Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Włącznik zmierzchowy na Arduino
// Pin do którego podłączony jest LED
#define LED_PIN 2
// Pin doktórego podłaczony jest fotorezystor
#define SENSOR_PIN 0
// Poziom od którego zaczyna się ciemność
#define DARK_LEVEL 100
void setup()
{
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
word dark_value = analogRead(SENSOR_PIN);
if (dark_value < DARK_LEVEL)
{
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
// Pomiar co 30s by czujnik nie wykrywał przypadkowych przysłonięć
delay(30000);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment