Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@shuma shuma/gist:2378898
Created Apr 13, 2012

Embed
What would you like to do?
xml1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><educationInfo xmlns="http://skolverket.se/education/info/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" expires="2014-03-15" id="info.uh.lnu.2FR50E_1_98311" lastEdited="2011-09-13T00:01:58" xsi:schemaLocation="http://skolverket.se/education/info/1.1 educationinfo.xsd">
<titles>
<title xml:lang="sv">Franska -- inriktning mot undervisning och lärande (Växjö)</title>
<title xml:lang="en">French -- teaching and learning orientation (Växjö)</title>
</titles>
<identifier>2FR50E</identifier>
<educationLevelDetails>
<typeOfLevel>uoh</typeOfLevel>
<typeOfResponsibleBody>statlig</typeOfResponsibleBody>
<academic>
<course>
<type>grund</type>
</course>
</academic>
</educationLevelDetails>
<credits>
<exact>30</exact>
</credits>
<creditsEcts>
<exact>30</exact>
</creditsEcts>
<prerequisites>
<academic>uh</academic>
</prerequisites>
<subjects>
<subject>
<code source="vhs">10.2100.1100</code>
</subject>
</subjects>
<descriptions>
<ct:description xmlns:ct="http://skolverket.se/education/commontypes/1.1" xml:lang="sv">
<ct:text>Kursen utgör en fördjupning av inriktningen Franska - inriktning mot undervisning och lärande, 60 högskolepoäng. Kursens syfte är att befästa och utvidga de kunskaper som inhämtats i tidigare kurser samt att ge insikter och färdigheter i didaktisk teori och metod. Halva kursen, 15 hp, ägnas åt en uppsats. Dessutom ingår en litteraturkurs som behandlar en epok i Frankrikes historia, en litterär inriktning eller ett franskspråkigt land.</ct:text>
</ct:description>
</descriptions>
</educationInfo>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.