Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
--- Նիւթ ---------------------- Հիգսի բոզոն -------------———----—---— Փոխազդեցութեան կրող ----------
/ \ | / | | \
Քուարկներ Լեպտոններ | Ֆոտոններ W եւ Z բոզոններ Գլյոններ Գրաւիտոններ (՞)
| | | / | | \
|---------------|----------——| | Էլեկտրամագնիսականութիւն Թոյլ Ուժեղ Գրաւիտացիա
/ \ | | | | | | |
Հադրոններ Բարիոններ Էլեկտրոններ | | Քուանտային | Քուանտային Քուանտային
| | | | էլեկտրոդինամիկա | քրոմոդինամիկա գրաւիտացիա (՞)
Նուկլոններ | | ------------------------|----------------——— | |
| | | | | |
-----|---—— | Էլեկտրաթոյլ տեսութիւն | |
Ատոմներ | | | |
| --------------------------—----|-------------—————-------------- |
Մոլեկուլներ Մեծ միաւորման տեսութիւն (՞) |
|---------------------|-------------------———---
|
Ամէն ինչի տեսութիւն (՞)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment