Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
Block or report user

Report or block rafalw

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@rafalw
rafalw / przerzutnik_jk.bas
Created Oct 26, 2014
Przerzutnik JK wyzwalany zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na ATtiny2313
View przerzutnik_jk.bas
' Przerzutnik JK wyzwalany zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na mikrokontrolerze ATtiny2313
' Portb.1 - wyjście Q
' Portd.4 - wejście J
' Portd.5 - wejście K
' Sygnał zegarowy - przerwanie wewnętrzne od timera 1 (częstotliwość: 0,5Hz)
' Uwaga: do portów D4 i D5 podłączono przyciski zwierające do masy, w związku z czym naciśnięcie, rozumiane przez
' użytkownika jako jedynka logiczna, z punktu widzenia mikrokontrolera jest zerem logicznym (patrz: kod podprogramu
' obsługi przerwania).
@rafalw
rafalw / i2c_demo_przerzutnik_JK.bas
Created Oct 27, 2014
Przerzutnik JK & demo I2C - przykład "wielozadaniowości"
View i2c_demo_przerzutnik_JK.bas
' Część 1:
' Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
' - element master - MCU
' - element slave - PCF8574AP (ekspander magistrali I2C)
' Sterowanie LED-ami (zwrócić uwagę na prawidłowy sposób zasilania LED-ów przez PCD8574AP)
' Część 2:
' Przerzutnik JK katywny zboczem narastającym - emulacja sprzętowa na mikrokontrolerze ATtiny2313
' Portb.1 - wyjście Q
' Portd.4 - wejście J
@rafalw
rafalw / i2c_demo.bas
Created Oct 27, 2014
Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
View i2c_demo.bas
' Licznik binarny - demonstracja prostej obsługi magistrali I2C.
' - element master - MCU
' - element slave - PCF8574AP (ekspander magistrali I2C)
' Sterowanie LED-ami (zwrócić uwagę na prawidłowy sposób zasilania LED-ów przez PCD8574AP)
$regfile = "attiny2313.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
@rafalw
rafalw / robot.ino
Created Dec 30, 2014
Przykładowy kod robota mobilnego, zdalnie sterowanego, z wykrywaniem przeszkód.
View robot.ino
/*
Robot zdalnie sterowany z wykrywaczem przeszkód.
"Gnomonek" v 1.0
Opis funkcji pilota:
- Power - bazwzględne zatrzymanie silników i wyłączenie fizycznych reakcji na komendy sterujące;
- Up - przyspieszanie (od 0 lub wartości aktualnej do 255)
- Down - zwalniania (od 255 lub wartości aktualnej do 0)
- Mode - skręt w lewo (krótkotrwałe zatrzymanie lewego silnika)
- OK - skręt w prawo (krótkotrwałe zatrzymanie prawego silnika)
View Glassfish and JRoR problem
2010-05-17 21:32:31 com.sun.enterprise.glassfish.bootstrap.ASMain main
INFO: Launching GlassFish on Felix platform
Welcome to Felix
================
INFO: Perform lazy SSL initialization for the listener 'http-listener-2'
INFO: Starting Grizzly Framework 1.9.18-k - Mon May 17 21:32:34 CEST 2010
INFO: Starting Grizzly Framework 1.9.18-k - Mon May 17 21:32:34 CEST 2010
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 49ms listening on port 17761
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 86ms listening on port 17804
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 67ms listening on port 17772
@rafalw
rafalw / FrmConf.h
Created May 25, 2010
Wybrane źródła z projektu Odbiornik GPS
View FrmConf.h
#pragma once
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowana kula - model punktowy
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / Szescian3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany, szkieletowy, trójwymiarowy sześcian
View Szescian3D.java
/**
*
*/
package rw.animacja;
import javax.swing.*;
/**
* @author Rafał Wileczek
*
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany pierścień (model siatkowy)
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / GPSParser.cs
Created Aug 13, 2010
Dwie klasy do parsowania danych przekazywanych przez GPS i wysyłanych przez program TrekBuddy
View GPSParser.cs
using System;
namespace GPSToolbox
{
/// <summary>
/// Parser danych GPS wg. NMEA 0183
/// </summary>
public class GPSParser
{
You can’t perform that action at this time.