Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rafalw rafalw/kurs_01.py
Last active Oct 24, 2018

Embed
What would you like to do?
Kurs Pythona – cz.1
#-*- coding: utf-8 -*-
# – powyższy wiersz dodajemy, gdy chcemy wymusić na Pythonie przetwarzanie pliku w określonej stronie kodowej;
# koniecznie trzeba go dodać w programach dl Pythona 2; opcjonalny dla Pythona 3 – domyślne kodowanie w tej wersji
# to właśnie UTF-8.
# Lista
filmy = ['Wejście smoka','Władca pierścieni','Hobbit','Underworld','Nieustraszeni zabójcy wampirów','Dolce Vita']
# Wypisanie zawartości listy
for tytul in filmy:
print(tytul)
# Kopia listy
filmy_kopia = filmy
# Wypisanie zawartości listy
for tytul in filmy_kopia:
print(tytul)
# Sprawdzamy, czy faktycznie kopia listy, czy też po prostu kopia adresu pamięci
a = id(filmy)
b = id(filmy_kopia)
if a == b:
print("Kopia adresu")
else:
print("Kopia listy")
# Sprawdzamy...
print("\nLiczba elementów listy \'filmy\': ", len(filmy))
filmy_kopia.append('Grek Zorba')
print("\nLiczba elementów listy \'filmy\' po dodaniu elementu do listy \'filmy_kopia\': ", len(filmy))
# Wypisanie zawartości listy 'filmy'
for tytul in filmy:
print(tytul)
# ...jak w C/C++
print("\nLista od początku do końca:\n")
for i in range(len(filmy)):
print(filmy[i])
# ...jak w C/C++ ale od końca
print("\n...i od końca do początku:\n")
for i in range(len(filmy)):
print(filmy[len(filmy) - i - 1])
# Coś sobie usuńmy...
filmy_kopia.remove(filmy[0])
# ...jak w C/C++
print("\nLista od początku do końca:\n")
for i in range(len(filmy)):
print(filmy[i])
# Sortowanie listy...
filmy.sort() # i czego chcieć więcej??? ;D
print("\nLista od początku do końca:\n")
for i in range(len(filmy)):
print(filmy[i])
# Zapis listy do pliku
sciezka_do_zapisu = "/home/rafa3w/Projects/wyniki.txt"
plik = open(sciezka_do_zapisu, 'w+')
if plik:
# Udało się otworzyć plik do odczytu i zapisu
# zatem zapisujemy listę do pliku:
# Tutaj działa to dziwnie...
# plik.writelines(filmy)
for tytul in filmy:
plik.write(tytul+"\n") # plik wygląda normalnie, ale poszczególne elementy tablicy mają dodany na końcu znak '\n'
plik.close()
else:
print("Błąd podczas próby otwarcia pliku.")
# Odczytujemy zapisany plik
nowe_filmy = []
plik = open(sciezka_do_zapisu, 'rU')
if plik:
nowe_filmy = plik.readlines()
plik.close()
else:
print("Błąd podczas próby otwarcia pliku.")
# Wypiszmy zawartość odczytanego filmu
print(len(nowe_filmy))
for tytul in nowe_filmy:
print(tytul.strip()) # tytuł z obciętymi białymi spacjami z obu stron
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.