Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@perifer
perifer / gist:fde4f6827e4e9417a9c9
Last active Aug 29, 2015
Asynchronous Javascript Action
View gist:fde4f6827e4e9417a9c9
// Adopted from
// http://www.obdev.at/resources/launchbar/developer-documentation/javascript-http.html#//apple_ref/cpp/Method/getJSON
function run(done) {
var search = 'perfect circle';
var query = encodeURIComponent(search);
var result = HTTP.getJSON('http://ws.spotify.com/search/1/artist.json?q=' + query, function(result) {
if (result.data != undefined) {
// Show the top result:
var artist = result.data.artists[0];
done([{ 'title' : artist.name}]);
View prepare.sh
#!/usr/bin/env bash
chmod_files()
{
for file in "$1"/*; do
[[ ! -d $file ]] && chmod +x "$file"
done
}
View gist:99ff0307181967107e26
{
"title": "Civilingenjör i datorsäkerhet",
"sections": {
"overview": {
"title": "Översikt",
"subSections": {
"profile": {
"header": "Profil - innehåll",
"content": "<p>Den här utbildningen ger dig en stabil grund inom datakunskap och en unik spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet.</p><p>Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium med att analysera IT-bevismaterial, på Ericsson med utveckling av programvara eller vid Säkerhetspolisen. Du kan jobba som säkerhetschef eller säkerhetskonsult i Sverige eller utomlands.</p><p>Programmet ger dig grunderna du behöver i datorsystemteknik, programmering och matematik. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig nya perspektiv och inspirerar till
View malaren-latlong.kml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/kml/2.2 http://schemas.opengis.net/kml/2.2.0/ogckml22.xsd">
<Document xmlns:atom="http://purl.org/atom/ns#">
<name>grundvatten:SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K</name>
<Placemark id="SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K.fid--1d29464a_1382ef57918_344c">
<name><![CDATA[SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K.fid--1d29464a_1382ef57918_344c]]></name>
<description><![CDATA[<h4>SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K</h4>
<ul class="textattributes">
<li><strong><span class="atr-name">Brunns-ID</span>:</strong> <span class="atr-value">106400441</span></li>
View write mails to files
#!/usr/bin/env php
<?php
$dir = "/tmp/phpmails";
if (!is_dir($dir)) {
mkdir($dir);
}
$input = file_get_contents('php://stdin');
preg_match('|^To: (.*)|', $input, $matches);
$filename = isset($matches[1]) ? $matches[1] . '_' : 'no-recepient_';
$t = tempnam($dir, $filename);
View gist:86065
#!/usr/bin/env ruby
require 'cgi'
require ENV['TM_SUPPORT_PATH'] + '/lib/escape'
FILEPATH = ENV['TM_FILEPATH']
lint = `~/Library/JSLint/jslint.sh`
lint.gsub!(/^Lint at line (\d*) character (\d*):(.+?)\n(?:(.+?)\n\n)?/m) do
"<p><span>Lint at <a href=\"txmt://open?url=file://#{e_url FILEPATH}&line=#{$1}&column=#{$2}\">line #{CGI.escapeHTML($1)}</a>:</span><span class=\"message\">#{CGI.escapeHTML($3)}<span></p>" <<
View post-receive
#!/bin/sh
repo="`pwd`"
export GIT_DIR="$repo"
wd="`dirname $repo`"
echo "$repo"
echo "$wd"
cd "$wd"
git merge master
git submodule init
View gist:147607
<?php
/**
* Override theme_block() to disable rendering of blocks.
*/
function YOURTHEME_blocks($region) {
$output = '';
// Right region and on the node form.
$node_form = ($region == 'right' && arg(0) == 'node' && (arg(1) == 'add' || arg(2) == 'edit'));
if (!$node_form) {
View gist:151216
<?php
function sbm_upgrade_install() {
// Install modules that were enabled on the D5 site and should be enabled
// here too. Make sure that dependent modules are listed after dependencies.
drupal_install_modules(array(
'content',
'optionwidgets',
'text',
'content_copy',
'emfield',
View install.log.textile

Apps