Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ozturkib
Last active November 4, 2019 08:48
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
'''
Created on 25 Oct 2019
@author: Ibrahim Ozturk
@link : http://oku.ozturkibrahim.com/
STM32F4DISCOVERY kitindeki 4 pine bagli 4 ledin sabit ve değişken aralikli yakılıp söndürülmesi.
Ödev içeriğine dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız:
http://oku.ozturkibrahim.com/docs/Microprocessors_HW02_GPIO_LED.pdf
Ders esnasında elde ettigimiz optimize gerçekleme.
'''
#include "stdint.h"
#include "main.h"
static void LED_GPIO_Init(void);
static void LED_Yak_Sondur_Degisken_Aralikli(void);
static void LED_Yak_Sondur_Sabit_Aralikli(uint16_t sure);
#define BEKLEME_SURESI_SABIT 300 //BEKLEME_SURESI=300 -> Beleme suresi 300 milisaniyedir.
#define BEKLEME_SURESI_ARTIS 50
#define BEKLEME_SURESI_MIN 50
#define BEKLEME_SURESI_MAX 500
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
LED_GPIO_Init();
while (1)
{
//LED_Yak_Sondur_Sabit_Aralikli(BEKLEME_SURESI_SABIT);
LED_Yak_Sondur_Degisken_Aralikli();
}
}
static void LED_Yak_Sondur_Degisken_Aralikli(void){
/*
4 ledin ayni anda yakilip ayni anda sondurulmesi
Ve her bir yanis-sonus arasinda asagidaki araliklarda zaman gecer (sirasina gore):
50ms, 100ms, 150ms, 200ms, ...., 500ms, 50ms, ...
*/
uint16_t sure;
for(sure = BEKLEME_SURESI_MIN; sure <= BEKLEME_SURESI_MAX; sure += BEKLEME_SURESI_ARTIS)
LED_Yak_Sondur_Sabit_Aralikli(sure);
}
static void LED_Yak_Sondur_Sabit_Aralikli(uint16_t sure){
/*
4 ledin ayni anda yakilip ayni anda sondurulmesi
Ve her bir yanis-sonus arasinda BEKLEME_SURESI kadar zaman gecirilir.
*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(sure);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(sure);
}
/**
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
*/
static void LED_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
/*GPIO PD12, PD13, PD14 ve PD15 pinlerine bagli LED'lerin konfigure edilmesi/oncul tanimlamasi*/
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment