Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@shuma shuma/gist:2378904
Created Apr 13, 2012

Embed
What would you like to do?
xml3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><educationInfo xmlns="http://skolverket.se/education/info/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" expires="2013-09-15" id="info.uh.lnu.1ME102_1_66025" lastEdited="2010-04-28T13:04:04" xsi:schemaLocation="http://skolverket.se/education/info/1.1 educationinfo.xsd">
<titles>
<title xml:lang="sv">Design av interaktiva medier (Deltid, Växjö)</title>
<title xml:lang="en">Design of Interactive Media (Part-time, Växjö)</title>
</titles>
<identifier>1ME102</identifier>
<educationLevelDetails>
<typeOfLevel>uoh</typeOfLevel>
<typeOfResponsibleBody>statlig</typeOfResponsibleBody>
<academic>
<course>
<type>grund</type>
</course>
</academic>
</educationLevelDetails>
<credits>
<exact>15</exact>
</credits>
<creditsEcts>
<exact>15</exact>
</creditsEcts>
<prerequisites>
<academic>uh</academic>
</prerequisites>
<subjects>
<subject>
<code source="vhs">20.1800</code>
</subject>
<subject>
<code source="vhs">60.2800</code>
</subject>
</subjects>
<descriptions>
<ct:description xmlns:ct="http://skolverket.se/education/commontypes/1.1" xml:lang="sv">
<ct:text>I kursen Design av interaktiva medier behandlas kommunikation med ljud, bild och text. Du sätter samman multimediala tillämpningar med författarverktyg, som till exempel. programmering i Flash. Distribution sker på webben och då måste hänsyn tas till så kallad tillgänglighet (till exempel anpassning till personer med funktionsnedsättning).</ct:text>
</ct:description>
</descriptions>
</educationInfo>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.