Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mrnirva
Created September 20, 2020 17:12
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save mrnirva/4b2a5d2afd1ed91a4cfb20b3571f9b40 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mrnirva/4b2a5d2afd1ed91a4cfb20b3571f9b40 to your computer and use it in GitHub Desktop.
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
// Seçtiğimiz rengi yapıcı metoda gönderiyoruz
Arac araba = new Arac("Mavi");
System.out.println(araba.renk);
}
}
class Arac{
public String renk;
/*
Yapıcı metodun parametresine gelen
sadece bir değişken. Biz bu değişkeni
alıp nesnemizin rengine eşitliyoruz
*/
public Arac(String renk){
this.renk = renk;
/*
İlgili nesnenin rengini yeni yollanan
renk ile değiştiriyoruz
this direkt olarak işlem yapılan nesneyi verir
*/
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment