Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
Formát QR kódov vysvedčení
Vysvedčenia majú od šk. roku 2011/12 na zadných stranách QR kódy obsahujúce text s dátami vysvedčenia v takomto formáte:
{Meno} {Priezvisko} {Rodné číslo} [Známky vo formáte {Predmet} {Známka 1. polrok}/{2. polrok}] R:{Ročník} K:{Poradové číslo žiaka v triede} S:{Známka za správania 1. polrok}/{2. polrok} CH:{Ako žiak prešiel 1. polrok}/{2. polrok} OH:{Ospravedlnené hodiny 1. polrok}/{2. polrok} NH:{Neospravedlnené hodiny 1. polrok}/{2. polrok} D:{Dátum odovzdania vysvedčenia} SR:{1. kalendárny rok školského roku}/{2. rok} ID:{Id niečoho - neznáme}
Ako žiak prešiel sa označuje skratkami:
PV - Prospel s vyznamenaním
PVD - Prospel veľmi dobre
P - Prospel
N - Neprospel
Príklad kódu:
JANKO MRKVICKA 970314/4538 SJL 1/1 JSP 1/1 MAT 2/1 FYZ 1/2 CHE 1/1 BIO 1/1 ETV A/A TSV 1/1 R:1 K:13 S:1/1 CH:PV/PV OH:15/35 NH:0/0 D:29.6.2012 SR:11/12 ID:244
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment