Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

starenka starenka

View GitHub Profile
View dedina.py
# coding=utf-8
# pip install pandas xlrd
import collections
import pandas as pd
df = pd.read_excel('https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx')
cleaned = []
@starenka
starenka / init.el
Created Mar 28, 2020
basic emacs setup
View init.el
;; packaging
(require 'package)
(setq package-archives '(("gnu" . "https://elpa.gnu.org/packages/")
("melpa" . "https://melpa.org/packages/")
("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/"))
package-archive-priorities
'(("melpa-stable" . 10)
("gnu" . 5)
("melpa" . 0)))
View kodi-stop.sh
#!/bin/bash
[ -z "$1" ] && echo "Pass a Kodi IP" && exit 1
curl -sS -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{ "id": 1, "jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Stop", "params": { "playerid": 2 } }' "http://$1/jsonrpc" -o /dev/null
View volby2018.py
# pip install requests xmltodict pandas
import datetime
import time
import os
import requests
import xmltodict
import pandas as pd
View gist:4b532031a99559a0c27e0dc8d7b38fe4
http://www.nbu.gov.sk/skcsirt-sa-20170909-pypi/
https://www.pytosquatting.org/
View alog2pandas.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import argparse
import re
import logging
import datetime
import itertools
import pandas as pd
View babis20160323
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.
Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (Pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.
To je důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. 8 let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si
@starenka
starenka / sweepy.py
Last active Mar 6, 2016
renames files in given directory using a list of names
View sweepy.py
#!/usr/bin/env python3
# coding=utf-8
import difflib
import argparse
import io
import glob
import os
import itertools
import logging
View gist:b8c882562b7328ce0ac7
starenka /tmp % wget -S https://developers.csas.cz/html/devs [97% AC]
--2015-10-14 20:44:47-- https://developers.csas.cz/html/devs
Resolving developers.csas.cz (developers.csas.cz)... 194.50.240.202, 194.50.240.74
Connecting to developers.csas.cz (developers.csas.cz)|194.50.240.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 14 Oct 2015 18:44:48 GMT
Server: Apache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Location: http://127.0.0.1/static_internet/cs/Redakce/Prezentace/Automaticky_rozbalit/Prilohy/devs/
View hbazar.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
# pip install requests beautifulsoup4
# TODO: handle category selection (fucked up serverside)
# fix seldom weird price detection
from __future__ import division
import re
import datetime
You can’t perform that action at this time.