Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
C++ İle Onlu Sayıyı İkili Sayıya Çevirme
//muhendisarsivi.com - Yakup Afşin
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
//muhendisarsivi.com - Yakup Afşin
int main()
{
int sayi,eskiSayi,i,c; //Değişkenleri tanımlıyoruz
cout<<"Bir sayi giriniz : ";
cin>>sayi; //Onlu sayı girişini sağlıyoruz.
eskiSayi=sayi;
cout<<eskiSayi<<" sayisinin ikilik tabandaki yazilmis : ";
for(c=0;;c++) //For döngüsü ile sayının kaç defa 2'ye bölünebildiğini ölçüyoruz.
{
if(sayi<2)
{
break;
}
sayi=sayi/2;
}
//muhendisarsivi.com - Yakup Afşin
int deger[c];//Her bölüm için kalan sayıyı tutacağımız diziyi tanımlıyoruz
//muhendisarsivi.com - Yakup Afşin
for(i=0;;i++) //For döngüsü ile her bölümde oluşan kalan sayıyı diziye tanımlıyoruz.
{
if(eskiSayi<2)
{
deger[i]=(eskiSayi%2);
break;
}
deger[i]=(eskiSayi%2);
eskiSayi=eskiSayi/2;
}
//muhendisarsivi.com - Yakup Afşin
for(int a=i;a>=0;a--){ //Ve yine for döngüsü ile diziyi ters bir şekilde yazdırıyoruz.
cout<<deger[a];
}
return 0;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment