Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
package encapsulation;
public class Kapsulleme {
public static void main(String[] args) {
Araba araba = new Araba();
// Bu şekilde erişemeyiz artık
// araba.renk = "Mavi";
// Bundan sonra böyle değer atayabiliriz
araba.setRenk("Mavi");
// Böylede değeri okuyabiliriz
System.out.println(araba.getRenk());
}
}
class Araba{
// private olarak niteledik
private String renk;
// public olarak nitelenmiş getter ve setter metotlar
// get ve set'in sonrasına değişkenin adı ilk harfi büyük biçimde yazılır
// get metodu değişkenin tipinde (String) değer dönderir
public String getRenk() {
return renk;
}
// set metodu değişkenin tipinde (String) parametre alır
// this ile ilgili nesnenin renk değişkenine erişip
// Gönderilen değeri eşitliyoruz
public void setRenk(String renk) {
this.renk = renk;
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment