Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@pchoanganh pchoanganh/vi.php
Created Jun 17, 2015

Embed
What would you like to do?
<?php
/**
* Vesta vietnamese language file
* pchoanganh (pchoanganh.info)
* Ver: 001 update 23-09-2014
* Please suggestions to me at the email address: web@pchoanganh.info
*/
$LANG['vi'] = array(
'Packages' => 'Gói dịch vụ',
'IP' => 'IP',
'Graphs' => 'Thống kê Biểu đồ',
'Statistics' => 'Thống kê thông số',
'Log' => 'Nhật ký Log',
'Services' => 'Dịch vụ đang chạy',
'Updates' => 'Cập nhật',
'Log in' => 'Đăng nhập',
'Log out' => 'Đăng xuất',
'USER' => 'USER',
'WEB' => 'WEB HOST',
'DNS' => 'DNS',
'MAIL' => 'EMAIL',
'DB' => 'DATABASE',
'CRON' => 'CRON',
'BACKUP' => 'SAO LƯU',
'Add User' => 'Thêm User',
'Add Domain' => 'Thêm Tên Miền',
'Add Web Domain' => 'Thêm WebSite',
'Add DNS Domain' => 'Thêm DNS Domain',
'Add DNS Record' => 'Thêm DNS Record',
'Add Mail Domain' => 'Thêm tên miền EMAIL',
'Add Mail Account' => 'Thêm tài khoản EMAIL',
'Add Database' => 'Thêm Database',
'Add Cron Job' => 'Thêm Cron Job',
'Create Backup' => 'Tạo Backup',
'Configure' => 'Cấu hình',
'Restore All' => 'Restore tất cả',
'Add Package' => 'Thêm Gói dịch vụ',
'Add IP' => 'Thêm IP',
'Search' => 'Tìm kiếm',
'Add one more FTP Account' => 'Thêm một hoặc nhiều tài khoản FTP',
'Overall Statistics' => 'Thống kê toàn hệ thống',
'Daily' => 'Theo ngày',
'Weekly' => 'Theo tuần',
'Monthly' => 'Theo tháng',
'Yearly' => 'Theo năm',
'Add' => 'Thêm',
'Back' => 'Trở lại',
'Save' => 'Lưu',
'Submit' => 'Gửi thông tin',
'toggle all' => 'đóng tất cả',
'apply to selected' => 'apply với mục đã chọn',
'rebuild' => 'rebuild',
'rebuild web' => 'rebuild web',
'rebuild dns' => 'rebuild dns',
'rebuild mail' => 'rebuild mail',
'rebuild db' => 'rebuild db',
'rebuild cron' => 'rebuild cron',
'update counters' => 'cập nhật bộ đếm counters',
'suspend' => 'đình chỉ',
'unsuspend' => 'tạm ngừng đình chỉ',
'delete' => 'xoá',
'show per user' => 'hiển thị bởi thành viên',
'login as' => 'đăng nhập với',
'logout' => 'thoát',
'edit' => 'chỉnh sửa',
'open webstats' => 'Xem thống kê web',
'view logs' => 'Xem logs',
'list records' => 'danh sách %s records',
'add record' => 'thêm record',
'list accounts' => 'danh sách %s tài khoản',
'add account' => 'thêm tài khoản',
'open webmail' => 'mở webmail',
'open %s' => 'mở %s',
'download' => 'tải về',
'restore' => 'phục hồi',
'configure restore settings' => 'phục hồi thiết đặt mặc định',
'stop' => 'stop',
'start' => 'start',
'restart' => 'restart',
'update' => 'update',
'generate' => 'generate',
'Generate CSR' => 'Generate CSR',
'reread IP' => 'reread IP',
'enable autoupdate' => 'bật tự động cập nhật',
'disable autoupdate' => 'tắt tự động cập nhật',
'Adding User' => 'Thêm Người dùng',
'Editing User' => 'Chỉnh sửa Người dùng',
'Adding Domain' => 'Thêm Domain',
'Editing Domain' => 'Chỉnh sửa Domain',
'Adding DNS Domain' => 'Thêm DNS Domain',
'Editing DNS Domain' => 'Chỉnh sửa DNS Domain',
'Adding DNS Record' => 'Thêm DNS Record',
'Editing DNS Record' => 'Chỉnh sửa DNS Record',
'Adding Mail Domain' => 'Thêm Mail Domain',
'Editing Mail Domain' => 'Chỉnh sửa Mail Domain',
'Adding Mail Account' => 'Thêm Mail Account',
'Editing Mail Account' => 'Chỉnh sửa Mail Account',
'Adding database' => 'Thêm database',
'Editing Cron Job' => 'Chỉnh sửa Cron Job',
'Adding Cron Job' => 'Thêm Cron Job',
'Editing Database' => 'Chỉnh sửa Database',
'Adding Package' => 'Thêm Package',
'Editing Package' => 'Chỉnh sửa Package',
'Adding IP address' => 'Thêm IP address',
'Editing IP Address' => 'Chỉnh sửa IP Address',
'Editing Backup Exclusions' => 'Chỉnh sửa Backup Exclusions',
'Generating CSR' => 'Generating CSR',
'Listing' => 'Danh sách',
'Search Results' => 'Kết quả tìm kiếm',
'active' => 'active',
'spnd' => 'suspended',
'suspended' => 'suspended',
'running' => 'running',
'stopped' => 'stopped',
'outdated' => 'outdated',
'updated' => 'updated',
'yes' => 'có',
'no' => 'không',
'none' => 'none',
'pb' => 'pb',
'tb' => 'tb',
'gb' => 'gb',
'mb' => 'mb',
'minute' => 'phút',
'hour' => 'giờ',
'day' => 'ngày',
'days' => 'ngày',
'hours' => 'giờ',
'minutes' => 'phút',
'month' => 'tháng',
'package' => 'gói dịch vụ',
'Bandwidth' => 'Băng thông',
'Disk' => 'Dung lượng',
'Web' => 'Web',
'Mail' => 'Mail',
'Databases' => 'Databases',
'User Directories' => 'Thư mục người dùng',
'Template' => 'Mẫu',
'Web Template' => 'Apache Template',
'Proxy Template' => 'Nginx Template',
'DNS Template' => 'DNS Template',
'Web Domains' => 'Web Domains',
'SSL Domains' => 'SSL Domains',
'Web Aliases' => 'Web Aliases',
'per domain' => 'per domain',
'DNS Domains' => 'DNS Domains',
'DNS Domains' => 'DNS Domains',
'DNS records' => 'DNS records' ,
'Name Servers' => 'Name Servers',
'Mail Domains' => 'Mail Domains',
'Mail Accounts' => 'Mail Accounts',
'Cron Jobs' => 'Cron Jobs',
'SSH Access' => 'SSH Access',
'IP Addresses' => 'IP Addresses',
'Backups' => 'Sao lưu',
'Backup System' => 'Sao lưu hệ thống',
'backup exclusions' => 'backup exclusions',
'template' => 'template',
'SSL Support' => 'SSL Support',
'SSL Home Directory' => 'SSL Home',
'Proxy Support' => 'Nginx Support',
'Proxy Extensions' => 'Nginx Extensions',
'Web Statistics' => 'Web Statistics',
'Additional FTP Account' => 'Thêm FTP',
'SOA' => 'SOA',
'TTL' => 'TTL',
'Expire' => 'Expire',
'Records' => 'Records',
'Catchall email' => 'Catchall email',
'AntiVirus Support' => 'Hỗ trợ chống Virus',
'AntiSpam Support' => 'Hỗ trợ chống Spam',
'DKIM Support' => 'DKIM Support',
'Accounts' => 'Tài khoản',
'Quota' => 'Quota',
'Autoreply' => 'Tự động trả lời',
'Forward to' => 'Forward to',
'Do not store forwarded mail' => 'Không lưu trữ forwarded mail',
'database' => 'database',
'User' => 'User',
'Host' => 'Host',
'Charset' => 'Charset',
'Min' => 'Phút',
'Hour' => 'Giờ',
'Day' => 'Ngày',
'Month' => 'Tháng',
'Day of week' => 'Ngày trong tuần',
'local' => 'local',
'Run Time' => 'Run Time',
'Backup Size' => 'Backup Size',
'SYS' => 'SYS',
'Domains' => 'Domains',
'Status' => 'Status',
'shared' => 'shared',
'dedicated' => 'dedicated',
'Owner' => 'Owner',
'Users' => 'Users',
'Load Average' => 'Load Average',
'Memory Usage' => 'Memory Usage',
'HTTPD Usage' => 'HTTPD Usage',
'NGINX Usage' => 'NGINX Usage',
'MySQL Usage on localhost' => 'MySQL Usage on localhost',
'PostgreSQL Usage on localhost' => 'PostgreSQL Usage on localhost',
'Bandwidth Usage eth0' => 'Bandwidth Usage eth0',
'FTP Usage' => 'FTP Usage',
'SSH Usage' => 'SSH Usage',
'reverse proxy' => 'reverse proxy',
'web server' => 'web server',
'dns server' => 'dns server',
'mail server' => 'mail server',
'pop/imap server' => 'pop/imap server',
'email antivirus' => 'email antivirus',
'email antispam' => 'email antispam',
'database server' => 'database server',
'ftp server' => 'ftp server',
'job scheduler' => 'job scheduler',
'CPU' => 'CPU',
'Memory' => 'Memory',
'Uptime' => 'Uptime',
'core package' => 'gói dịch vụ cơ bản',
'php interpreter' => 'php interpreter',
'internal web server' => 'internal web server',
'Version' => 'Phiên bản',
'Release' => 'Release',
'Architecture' => 'Architecture',
'Object' => 'Object',
'Owner' => 'Owner',
'Username' => 'Username',
'Password' => 'Password',
'Email' => 'Email',
'Package' => 'Package',
'Language' => 'Ngôn ngữ',
'First Name' => 'Tên',
'Last Name' => 'Tên đệm',
'Send login credentials to email address' => 'Gửi thông tin đăng nhập tới địa chỉ email',
'Default Template' => 'Template Mặc định',
'Default Name Servers' => 'Name Servers mặc định',
'Domain' => 'Domain',
'DNS Support' => 'Hỗ trợ DNS',
'Mail Support' => 'Hỗ trợ Mail',
'Advanced options' => 'Tuỳ chọn nâng cao',
'Aliases' => 'Aliases',
'SSL Certificate' => 'Chứng chỉ số SSL',
'SSL Key' => 'SSL Key',
'SSL Certificate Authority / Intermediate' => 'SSL Certificate Authority / Intermediate',
'SSL CSR' => 'SSL CSR',
'optional' => 'optional',
'internal' => 'internal',
'Statistics Authorization' => 'Statistics Authorization',
'Statistics Auth' => 'Statistics Auth',
'Account' => 'Tài khoản',
'Prefix will be automaticaly added to username' => 'Prefix %s will be automaticaly added to username',
'Send FTP credentials to email' => 'Gửi FTP credentials đến email',
'Expiration Date' => 'Ngày hết hạn',
'YYYY-MM-DD' => 'YYYY-MM-DD',
'Name servers' => 'Name servers',
'Record' => 'Record',
'IP or Value' => 'IP or Value',
'Priority' => 'Priority',
'Record Number' => 'Record Number',
'in megabytes' => 'in megabytes',
'Message' => 'Tin nhắn',
'use local-part' => 'use local-part',
'one or more email addresses' => 'one or more email addresses',
'Prefix will be automaticaly added to database name and database user' => 'Prefix %s sẽ tự thêm vào phía trước tên database và user đi kèm database.',
'Database' => 'Database',
'Type' => 'Type',
'Minute' => 'Minute',
'Command' => 'Command',
'Package Name' => 'Tên gói dịch vụ',
'Netmask' => 'Netmask',
'Interface' => 'Interface',
'Shared' => 'Shared',
'Assigned user' => 'Assigned user',
'Assigned domain' => 'Assigned domain',
'NAT IP association' => 'NAT IP association',
'shell' => 'shell',
'web domains' => 'web domains',
'web aliases' => 'web aliases',
'dns records' => 'dns records',
'mail domains' => 'mail domains',
'mail accounts' => 'mail accounts',
'accounts' => 'accounts',
'databases' => 'databases',
'cron jobs' => 'cron jobs',
'backups' => 'backups',
'quota' => 'quota',
'day of week' => 'ngày trong tuần',
'cmd' => 'cmd',
'users' => 'users',
'domains' => 'domains',
'aliases' => 'aliases',
'records' => 'records',
'jobs' => 'jobs',
'username' => 'username',
'password' => 'password',
'type' => 'type',
'charset' => 'charset',
'domain' => 'domain',
'ip' => 'ip',
'ip address' => 'ip address',
'IP address' => 'IP address',
'netmask' => 'netmask',
'interface' => 'interface',
'assigned user' => 'assigned user',
'ns1' => 'ns1',
'ns2' => 'ns2',
'user' => 'user',
'email' => 'email',
'first name' => 'first name',
'last name' => 'last name',
'account' => 'account',
'ssl certificate' => 'ssl certificate',
'ssl key' => 'ssl key',
'stats user password' => 'stats user password',
'stats username' => 'stats username',
'stats password' => 'stats password',
'ftp user password' => 'ftp user password',
'ftp user' => 'ftp user',
'Last 70 lines of %s.%s.log' => '70 dòng log mới nhất %s.%s.log',
'Download AccessLog' => 'Tải về AccessLog',
'Download ErrorLog' => 'Tải về ErrorLog',
'Country' => 'Quốc gia',
'2 letter code' => '2 kí tự mã Quốc Gia',
'State / Province' => 'State / Province',
'City / Locality' => 'City / Locality',
'Organization' => 'Organization',
'1 account' => '1 account',
'%s accounts' => '%s accounts',
'1 domain' => '1 domain',
'%s domains' => '%s domains',
'1 record' => '1 record',
'%s records' => '%s records',
'1 mail account' => '1 mail account',
'%s mail accounts' => '%s mail accounts',
'1 database' => '1 database',
'%s databases' => '%s databases',
'1 cron job' => '1 cron job',
'%s cron jobs' => '%s cron jobs',
'1 archive' => '1 archive',
'%s archives' => '%s archives',
'1 package' => '1 package',
'%s packages' => '%s packages',
'1 IP address' => '1 IP address',
'%s IP addresses' => '%s IP addresses',
'1 month' => '1 month',
'%s months' => '%s months',
'1 log record' => '1 log record',
'%s log records' => '%s log records',
'1 object' => '1 object',
'%s objects' => '%s objects',
'no exclusions' => 'no exclusions',
'USER_CREATED_OK' => 'Tài khoản <a href="/edit/user/?user=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'WEB_DOMAIN_CREATED_OK' => 'Tên miền <a href="/edit/web/?domain=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'DNS_DOMAIN_CREATED_OK' => 'DNS domain <a href="/list/dns/?domain=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'DNS_RECORD_CREATED_OK' => 'Record <b>%s.%s</b> đã được tạo thành công.',
'MAIL_DOMAIN_CREATED_OK' => 'Mail domain <a href="/list/mail/?domain=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'MAIL_ACCOUNT_CREATED_OK' => 'Mail account <a href="/edit/mail/?account=%s&domain=%s"><b>%s@%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'DATABASE_CREATED_OK' => 'Database <a href="/edit/db/?database=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'CRON_CREATED_OK' => 'Cron job đã được tạo thành công.',
'IP_CREATED_OK' => 'Địa chỉ IP <a href="/edit/ip/?ip=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'PACKAGE_CREATED_OK' => 'Gói dịch vụ <a href="/edit/package/?package=%s"><b>%s</b></a> đã được tạo thành công.',
'SSL_GENERATED_OK' => 'Certificate đã được tạo thành công.',
'Autoupdate has been successfully enabled' => 'Tự động cập nhật đã được Bật.',
'Autoupdate has been successfully disabled' => 'Tự động cập nhật đã Tắt.',
'Changes has been saved.' => 'Thay đổi đã được lưu.',
'Confirmation' => 'Xác nhận',
'DELETE_USER_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá tài khoản %s?',
'SUSPEND_USER_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ tài khoản %s?',
'UNSUSPEND_USER_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ tài khoản %s?',
'DELETE_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá tên miền %s?',
'SUSPEND_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ tên miền %s?',
'UNSUSPEND_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ tên miền %s?',
'DELETE_RECORD_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá record %s?',
'SUSPEND_RECORD_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ record %s?',
'UNSUSPEND_RECORD_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ record %s?',
'DELETE_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá %s?',
'SUSPEND_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ %s?',
'UNSUSPEND_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ %s?',
'DELETE_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá database %s?',
'SUSPEND_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ database %s?',
'UNSUSPEND_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ database %s?',
'DELETE_CRON_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá cron job?',
'SUSPEND_CRON_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn đình chỉ cron job?',
'UNSUSPEND_CRON_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn huỷ đình chỉ cron job?',
'DELETE_BACKUP_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá bản sao lưu %s?',
'DELETE_EXCLUSION_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá exclusion %s ?',
'DELETE_PACKAGE_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá gói dịch vụ %s?',
'DELETE_IP_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn xoá địa chỉ IP %s?',
'RESTART_CONFIRMATION' => 'Bạn có chắc muốn khởi động lại %s?',
'Welcome' => 'Chào mừng',
'LOGGED_IN_AS' => 'Đăng nhập với tên %s',
'Error' => 'Lỗi',
'Invalid username or password' => 'Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.',
'Invalid username or code' => 'Tên tài khoản hoặc mã code không đúng.',
'Passwords not match' => 'Mật khẩu xác nhận không đúng.',
'Please enter valid email address.' => 'Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.',
'Field "%s" can not be blank.' => 'Mục "%s" không được để trống.',
'Password is too short.' => 'Mật khẩu của bạn quá ngắn (phải ít nhất là 6 kí tự)',
'Error code:' => 'Mã lỗi: %s',
'SERVICE_ACTION_FAILED' => '"%s" "%s" failed',
'IP address is in use' => 'Địa chỉ IP này đang được sử dụng',
'BACKUP_SCHEDULED' => 'Công việc đã được thêm vào hàng chờ. Bạn sẽ nhận được email thông báo khi hoàn thành để tải về.',
'BACKUP_EXISTS' => 'Một bản sao lưu đang được thực hiệu. Vui lòng đợi quá trình sao lưu kết thúc.',
'RESTORE_SCHEDULED' => 'Công việc đã thêm vào hàng chờ. Bạn sẽ nhận được email thông báo khi quá trình phục hồi (restore) hoàn tất.',
'RESTORE_EXISTS' => 'Công việc phục hồi đang thực hiện. Vui lòng đợi nó hoàn thành trước khi thực hiện lại yêu cầu lần nữa.',
'WEB_EXCLUSIONS' => "Nhập tên domain, mỗi dòng 1 tên. Sử dụng * để chọn tất cả domain. Để xác định thư mục chỉ định sử dụng theo mẫu sau: domain.com:public_html/cache:public_html/tmp",
'DNS_EXCLUSIONS' => "Nhập tên domain, mỗi dòng 1 tên. Xác thực tất cả domain thì nhập *",
'MAIL_EXCLUSIONS' => "Nhập tên domain, mỗi dòng 1 tên. Xác thực tất cả domain thì nhập *. Chọn tài khoản riêng biệt thì sử dụng mẫu sau: domain.com:info:support:postmaster",
'DB_EXCLUSIONS' => "Nhập tên đầy đủ database, mỗi dòng 1 tên. Chọn tất cả database nhập *",
'CRON_EXCLUSIONS' => "Thực hiện tất cả cron nhập *",
'USER_EXCLUSIONS' => "Nhập tên thư mục người dùng, mỗi dòng 1 tên. Thực hiện đối với tất cả thư mục thì nhập *",
'Welcome to Vesta Control Panel' => 'Chào mừng đến với Vesta Control Panel',
'MAIL_FROM' => 'Vesta Control Panel <noreply@%s>',
'GREETINGS_GORDON_FREEMAN' => "Xin chào, %s %s,\n",
'GREETINGS' => "Xin chào,\n",
'ACCOUNT_READY' => "Tài khoản của bạn đã được tạo và sẵn sàng sử dụng.\n\nhttps://%s/login/\nTên tài khoản: %s\nMật khẩu: %s\n\n--\nVesta Control Panel\n",
'FTP login credentials' => 'Thông tin đăng nhập FTP',
'FTP_ACCOUNT_READY' => "Tài khoản FTP đã được tạo và sẵn sàng sử dụng.\n\nHostname: %s\nTài khoản: %s_%s\nMật khẩu: %s\n\n--\nVesta Control Panel\n",
'Database Credentials' => 'Thông tin database',
'DATABASE_READY' => "Database đã được tạo.\n\nDatabase: %s\nTên tài khoản: %s\nMật khẩu: %s\n%s\n\n--\nVesta Control Panel\n",
'forgot password' => 'lấy lại mật khẩu',
'Confirm' => 'Xác nhận',
'New Password' => 'Mật khẩu mới',
'Confirm Password' => 'Nhập lại mật khẩu',
'Reset' => 'Reset',
'Reset Code' => 'Reset Code',
'RESET_NOTICE' => '',
'RESET_CODE_SENT' => 'Mã reset mật khẩu đã gửi tới email của bạn<br>',
'MAIL_RESET_SUBJECT' => 'Reset mật khẩu tại %s',
'PASSWORD_RESET_REQUEST' => "Để lấy lại mật khẩu, vui lòng click vào đường dẫn :\nhttps://%s/reset/?action=confirm&user=%s&code=%s\n\nHoặc bạn có thể truy cập địa chỉ https://%s/reset/?action=code&user=%s và nhập vào mã Reset mật khẩu :\n%s\n\nNếu bạn không yêu cầu mật khẩu mới, hãy vui lòng lượng thứ cho chúng tôi và hãy bõ qua thông báo này.\n\n--\nVesta Control Panel\n",
);
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.