Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:bowtie:
testing

Piotr Kapera rn0

:bowtie:
testing
View GitHub Profile
View Financial_AnnuityLoan.php
<?php
/*
http://www.dotvoid.com/2008/10/calculating-annuity-in-php/
*/
/**
* @version 1.0
* @author Danne Lundqvist, http://www.dotvoid.com
*/
View Licencja-MIT.txt
Licencja MIT
Copyright (c) <rok><posiadacz praw autorskich>
Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:
Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.
Oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz pr
View cw1.pov
#include "colors.inc"
#include "shapes.inc"
#include "textures.inc"
camera {
location <5, 9, -15>
look_at <0, 0, 0>
}
light_source {
View nawigacja-w-komentarzach-wykop-pl.js
/*
nawigacja pomiedzy nowymi komentarzami w wykop.pl
*/
$(document).ready(function() {
ids = [];
$('ul#wykop-comments div.comment-body-new').parent('li').each(function() {
ids.push($(this).attr('id'));
});
cnt = ids.length;
if(cnt > 0) {
View cookie.js
View gist:103087
<?php
class BrokenDescrFilter extends FilterIterator {
public function __construct(Iterator $iterator) {
parent::__construct($iterator);
}
public function accept() {
$file = $this->getInnerIterator()->current();
if($file->getSize() == 18) {
View config.ru
run lambda { |env| [200, {'Content-Type'=>'text/plain'}, "Hello World! - #{Time.now} \n"] }
View cond.rb
#http://www.ruby-forum.com/topic/188417
age = 25
# 1. use the other block form
category = case
when age < 12 : "child"
when (13..17) === age : "minor"
when (18..24) === age : "young ad*lt"
View favorite_gems.md
View tinycore-install.sh
sudo su
tce-load -wi cfdisk.tcz
tce-load -wi grub-0.97-splash.tcz
cfdisk /dev/hda
mkfs.ext3 /dev/hda1
rebuildfstab
mount /mnt/hda1
mkdir -p /mnt/hda1/boot/grub
You can’t perform that action at this time.