Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Phong Nguyen tewnut

View GitHub Profile
View resume.json
{
"basics": {
"name": "Phong Nguyen",
"label": "Biến giấc mơ thành hiện thực",
"website": "https://wellcare.vn",
"summary": "Ứng dụng công nghệ thông tin để kiến tạo sản phẩm, dịch vụ mới có ích cộng đồng",
"profiles": [{
"network": "LinkedIn",
"username": "phong-wellcare",
"url": "https://www.linkedin.com/in/phong-wellcare"