Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Wietse Wind WietseWind

Block or report user

Report or block WietseWind

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@WietseWind
WietseWind / integrator.php
Last active May 7, 2018
Simple AFAS InSite/OutSite integration - AFAS InSite / OutSite iframe integratie
View integrator.php
<?php
// _ _____ _ _ _ _ _
// (_) __ \ | | | (_) | | (_)
// _| |__) | _| |__ | |_ ___ __ _| |_ _ ___ _ __ ___
// | | ___/ | | | '_ \| | |/ __/ _` | __| |/ _ \| '_ \/ __|
// | | | | |_| | |_) | | | (_| (_| | |_| | (_) | | | \__ \
// |_|_| \__,_|_.__/|_|_|\___\__,_|\__|_|\___/|_| |_|___/
//
session_start();
@WietseWind
WietseWind / simple-afas-online-getconnector.php
Last active Aug 16, 2016
Easy, non-OO way to call AFAS Profit GetConnector(s) with PHP
View simple-afas-online-getconnector.php
<?php
// NL:
// Dit is een simpel, non-OO voorbeeld zonder externe bibliotheken als cURL voor een aanroep
// richting AFAS Profit connectoren in PHP. Door Wietse Wind <wietse@nodum.io>
//
// Het onderstaande voorbeeld roept op licentienummer 00000 de GetConnector "ProfitCountries"
// aan, er van uitgaande dat het onderstaande token toegang heeft tot deze GetConnector.
// Hierbij wordt gefilterd op het in de GetConnector aanwezige veld "CoId", op waarde "NL"
// met filtertype 1 (gelijk aan). Resultaten 0 tot 20 worden getoond (skip / take).
@WietseWind
WietseWind / json.twig
Last active Jun 15, 2016
nodum.io - Social Profiles with nodum
View json.twig
{% do twig.noTemplate().addHeader('Content-type: application/json;') %}
{% trim %}
{% if socialprofile.getConnectedProviders %}
{% set profiles = [] %}
{% for p in socialprofile.getConnectedProviders %}
{% set profiles = profiles|merge({ (p) : socialprofile.getProfile(p) }) %}
{% endfor %}
{{ {
msg : 'hasProviders',
@WietseWind
WietseWind / sample.twig
Created May 19, 2016
Mollie iDeal betaling test + sample met nodum.io
View sample.twig
{% if param.post.id %}
{# Callback from Mollie? #}
{% do api.IO_staticFile('mollie.txt').set(api.Payment_Mollie.getPayment(param.post.id)|print_r) %}
{% endif %}
<h4>Betalen via Mollie</h4>
{% set payAmount = 1.50 %}
{% if rest.get.pay and api.Payment_Mollie.getMethods[rest.get.pay] %}
View select2required.js
$(".searchselect").each(function(){
if($(this).attr('required')){
$(this).before(
'<input required="required" class="'+$(this).attr('class')+' fake-field" tabindex="-1" type="text" name="'+$(this).attr('name')+'" id="'+$(this).attr('id')+'" />'
);
$(this).attr('d-name', $(this).attr('name'));
$(this).removeAttr('name');
}
$(this).select2().on('change', function(){
if($(this).attr('d-name')){
@WietseWind
WietseWind / qr-from-upload.twig
Created May 27, 2016
QR code uit een file upload
View qr-from-upload.twig
<h1>QR Reader</h1>
{% if param.files(true).foto.data %}
{#{% set data = api.IO_staticFile('qr/test.png').get() %}#}
{{ api.Barcode_QR(param.files(true).foto.data)|pre }}
{% else %}
@WietseWind
WietseWind / ftp.twig
Last active Jun 15, 2016
nodum.io - FTP in nodum
View ftp.twig
<h1>FTP</h1>
{% set ftp = api.IO_ftpClient('10.20.213.20', 'ipub', 'yYBg') %}
{{ ftp.ls('Scanner/')|pre }}
{{ ftp.mkdir('Scanner/bla/')|pre }}
{{ ftp.set('Scanner/test.txt', 'Hallo :D Groeten van Wietse')|pre }}
@WietseWind
WietseWind / NL.ini
Last active Jun 15, 2016
nodum.io - Nodum Auth Vertalingen
View NL.ini
auth = "Autorisatie"
login = "Inloggen"
pwchange = "Wachtwoord wijzigen"
logout = "Uitloggen"
noaccess = "Geen toegang"
loggedinwelcome = "Je bent ingelogd!"
noaccessdesc = "Je bent niet ingelogd. Om toegang te krijgen tot deze pagina dien je eerst in te loggen."
relogin = "Je bent reeds ingelogd. Om opnieuw in te loggen dien je eerst uit te loggen."
pwchangelogin = "Om je wachtwoord te wijzigen dien je eerst in te loggen."
logoutok = "Je bent met succes uitgelogd."
@WietseWind
WietseWind / config.ini
Last active Jun 15, 2016
nodum.io - Nodum - Baselocation voor achtergrondtaken
View config.ini
[general]
; ...
baselocation_fb = 'https://my-project.nodum.io/'
@WietseWind
WietseWind / upload.twig
Last active Jun 15, 2016
nodum.io - File upload met nodum
View upload.twig
<h1>Lekker uploaden</h1>
{{ param.files(true)|pre }}
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="{{ index }}">
<input type="file" name="file[]" />
<button type="submit">Verstuur</button>
</form>
You can’t perform that action at this time.