Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
❄️
Cold

Bùi Văn Hà HaMa05

❄️
Cold
View GitHub Profile
@HaMa05
HaMa05 / Swagger
Last active May 22, 2020 16:31
Swagger
View Swagger
openapi: 3.0.0
# Added by API Auto Mocking Plugin
servers:
- description: SwaggerHub API Auto Mocking
url: https://virtserver.swaggerhub.com/Hippo82/Book-Manager/1.0.0
info:
description: This is a book manager API
version: "1.0.0"
title: Simple Book API
contact:
@HaMa05
HaMa05 / MongoDB
Created May 15, 2020 10:06
Set up clouser MongoDB
View MongoDB
1. Tạo một tài khoản Atlas
- Đăng ký một tài khoản MongoDB Cloud. Log in vào tài khoản vừa tạo.
2. Triển khai một Cluster miễn phí
- Chọn Build new Cluster -> sẽ hiển thị 3 loại Cluster -> Chọn Starter Clusters để dùng bản miễn phĩ.
- Chọn Cloud Provider & Region (Chọn nhà cung cấp và khu vực muốn tạo).
- Có thể đổi tên Closter bạn muốn.
--> Create submit
3. Kết nối địa chỉ IP danh sách trắng
@HaMa05
HaMa05 / Mongo
Created May 13, 2020 07:44
MongoDB
View Mongo
+ MongoDB làm việc trên concept của collection và document.
+ Database là một dạng lưu trữ vật lý. Mỗi database có các field trong một file system. Một máy chủ mongoDB thông thường gồm nhiều database.
+ Collection là một khối các document MongoDB. Trong các document có các trường (field) khác nhau. 1 collection = n(document) = n(x(field)).
+ A document là một tập hợp các cặp key - value.
For example: {
_id: ObjectId(7df78ad8902c)
title: 'MongoDB Overview',
description: 'MongoDB is no sql database',
by: 'tutorials point',
url: 'http://www.tutorialspoint.com',
View MongoDB
+ MongoDB làm việc trên concept của collection và document.
+ Database là một dạng lưu trữ vật lý. Mỗi database có các field trong một file system. Một máy chủ mongoDB thông thường gồm nhiều database.
+ Collection là một khối các document MongoDB. Trong các document có các trường (field) khác nhau. 1 collection = n(document) = n(x(field)).
+ A document là một tập hợp các cặp key - value.
For example: {
_id: ObjectId(7df78ad8902c)
title: 'MongoDB Overview',
description: 'MongoDB is no sql database',
by: 'tutorials point',
url: 'http://www.tutorialspoint.com',