Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Hồ con rùa
Hồ đá Thủ Đức
Chợ đêm Thủ Đức
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Nhà thờ Đức Bà
Bưu điện thành phố
Đường sách Nguyễn Văn Bình
Hồ bán nguyệt - cầu Ánh Sao
Phố Tây
@sonnd08
sonnd08 / gist:ea266a72183a9696f016c55e525f5f97
Created February 3, 2024 11:59
Unlimited Wintel hotspot
[https://www.youtube.com/watch?v=Fg8ozoP0uI8&ab\_channel=MikrotikVietNam%28MVN%29](https://www.youtube.com/watch?v=Fg8ozoP0uI8&ab_channel=MikrotikVietNam%28MVN%29)
Window
```
netsh int ipv4 set glob defaultcurhoplimit=65
netsh int ipv6 set glob defaultcurhoplimit=65
ping 127.0.0.1
```