Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tarikcayir
Last active November 3, 2015 21:29
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
<?php
/**
*
* @author Mennan KÖSE
* @package Türkiye Cumhuriyeti
* @version 2015/4
*/
/**
* Geliştiricinin asker kutlaması yine bilgisayar başında olmadı diyerekten @menan için
* böyle bir şey yapmak istedim.
* Yolun açık olsun kardeşim, kazasız gidip gelmek nasip olur. Allah yardımcın olsun.
* Nisan'da görüşmek dileğiyle..
*/
$modControl = 1;
for ($i=0; $i<=30 ; $i++) {
switch ($i % $modControl) {
case 'value':
echo 'En büyük asker, bizim asker!<br/>';
break;
default:
echo 'Bu asker gidecek geri gelecek!<br/>';
break;
}
if($i == $modControl){
$modControl += 2;
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment