Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Sledovaccí kód do hlavičky
<?php // smažte tento řádek
/**
* @snippet Vložení google analytics / hotjar sledovacího kódu přímo do hlavičky vaší šablony
* @source https://kybernaut.cz/?p=2804
* @author Karolína Vyskočilová (https://kybernaut.cz)
* @testedwith WordPress 5.2
*/
// -------------------
add_action('wp_head', 'mojesablona_sledovaci_kod');
function mojesablona_sledovaci_kod() {
// Pokud uživatel není přihlášen, zobraz kód
if ( ! is_user_logged_in() ) : ?>
<!-- vložte kompletní sledovací kód včetně tagů <script> sem -->
<?php endif;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment