Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Starcie monolitu i mikroserwisów

Obrona monolitu

Artykuł - Dan Haywood: In defence of Monolith Wyważone porównanie obu podejść. Część 2

Monolit musi być dobrze zmodularyzowany by był utrzymywalny. Prawdopodobnie większość monolitów taka nie jest.

Monolit dobrze się sprawdza w złożonej domenie biznesowej, mikroserwisy błyszczą tam, gdzie jest wielka skala.

Jonas Bonér: From Microliths to Microsystems

Sander Mak Modules vs Microservices pisze o zaletach modularnego monolitu zamiast mikroserwisów.

System of Engagement

Pomysł Geoffreya Moore'a:

Modularność?

Modularność można sprowadzić do trzech podstawowych zasad:

  • Mocna enkapsulacja: ukrycie szczegółów implementacyjnych wewnątrz modułów. Zespoły będą mogły wtedy pracować oddzielnie na różnych częściach.

  • Dobrze zdefiniowane interfejsy: wystawiają to co jest niezbędne dla kolaboratorów. Komponent może być zastąpiony przez nową implementację.

  • Zależności wyrażone wprost: powinieneś mieć dobry sposób na wyrażenie i weryfikowanie związków między modułami.

Mikroserwisy dosyć dobrze stosują się do tych zasad.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment