Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
En åpen kildekode-kontrakt for web-designere og -utviklere av Fjellstad & Skogly Web

Superkontraktmal

En åpen kildekode-kontrakt for web-designere og -utviklere av [Fjellstad & Skogly] (http://www.fjellstadskogly.no/) basert på ["Contract Killer"] (http://stuffandnonsense.co.uk/projects/contract-killer/) av [Stuff & Nonsense] (http://stuffandnonsense.co.uk/) og [eksempler på oppdragsavtaler] (http://www.frilansinfo.no/nedlasting) av [Frilansinfo] (http://www.frilansinfo.no/).

  • Originalt utgitt: 12.02.2014
  • Revidert dato: 16.06.2015

Logo

NAVN - E-POST - TELEFON - NETTSIDE - ADRESSE - ORG.NR. - osv.

Partene

Denne avtalen inngås mellom [firmanavn] (org. nr. [org.nr.]) og oppdragsgiver [kundenavn] (org. nr. [org.nr.]) ved [kontaktperson].

Prosjektet: [definisjon av hva prosjektet innebærer]

Oppsummering:

Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å innfri deres behov og forventninger, og i så måte er det viktig å ha ting nedskrevet. Denne kontrakten forsikrer at vi begge vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som skjer dersom noe går galt. Du vil ikke finne noen kompliserte juridiske begreper eller lange avsnitt med uleselig tekst. Vi har ikke et ønske om å lure deg til å skrive under på noe som du kanskje senere vil angre på. Vi vil det som er best for begge parter, både nå og i framtiden.

Så, i korte trekk;

Dere ([kundenavn]), hyrer oss ([firmanavn]) til å [designe og utvikle en nettside] til en estimert pris på totalt [total]kr.

Hva sier begge parter seg enige til å gjøre?

Dere: Du har myndigheten til å inngå denne kontrakten på vegne av deg selv, ditt selskap, eller din organisasjon. Dere kommer til å gi oss alt materiale vi trenger for å fullføre prosjektet, når og i det formatet vi trenger det. Dere kommer til å se over arbeidet vårt, og gi tilbakemelding og godkjennelse innen rimelig tid. Tidsfrister fungerer begge veier, så dere vil også være bundet til de datoene og fristene vi blir enige om. Dere samtykker også til å holde dere til den betalingsplanen fastsatt i slutten av denne kontrakten.

Vi: Vi har erfaringen og evnen til å gjennomføre alt vi har blitt enige med dere om, og vi kommer til å gjøre det på en profesjonell måte og innen rimelig tid. Vi kommer til å bestrebe oss for å overholde tidsfrister som er satt, samt bevare konfidensialiteten til alt dere gir oss.

Det vesentlige

Spesifikasjon av funksjonaliteter

(Ikke alltid relevant.)

[Liste med spesifiserte funksjoner som skal utvikles, kan også spesifiseres i egne/eget vedlegg.]

Design

Med design menes her utvikling av nettsidens utseende og virkemåte. Vi lager designet stegvis og bruker hovedsaklig HTML og CSS slik at vi ikke kaster bort tid på å lage statiske bilder av hvert steg. Det kan hende vi bruker statiske bilder for å indikere tankene våre angående farge, tekstur og typografi. Avhengig av deres ønsker vil designet tilpasses ulike enheter og skjermstørrelser.

Dere vil få mange muligheter til å se gjennom arbeidet vårt og gi tilbakemeldinger. Vi kommer til å dele vår arbeidsmappe i Dropbox med dere og holde regelmessig kontakt. Hvis dere, på noe tidspunkt, ikke er fornøyd med retningen arbeidet vårt tar, og krever annulering/utsettelse av avtalen, skal dere betale oss jf. avsnittet om annulering/utsettelse fastsatt senere i denne kontrakten.

Tekstinnhold

Vi er ikke ansvarlig for å skrive eller sette inn noe tekst. Dersom dere ønsker at vi skal skrive nytt innhold eller sette inn tekst for dere, kan vi fremlegge et separat overslag for dette.

Grafisk innhold

Dere bør levere grafiske filer i et digitalt redigerbart format, ideelt sett vektorfiler. Fotografier bør leveres i et digitalt format av høy oppløsning. Hvis dere velger å kjøpe arkivfoto, kan vi foreslå bildebyråer. Hvis dere ønsker at vi skal lete etter fotografier for dere, kan vi fremlegge et separat overslag for dette.

HTML, CSS og JavaScript

Vi leverer nettsider utviklet med HTML5-kode, CSS2.1 + 3-stilskjema, og JavaScript for funksjons- og kompatibilitetsutvidelse.

Nettlesertesting

Nettlesertesting gjøres for at opplevelsen av et design skal være tilpasset nettlesere og enheter av ulik kapasitet.

Testing av skrivebordsnettlesere

Vi tester arbeidet vårt i gjeldende versjoner av de nettleserene med størst markedsandel på PC-er, inkludert nettleserene laget av Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer), Mozilla Firefox og Opera. Vi kommer også til å gjøre tester for å forsikre brukerene av Microsoft Internet Explorer 9 en tilpasset, dog muligens noe forandret, opplevelse. Hvis dere trenger et forbedret design for en eldre nettleser, kan vi fremlegge et separat overslag for dette.

Testing av mobilnettlesere

Det er viktig for oss at design og funksjonalitet også fungerer optimalt på mobile enheter. For å garantere en god brukeropplevelse tester vi nettsiden på populære mobiler og nettbrett med ulike skjermstørrelser. Vi tester arbeidet vårt i:

iOS: Safari, Google Chrome Android 4.x: Google Chrome og Firefox

Vi tester for øyeblikket ikke Blackberry, Opera Mini/Mobile, Windows Phone eller andre mobilnettlesere. Hvis dere trenger at vi tester disse, kan vi fremlegge et separat overslag for dette.

Teknisk support

Vi er ikke et webhotell-selskap og tilbyr i så måte ikke hosting av nettsider, e-post, eller andre tjenester relatert til hosting. Hvis dere allerede har hosting, er det flott. Om ikke, kan vi ordne en konto for dere hos en av våre foretrukne webhotell-selskap, hvor vi installerer nettsiden. Deretter vil oppdateringer, vedlikehold, og betaling av hostingen være opp til dere.

Endringer og revideringer

Vi vet av erfaring at kontrakter med bundet pris sjeldent er gunstig for dere ettersom de ofte begrenser dere til deres tidligste ideer. Vi ønsker ikke å begrense deres mulighet til å ombestemme dere. Prisen oppgitt i begynnelsen av denne kontrakten er basert på hvor lang tid vi anslår at vi kommer til å trenge, men vi er gjerne fleksible. Hvis dere ombestemmer dere eller vil legge til noe nytt, så kan vi fremlegge et separat overslag for dette.

Juridisk

Begge parter har taushetsplikt i forhold til oppdraget og hverandres forretningsmessige forhold. [Firmanavn] plikter å ta nødvendige forholdssregler for å unngå plagiat. [Kundenavn] plikter å bidra med informasjon for å unngå løsninger som kan virke plagierende. Ut over dette har [kundenavn] ansvaret ved publisering av verket og holder [firmanavn] ansvarsfri ved eventuell tvist eller rettsak som følge av publisering.

Hvis noen del av denne kontrakten blir ulovlig, ugyldig, eller for noen som helst grunn urettskraftig, så skal den delen anses adskilt denne kontrakten og skal ikke påvirke gyldigheten og rettskraftigheten til noen resterende del.

Denne avtalen er bindende og kan ikke endres uten avtale fra begge parter. Tvist angående denne avtalen prøves for norsk rettsvesen. Partene vedtar [firmanavn] sitt hjemting som eneste verneting. Forlik eller godkjennelse av brudd på denne kontrakten er ikke en automatisk godkjennelse av framtidige avtalebrudd av lignende eller ulik karakter.

Bruksrettigheter

Først og fremst gir dere en garanti for at alt av tekst, bilder og annet dere gir oss enten er eid av dere eller at dere har tillatelsen til å bruke det.

Når siste faktura er betalt, overtar dere ubegrensede rettigheter til å benytte grafisk materiell, kode og annet vi leverer eksklusivt på og til [nettside]. Dere bør oppbevare det et trygt sted ettersom det ikke er sikkert at vi beholder en kopi. Dere eier alt av tekst, bilder og data dere har levert, såfremt ingen andre eier det.

Vi gir dere kildekoden og ferdige filer.

Vi eier den unike kombinasjonen av disse elementene som utgjør et komplett design. Vi lisensierer bruken av denne unike kombinasjonen til dere, eksklusivt og for bestandig til dette Prosjektet alene, såfremt vi ikke blir enige om noe annet. Dere har tillatelse til å legge til, samt gjøre endringer på kode skrevet av oss, såfremt bruken er til kun dette Prosjektet.

Vi liker å vise fram arbeidet vårt, så vi forbeholder oss retten til å vise frem og linke til prosjektet som en del av vår portefølje, samt til å skrive om det på nettsider, i artikler og i bøker.

Leveringsfrister

Levering av hovedkonsept(er) samt variasjoner og videreutviklinger skal skje innen rimelig tid etter samtale med og tilbakemelding fra oppdragsgiver. Etter dette skal en fremdrifts- og tidsplan utarbeides og gis til oppdragsgiver.

Det tas forbehold om forsinkelser som skyldes tekniske utfordringer eller sene tilbakemeldinger fra oppdragsgiver.

Annulering/utsettelse

Blir oppdraget avbrutt eller utsatt etter at avtalen er undertegnet, betaler kunden 25% av totalsummen (frist 14 dager) eks. mva. Hvis arbeidet er i gang, betales 50% - 100% alt etter hvor langt arbeidet er kommet i henhold til fremdriftsplanen. Er siste fase påbegynt betales 100% av kontraktssummen.

Alle rettigheter til materialet tilbakeføres til [firmanavn].

Pris og fakturering

Pris for oppdraget avtales til [total]kr eks. mva.

Det tas forbehold om pristillegg på grunn av endringer i oppdraget, tidsplanen eller eksterne forhold Fjellstad & Skogly Web ikke er ansvarlig for.

Betalingsplanen er som følger: [%] av beløpet betales ved avtaleinngåelse. Resterende beløp [beløp]kr betales ved levering. Betalingsfrist er 14 dager fra mottatt faktura. Ved for sen betaling regnes 9,25% forsinkelsesrente p.a. og purregebyr 65kr i henhold til gjeldende satser.

Bruksrettighetene til verket er direkte avhengig av at hele honoraret er betalt.

Annet

Dere kan ikke overføre denne kontrakten til noen andre uten vår tillatelse. Denne kontrakten forblir gyldig i all fremtid og trenger ikke å bli fornyet.

Til slutt

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

Signert av og på vegne av [firmanavn] Signert av og på vegne av [kundenavn] Dato [dato]

@jQrgen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jQrgen

jQrgen Aug 29, 2015

Under Pris og fakturering burde "Fjellstad & Skogly Web" byttes ut med [firmanavn] :)

jQrgen commented Aug 29, 2015

Under Pris og fakturering burde "Fjellstad & Skogly Web" byttes ut med [firmanavn] :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment