Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View primel-solver.py
#!/usr/bin/env python
"""Solve wordle with primes: https://converged.yt/primel/ """
import random
def five_digit_primes():
"Return all five digit primes"
'Source: https://www.quora.com/What-is-5-digit-maximum-prime-number-And-how-did-you-find-it'
p = [True]*1000005
for x in range(2,1001):
@peio
peio / sexyvibes.py
Last active January 19, 2021 09:44
View sexyvibes.py
# Sexy Vibe viz from: http://ohyespodcast.com/2021/01/partner-multifun-3/
# Run in Notebook
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
sequences = [
'11111122222333200011112222233332000',
'33332211110111112223333',
@peio
peio / Top 100 elections Names
Created May 12, 2013 10:35
Най-споменавани имена в публикациите относно изборите
View Top 100 elections Names
Най-споменавани имена в публикациите относно изборите:
Цветан Цветанов 7103
Бойко Борисов 6275
Мирослав Найденов 3154
Сергей Станишев 1398
Росен Плевнелиев 1353
Яне Янев 948
Николай Кокинов 863
Сотир Цацаров 856
View SimPlevnelievParvanov.txt
Плевнелиев: Скъпи сънародници,
LSI : Скъпи сънародници,
Rank : 1.0
LDA : Скъпи сънародници,
Rank : 1.0
Tfidf LSI: Скъпи сънародници,
Rank : 1.0
LogEnt LSI: Скъпи сънародници,
Rank : 1.0
View eow-unfollow.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
'Execute from command line or include in cron'
import tweepy, sys
'Follow the instructions at: http://talkfast.org/2010/05/31/twitter-from-the-command-line-in-python-using-oauth/'
# Twitter oAuth
CONSUMER_KEY = ''
CONSUMER_SECRET = ''
@peio
peio / suncho-pos-syl.txt
Created August 29, 2012 21:53
Suncho's Favourite Words POS - Syl
View suncho-pos-syl.txt
# Харесваните думи от @suncho, в готов за създаване на автоматично хайку вид от @buhtum и @bozhobg
# Ако хайкуто се състои от три реда по 5-7-5 срички, то едно автоматично хайку може да се създаде като се комбинират: прилагателно-съществително;глагол-съществително-прилагателно;съществително-прилагателно като се ползва долния списък.
# Форматът е Част на речта: ДУМА брой срички
Съществително: захар 2
Съществително: далак 2
Съществително: повод 2
Съществително: анонс 2
Съществително: хумус 2
Съществително: кана 2
Съществително: бала 2
@peio
peio / suncho.txt
Created August 29, 2012 20:29
Suncho's Favourite Words
View suncho.txt
# In response to @suncho's: "Харесвам думи, на които всяка втора буква е една и съща, като "фоторобот" и "хътъмълъ". Това какъв regexp го match-ва? ":
# re_match_second_letter = re.compile(ur"[а-я]([а-я])[а-я]\1(?:[а-я]\1)*?[а-я]?$")
# re_match_second_letter.match(word).group(0).encode('utf-8')
токов
залая
накарам
залая
захар
далак
повод
@peio
peio / xmlspend2csv.py
Created July 9, 2012 19:20
Covert XML BG Gov spending to csv
View xmlspend2csv.py
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from lxml import etree
import ucsv as csv
import codecs
f = codecs.open("Data/10950.xml",'r','utf=8')
xml_contents = f.read()
f.close()
@peio
peio / OD-PublicCapital.md
Created July 9, 2012 12:50
Отворените данни като обществен капитал
View OD-PublicCapital.md

Отворените данни като граждански капитал Как могат да са полезни отворените данни

Отворените данни могат да направят света едно по-добро място и това не е преувеличение. Информацията е основна движеща сила за иновациите. Тя е уникален ресурс, т. нар. "неизчерпаемо обществено благо". Употребата на информация от едно лице не намалява възможността на останалите да я ползват. Ето защо ползата от информацията може да се простира далеч отвъд първоначалната й цел. Като основен източник на информация, Правителството е в силна позиция по отношение стимулиране на иновациите чрез предоставяне на по-широк достъп до отворени данни за управлението. (Виж Sean Gorman "Information as a Public Good".) Вероятно е по-лесно да си представим как научни данни, държавна собственост, например научни изследвания в областта на биотехнологиите и фармацията, могат да подобрят живота повече от информацията за управленската дейност. Истината е, че във всички видове данни за управлението, можем да намерим много примери, при които споделяне

@peio
peio / opendata-pub-reccomendations.bg.md
Created June 19, 2012 17:06
Препоръки за публикуване на отворени правителствени данни
View opendata-pub-reccomendations.bg.md

Препоръки за публикуване на отворени правителствени данни

Формати

Най-бързият и лесен начин да се направят определени данни достъпни онлайн е да се публикуват в суровия "изходен" формат (примерно XML файловете с имотните декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности). Важно е данните да бъдат добре структурирани. Структурата позволява автоматизирания достъп и обработка на данните. Добре познати и разпространени формати за структуриране на данни са XML, RDF и CSV. Файлови формати, които позволяват на данните да бъдат видяни, без да бъдат извлечени и обработени (примерно изображения на документи), не са използваеми и следва да бъдат избягвани.

Каталог

Създайте онлайн каталог на достъпните данни, който да позволи на хората лесно да откриват достъпната информация. Данните следва да бъдат добре описани и документирани, защото в противен случай тяхната използваемост би била минимална. Популярните методи за съхранение в Excel, Word, PDF и други двоични формати следва да бъдат избягвани.