Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View DateTable.PowerBI
let fnDateTable = (StartDate as date, EndDate as date, FYStartMonth as number) as table =>
let
DayCount = Duration.Days(Duration.From(EndDate - StartDate)),
Source = List.Dates(StartDate,DayCount,#duration(1,0,0,0)),
TableFromList = Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing()),
ChangedType = Table.TransformColumnTypes(TableFromList,{{"Column1", type date}}),
RenamedColumns = Table.RenameColumns(ChangedType,{{"Column1", "Date"}}),
InsertYear = Table.AddColumn(RenamedColumns, "Year", each Date.Year([Date]),type text),
InsertYearNumber = Table.AddColumn(RenamedColumns, "YearNumber", each Date.Year([Date])),
InsertQuarter = Table.AddColumn(InsertYear, "QuarterOfYear", each Date.QuarterOfYear([Date])),
View CheckIfFileOpen.bas
Sub CheckIfFileOpen()
Dim fileName As String
fileName = "C:\Users\marks\Documents\......." 'Tên file kèm đường dẫn
'Gọi function kiểm tra file đóng hay mở
If IsFileOpen(fileName) = False Then
'Câu lệnh thực hiện khi file đang đóng
Else
'File đang mở hoặc lỗi khác
View IsFileOpen.bas
Function IsFileOpen(fileName As String) 'Function kiểm tra file đang mở hay đóng
Dim fileNum As Integer
Dim errNum As Integer
'Bỏ qua các lỗi có thể gặp
On Error Resume Next
fileNum = FreeFile()
'Thực hiện việc mở / đóng file xem có lỗi không
View AnHang.bas
Sub AnHang()
Dim TuDong As Long, DenDong As Long
TuDong = Sheets("Sheet1").Range("B1").Value
DenDong = Sheets("Sheet1").Range("B2").Value
'Bo an tu dong 1 den 10000
Sheets("Sheet1").Range("A1:A10000").EntireRow.Hidden = False
'An dong duoc chon
Sheets("Sheet1").Range("A" & TuDong & ":A" & DenDong).EntireRow.Hidden = True
View Update_BC.bas
Sub Update_BC()
'1. Xoa du lieu cu
Sheets("ChiTiet").Range("A7:F1000").Clear
'2. Cap nhat ket qua voi advanced Filter
Sheets("ChiPhi").Range("A2:K722").AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Range("I6:K7"), _
CopyToRange:=Range("A6:F6"), _
Unique:=False
'3. Tim dong cuoi
View SapXep.bas
Sub SapXep()
'Bien dong cuoi
Dim lr As Long
lr = Worksheets("Data").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Dieu kien chi sap xep khi bang tinh co du lieu
If lr > 1 Then 'Dong tieu de la dong 1
'Xoa cac noi dung sap xep truoc do
ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear
'Sap xep
View GopSheet_XoaTrung.bas
Sub GopSheet_XoaTrung()
Dim x As Integer
Dim lr as long
Dim ws As Worksheet
On Error GoTo ErrHandler
Application.ScreenUpdating = False
'Gộp sheet
x = 1
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
View ChuyenFontUnicode.bas
Sub ChuyenFontUnicode()
Dim FontRange As Range, FontName As String, FontSize As String
FontName = "Time New Roman" 'Tuy chon Font Unicode
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
For Each FontRange In ActiveSheet.UsedRange
With FontRange
If UCase(Left(.Font.Name, 3)) = ".VN" Then
.Value = TCVN3toUNICODE(.Text)
.Font.Name = FontName
View VniToUni.bas
Public Function VniToUni(str$) As String
Dim VNI$, UNI$, i&, sUni$, arrUNI() As String
VNI = "aù,aø,aû,aõ,aï,aâ,aê,aá,aà,aå,aã,aä,aé,aè,aú,aü,aë,AÙ,AØ,AÛ,AÕ,AÏ,AÂ,AÊ,AÁ,AÀ,AÅ,AÃ,AÄ,AÉ,AÈ,AÚ,AÜ,AË,eù,eø,eû,eõ,eï,eâ,eá,eà,eå,eã,eä,EÙ,EØ,EÛ,EÕ,EÏ,EÂ,EÁ,EÀ,EÅ,EÃ,EÄ,í ,ì ,æ ,ó ,ò ,Í ,Ì ,Æ ,Ó ,Ò ,où,oø,oû,oõ,oï,oâ,ô,oá,oà,oå,oã,oä,ôù,ôø,ôû,ôõ,ôï,OÙ,OØ,OÛ,OÕ,OÏ,OÂ,Ô ,OÁ,OÀ,OÅ,OÃ,OÄ,ÔÙ,ÔØ,ÔÛ,ÔÕ,ÔÏ,uù,uø,uû,uõ,uï,ö ,öù,öø,öû,öõ,öï,UÙ,UØ,UÛ,UÕ,UÏ,Ö ,ÖÙ,ÖØ,ÖÛ,ÖÕ,ÖÏ,yù,yø,yû,yõ,î ,YÙ,YØ,YÛ,YÕ,Î ,ñ ,Ñ "
UNI = "E1,E0,1EA3,E3,1EA1,E2,103,1EA5,1EA7,1EA9,1EAB,1EAD,1EAF,1EB1,1EB3,1EB5,1EB7,C1,C0,1EA2,C3,1EA0,C2,102,1EA4,1EA6,1EA8,1EAA,1EAC,1EAE,1EB0,1EB2,1EB4,1EB6,E9,E8,1EBB,1EBD,1EB9,EA,1EBF,1EC1,1EC3,1EC5,1EC7,C9,C8,1EBA,1EBC,1EB8,CA,1EBE,1EC0,1EC2,1EC4,1EC6,ED,EC,1EC9,129,1ECB,CD,CC,1EC8,128,1ECA,F3,F2,1ECF,F5,1ECD,F4,1A1,1ED1,1ED3,1ED5,1ED7,1ED9,1EDB,1EDD,1EDF,1EE1,1EE3,D3,D2,1ECE,D5,1ECC,D4,1A0,1ED0,1ED2,1ED4,1ED6,1ED8,1EDA,1EDC,1EDE,1EE0,1EE2,FA,F9,1EE7,169,1EE5,1B0,1EE9,1EEB,1EED,1EEF,1EF1,DA,D9,1EE6,168,1EE
View TCVN3toUNICODE.bas
Function TCVN3toUNICODE(vnstr As String)
Dim c As String, i As Integer
For i = 1 To Len(vnstr)
c = Mid(vnstr, i, 1)
Select Case c
Case "a": c = ChrW$(97)
Case "¸": c = ChrW$(225)
Case "µ": c = ChrW$(224)
Case "¶": c = ChrW$(7843)
Case "·": c = ChrW$(227)