Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View tello-flip.js
/*
* `direction` może przyjąc jeden z poniższych wartości:
* l = (left)
* r = (right)
* f = (forward)
* b = (back)
* bl = (back/left) rb = (back/right)
* fl = (front/left) fr = (front/right)
*/
this.flip = function(direction) {
View tello.js
// Importujemy bibliotekę dgram dzięki której możemy użyć protokołu UDP
var dgram = require('dgram');
// Tworzymy "klasę" Tello, którą potem będziemy używać do sterowania dronem,
var Tello = function() {
// Definiujemy kilka stałych
// @see https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/0228/Tello+SDK+Readme.pdf
// Domyślny port drona.
var PORT = 8889;
View mobx.js
class SomeClass {
@observable prop1;
@observable prop2;
@action init(prop1, prop2) {
this.setProp1(prop1); // or this.prop1 = prop1; ?
this.setProp2(prop2); // or this.prop2 = prop2; ?
}
@action
View MyApp.js
// MenuLink.js
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router';
export default class MenuLink extends React.Component {
render() {
return <Link {...this.props} />;
}
}
// ---