Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
View GitHub Profile
@rafalw
rafalw / przerzutnik_jk.bas
Created Oct 26, 2014
Przerzutnik JK wyzwalany zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na ATtiny2313
View przerzutnik_jk.bas
' Przerzutnik JK wyzwalany zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na mikrokontrolerze ATtiny2313
' Portb.1 - wyjście Q
' Portd.4 - wejście J
' Portd.5 - wejście K
' Sygnał zegarowy - przerwanie wewnętrzne od timera 1 (częstotliwość: 0,5Hz)
' Uwaga: do portów D4 i D5 podłączono przyciski zwierające do masy, w związku z czym naciśnięcie, rozumiane przez
' użytkownika jako jedynka logiczna, z punktu widzenia mikrokontrolera jest zerem logicznym (patrz: kod podprogramu
' obsługi przerwania).
@rafalw
rafalw / i2c_demo_przerzutnik_JK.bas
Created Oct 27, 2014
Przerzutnik JK & demo I2C - przykład "wielozadaniowości"
View i2c_demo_przerzutnik_JK.bas
' Część 1:
' Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
' - element master - MCU
' - element slave - PCF8574AP (ekspander magistrali I2C)
' Sterowanie LED-ami (zwrócić uwagę na prawidłowy sposób zasilania LED-ów przez PCD8574AP)
' Część 2:
' Przerzutnik JK katywny zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na mikrokontrolerze ATtiny2313
' Portb.1 - wyjście Q
' Portd.4 - wejście J
@rafalw
rafalw / i2c_demo.bas
Created Oct 27, 2014
Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
View i2c_demo.bas
' Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
' - element master - MCU
' - element slave - PCF8574AP (ekspander magistrali I2C)
' Sterowanie LED-ami (zwrócić uwagę na prawidłowy sposób zasilania LED-ów przez PCD8574AP)
$regfile = "attiny2313.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
@rafalw
rafalw / robot.ino
Created Dec 30, 2014
Przykładowy kod robota mobilnego, zdalnie sterowanego, z wykrywaniem przeszkód.
View robot.ino
/*
Robot zdalnie sterowany z wykrywaczem przeszkód.
"Gnomonek" v 1.0
Opis funkcji pilota:
- Power - bazwzględne zatrzymanie silników i wyłączenie fizycznych reakcji na komendy sterujące;
- Up - przyspieszanie (od 0 lub wartości aktualnej do 255)
- Down - zwalniania (od 255 lub wartości aktualnej do 0)
- Mode - skręt w lewo (krótkotrwałe zatrzymanie lewego silnika)
- OK - skręt w prawo (krótkotrwałe zatrzymanie prawego silnika)
@rafalw
rafalw / FrmConf.h
Created May 25, 2010
Wybrane źródła z projektu Odbiornik GPS
View FrmConf.h
#pragma once
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowana kula - model punktowy
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / Szescian3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany, szkieletowy, trójwymiarowy sześcian
View Szescian3D.java
/**
*
*/
package rw.animacja;
import javax.swing.*;
/**
* @author Rafał Wileczek
*
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany pierścień (model siatkowy)
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / GPSParser.cs
Created Aug 13, 2010
Dwie klasy do parsowania danych przekazywanych przez GPS i wysyłanych przez program TrekBuddy
View GPSParser.cs
using System;
namespace GPSToolbox
{
/// <summary>
/// Parser danych GPS wg. NMEA 0183
/// </summary>
public class GPSParser
{
@rafalw
rafalw / mongrel_cluster
Created Sep 19, 2010
My /etc/init.d/mongrel_cluster file
View mongrel_cluster
#!/bin/bash
PATH="/usr/local/bin":$PATH
CONF_DIR="/etc/mongrel_cluster"
RETVAL=0
case "$1" in
start)
/usr/local/bin/mongrel_cluster_ctl start --clean -c $CONF_DIR
RETVAL=$?
;;
You can’t perform that action at this time.