Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Jquery ile daha fazlasını göster ve gizle uygulaması yapmak
<!doctype html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Bymega.com daha fazlasını göster</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
$('#devamAciklama').on('click',function(){
$('#tamamiAciklama').show();
$('#kisaAciklama').hide();
$('#devamAciklama').hide();
$('#gizleAciklama').show();
});
$('#gizleAciklama').on('click',function(){
$('#tamamiAciklama').hide();
$('#kisaAciklama').show();
$('#devamAciklama').show();
$('#gizleAciklama').hide();
$(window.document.body).scrollTop(10);
});
});
</script>
</head>
<body>
<?php
$text = 'Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu mizah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek değiştirilmişlerdir. Eğer bir Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız gerekir. İnternetteki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler. Bu da, bu üreteci İnternet üzerindeki gerçek Lorem Ipsum üreteci yapar.';
// Metni 25 karakter olarak kesiyoruz
$value = mb_substr($text,0,'25','UTF-8');
echo '<div id="kisaAciklama">'.$value.'</div>';
echo '<div id="tamamiAciklama" style="display:none;">'.$text.'</div>';
?>
<a href="javascript:void(0);" id="devamAciklama">Daha fazla...</a>
<a href="javascript:void(0);" id="gizleAciklama" style="display:none;">Gizle...</a>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.