Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Robert RobertApikyan

  • V-Mobile
  • Armenia, Yerevan
View GitHub Profile
View OauthApiService.kt
package com.hfh.wellbe.smartwatch.api.apiClient.retrofit.services
import com.hfh.wellbe.smartwatch.models.OauthResult
import retrofit2.Call
import retrofit2.http.FieldMap
import retrofit2.http.FormUrlEncoded
import retrofit2.http.POST
interface OauthApiService {
@FormUrlEncoded
View GenericUserApiService.kt
package com.hfh.wellbe.smartwatch.api.apiClient.retrofit.services
import com.hfh.wellbe.smartwatch.models.AssistantTextRequest
import com.hfh.wellbe.smartwatch.models.AssistantTextResponse
import retrofit2.Call
import retrofit2.http.Body
import retrofit2.http.POST
interface GenericUserApiService {
@POST("stt/text-request-limited")
View ClientApiService.kt
package com.hfh.wellbe.smartwatch.api.apiClient.retrofit.services
import com.hfh.wellbe.smartwatch.models.*
import okhttp3.ResponseBody
import retrofit2.Call
import retrofit2.http.*
interface ClientApiService {
companion object{
View smart_capture_processor.dart
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'dart:isolate';
import 'dart:typed_data';
import 'package:camera/camera.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:qundo/ffi/smart_capture.dart';
import 'package:qundo/utilities/image_converter.dart';
View image_converter.dart
// imgLib -> Image package from https://pub.dartlang.org/packages/image
import 'package:image/image.dart' as imglib;
import 'package:camera/camera.dart';
Future<List<int>> convertImagetoPng(CameraImage image) async {
try {
imglib.Image img;
if (image.format.group == ImageFormatGroup.yuv420) {
img = _convertYUV420(image);
} else if (image.format.group == ImageFormatGroup.bgra8888) {
View PackageRemover.kt
package com.hfh.wellbe.smartwatch.utils.packageRemover
import android.content.Context
import com.hfh.wellbe.smartwatch.utils.isPackageInstalled
import com.hfh.wellbe.smartwatch.utils.launch
import com.hfh.wellbe.smartwatch.utils.tryTo
import com.hfh.wellbe.smartwatch.utils.uninstallPackage
object PackageRemover {
View gist:56127823f1dade6c1c5486fc756be72b
import UIKit
import Flutter
import Firebase
import FirebaseMessaging
import MSAL
@UIApplicationMain
@objc class AppDelegate: FlutterAppDelegate {
var deviceToken = ""
var fcmToken = ""
View KeyHashGenerator.java
package global.raiser.plugins.utils;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageInfo;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.content.pm.Signature;
import android.net.Uri;
import android.util.Base64;
import java.security.MessageDigest;
@RobertApikyan
RobertApikyan / AndroidManifest.xml
Created Jun 22, 2021
WellBe launcher permissions
View AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
package="com.hfh.wellbe.smartwatch"
android:sharedUserId="android.uid.system">
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_SUPERUSER" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.DISABLE_KEYGUARD" />
View gist:fc9b91722fd156ad4d3fa59b98416136
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjE1MzRGMDZBNjE0MEY3RTRFQUE5QzE5RjFCMTRDQzBDMTE5OUFDQjEiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJGVFR3YW1GQTktVHFxY0dmR3hUTURCR1pyTEUifQ.eyJuYmYiOjE2MTQ3NzM2MDUsImV4cCI6MTYzMDU4NDgwNSwiaXNzIjoiaHR0cDovL2F1dGgucmFpc2VyLXByZS5sb2NhbCIsImF1ZCI6WyJodHRwOi8vYXV0aC5yYWlzZXItcHJlLmxvY2FsL3Jlc291cmNlcyIsImFwaTMiXSwiY2xpZW50X2lkIjoibW9iaWxlYXBpMSIsInN1YiI6IjhiMDVlYmI4LThkNGMtNGNlNS04YmNmLTRlNDU5ODkwMmY2YSIsImF1dGhfdGltZSI6MTYxNDc3MzYwNSwiaWRwIjoibG9jYWwiLCJpZCI6IjhiMDVlYmI4LThkNGMtNGNlNS04YmNmLTRlNDU5ODkwMmY2YSIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImFwaTMiLCJvZmZsaW5lX2FjY2VzcyJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dvcmQiXX0.rXd73kfO3gD7EgWxWn6wkL7dR-BdG56Ey6OkbpAbd5k65KXSp88Vv9wPrkajG6gpiA7TWQnZgEUAyZ3GDcy-7MXzZ_IDg0py9hIDd1EaJk6o2gmuI-gAXTul5M0Ds4agJO-fxTU-4jKc-_KQzotyVKK9dxGllnWWVvw4rpif73OHGXKMfk0KfNzgWgunKBFqfKVL7PIACKtka62f5gfZOaO27qr70tQ5e-8qZD5JGiP2Bkf0hBPmPsXx_1vUVTCipugGN6qhhSCvwBhpWO72EUpKYbHsRJOAi4xyceBM3F9bkVppWnutQrW5yojcbdVea0waYD0h5klFCXUNV78USQ