Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Starcie monolitu i mikroserwisów

Obrona monolitu

Artykuł - Dan Haywood: In defence of Monolith Wyważone porównanie obu podejść. Część 2

Monolit musi być dobrze zmodularyzowany by był utrzymywalny. Prawdopodobnie większość monolitów taka nie jest.

Monolit dobrze się sprawdza w złożonej domenie biznesowej, mikroserwisy błyszczą tam, gdzie jest wielka skala.

Jonas Bonér: From Microliths to Microsystems

Sander Mak Modules vs Microservices pisze o zaletach modularnego monolitu zamiast mikroserwisów.

System of Engagement

Pomysł Geoffreya Moore'a:

Modularność?

Modularność można sprowadzić do trzech podstawowych zasad:

  • Mocna enkapsulacja: ukrycie szczegółów implementacyjnych wewnątrz modułów. Zespoły będą mogły wtedy pracować oddzielnie na różnych częściach.

  • Dobrze zdefiniowane interfejsy: wystawiają to co jest niezbędne dla kolaboratorów. Komponent może być zastąpiony przez nową implementację.

  • Zależności wyrażone wprost: powinieneś mieć dobry sposób na wyrażenie i weryfikowanie związków między modułami.

Mikroserwisy dosyć dobrze stosują się do tych zasad.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.