ quy sắp xếp các ký tự theo trình tự nhất định
if not $start then Return 0 ; điều kiện dừng
if $x >= $word[0][0] Then
for $i = 1 to $word[$x][0]
Send($string&$word[$x][$i])
Send("{enter}")
Sleep($sleep)
Next
Else
for $i = 1 to $word[$x][0]
$newstring = $string&$word[$x][$i]&' '
_XinLoi($x+1,$newstring)
Next
EndIf
EndFunc
Func _CheckWordExist($w,$c) ; kiểm tra xem từ có tồn tại trong cột hay ko
Local $read = IniRead($data,'Col'&$c,'Word','')
Local $temp = StringSplit($read,',')
if $read = '' then Return False
for $i = 1 to $temp[0]
if $temp[$i] = $w then Return True
Next
Return False
EndFunc
Func _RefeshArray()
GUICtrlDelete($ListView)
$ListView = GUICtrlCreateListView("", 0, 0, 409, 209)
_GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($ListView, $LVS_EX_FULLROWSELECT)
for $i = 0 to 99
for $j = 0 to 99
$item[$i][$j] = ''
$word[$i][$j] = ''
Next
Next
EndFunc
Func _Exit()
Exit
EndFunc
[Setting]
Sleep=1000
[Col]
Number=5
[Col1]
Word=anh,tôi,tớ,chồng,mình
[Col2]
Word=xin lỗi,rất xin lỗi,vô cùng xin lỗi,thực sự xin lỗi,cúi đầu xin lỗi,dập gối xin lỗi,ngàn lần xin lỗi,trăm lần xin lỗi
[Col3]
Word=em,vợ,cậu,cưng,bé
[Col4]
Word=nha,nhiều,mà,yêu
[Col5]
Word=tha cho anh nha,hứa sẽ không tái phạm
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment