Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
2014-09-16
<?php
// arrayer
// enkeldimensionell array
$array = ["en text", "en till text", "ytterliggare en text"];
$array = [1,2,3];
// Multidimensionell array
$multiarray = [["en text", "en till text", "ytterliggare en text"],
["två text", "två en till text","två ytterliggare text"]];
$multiarray= [[1 ,2 ,3],
[1.1,2.1,3.1]];
// variablar
// variablar behöver inte definieras i förväg.
$tal = 1; // definerad och gett ett värde till
$summa = $tal1 * 10;
$tal += 10;
$tal -= 10;
$tal++;
$tal--;
$text = "här är en text "+$tal; //lägga något till en sträng
$text = 10; // ändra strängen till ett tal
$text = "här blir texten en text igen";
// boolenska värden, dvs sanna eller falska
$sant = true;
$falsk = false;
// if satser
// kollar om något är sant, sedan gör den saker...
if ($sant) echo "gör en sak";
if ($sant)
{
echo "gör";
echo "flera";
$saker = "saker";
echo $saker;
}
// om man vill ha ett falskt villkor annvänd ! före
if (!$falsk) echo "fungerar på samma sätt";
// booleanska operatorer AND, OR
if ($samt AND $sant OR $sant) echo "gör saker";
// använd paranteser precis som i aritmetik
if (($tal1 == 1 AND £tal2 == 2) OR $tal3 = 3) echo "gör saker";
if ($tal1 == 1 AND (£tal2 == 2 OR $tal3 = 3)) echo "gör saker";
elseif ($sant) echo "annars om";
else echo "annars";
// output/echo
// för att skriva ut till användaren
echo "hej användare";
//för att skriva ut en variabel
echo $tal;
echo $text;
// för att skriva ut en array
echo $array[0];
// för att skriva multidimensionell array
echo $array[1][0];
// flera värden eller strängar i en echo
echo $tal," ett tal plus en text ", $text;
// använd echo för debug
// echo $debugvalue;
?>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.