Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Sublime Text 2, Python + Django ve Virtualenv ile otomatik tamamlama + PEP kontrolü

Sublime Text 2, Python + Django ve Virtualenv ile otomatik tamamlama + PEP kontrolü

Gerekenler

 1. Sublime Text 2
 2. Sublime Paket Yöneticisi

Kurulum

Zaten python, virtualenv vs gibi şeylerin kurulu olduğunu varsayıyorum.

Paket yöneticisini kurduktan sonra, cmd+shift+p ile "Package Control: Install Package" yapıp; SublimeCodeIntel paketini kurun ve Sublime'ı restart edin.

Sonra; ister $HOME/.codeintel/config ister proje bazlı project_root/.codeintel/config dosyasını açıp;

{
  "Python": {
    "python": '/Users/KULLANICI_ADINIZ/.virtualenvs/ENV_ADI/bin/python',
    "pythonExtraPaths": [
      "/Users/KULLANICI_ADINIZ/.virtualenvs/ENV_ADI/lib/python2.7/site-packages"
    ]
  },
}

şekline ekleyin!

Dikkat!

Kullandığınız virtualenve bağlı olarak pythonExtraPaths değişkenlik gösterebilir. site-packages yerini doğru bulmak için:

$ python -c "from distutils.sysconfig import get_python_lib; print get_python_lib()"

kullanabilirsiniz.

Linting / PEP

Yine, paket yöneticinden cmd+shift+p "Package Control: Install Package" yapıp; SublimeLinterı kurun. Kullanıcı ayarlarına Preferences > Package Settings > SublimeLinter > Settings - Usera

"sublimelinter_popup_errors_on_save": true

eklerseniz her save işleminden sonra ekranda hatalı olan satırların listesini görebilirsiniz. kntrl+cmd+l ile lint kontrol yapabilirsiniz.

Örnek Ekran Görüntüleri

@rkirmizi

This comment has been minimized.

Copy link

rkirmizi commented Apr 2, 2013

Tesadufen buldum bunu. iyi oldu :)

@msamigurpinar

This comment has been minimized.

Copy link

msamigurpinar commented Aug 26, 2013

Tam da aradığım şeydi :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.