Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Roman Gorodeckij holms

Block or report user

Report or block holms

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@holms
holms / mbr2gpt.md
Last active Jan 15, 2020
Create GPT partition table and Create logical volumes
View mbr2gpt.md

Create GPT partition table

Sorry but you HAVE to go with rescue disk.

parted /dev/sdb
(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart primary 0GB 100%
(parted) print
@holms
holms / gist:5005629
Last active Dec 28, 2019
midnight commander dark color theme
View gist:5005629
Edit mc’s ini file (either ~/.mc/ini or ~/.config/mc/ini) and look for the line [Colors]. Then, change the line base_color to this:
[Colors]
base_color=linux:normal=white,black:marked=yellow,black:input=,green:menu=black:menusel=white:menuhot=red,:menuhotsel=black,red:dfocus=white,black:dhotnormal=white,black:dhotfocus=white,black:executable=,black:directory=white,black:link=white,black:device=white,black:special=white,black:core=,black:stalelink=red,black:editnormal=white,black
@holms
holms / debug.md
Last active Nov 21, 2019
ElasticSearch helm chart probereadiness problem debug
View debug.md

Using DOKS with droplet size of s-2vcpu-4gb, with own namespace and own node pool of 3 nodes.

helm get elasticsearch

REVISION: 1
RELEASED: Thu Nov 21 15:10:47 2019
CHART: elasticsearch-7.4.1
USER-SUPPLIED VALUES:
esJavaOpts: -Xmx1g -Xms1g
View bash
Name: elasticsearch-master-0
Namespace: elasticsearch
Priority: 0
Node: elasticsearch-g5dr/10.135.119.86
Start Time: Wed, 06 Nov 2019 04:21:49 +0200
Labels: app=elasticsearch-master
chart=elasticsearch
controller-revision-hash=elasticsearch-master-76c7685fb8
heritage=Tiller
release=elasticsearch
@holms
holms / install-metasploit-osx.md
Last active Oct 26, 2019
Install Metasploit with Armitage on OSX Maverics
View install-metasploit-osx.md
@holms
holms / chart
Last active Oct 22, 2019
elasticsearch + helm + digital ocean storage
View chart
---
# Source: elasticsearch/templates/poddisruptionbudget.yaml
---
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
name: "elasticsearch-master-pdb"
spec:
maxUnavailable: 1
selector:
View plan.md

As iskart noriu ispeti kad cia ieina beveik visa devops engineer'ingo geriausios praktikos (jos yra viesai zinomos ir istirtos per 50000 imoniu worldwide), ir cia tikrai nebus lengva suprasti. As jau taip bandziau abstraguotis ant kiek tik galejau ir tai tikrai nera lengva padaryti. Prasau klausk bet kokio termino kurio nesupranti. Cia yra metodologija ir as cia realiai atpasakoju savo darba. Ne techniniam zmogui tai pakankami didele informacine bomba.

Koks devops tikslas

Devops praktikos skirtos pagreitinti produkto gamyba, pastatyti produkta ant konvejerio. Viska automatizuoti iki maksimumo ir sumazinti palaikymo kastus iki minimo, ko maziau human factor, to geriau, nebent nori procesa pagerinti.

  • Automatinis infrastrukturos pletimo igyvendinimas naudojant debesu (CLOUD) technologija. (Nuomojames resursus tiek kiek reikia is kitu, siuo atveju is AWS, pvz serveri su tiek ramais ir vieta kiek mums reikia, ir galimybe bet kada pakeisti jo konfiguracija, ir startuoti tiek serveriu kiek mums reikia musu sp
@holms
holms / install-metasploit-debian.md
Last active Apr 2, 2019
metasploit install in debian wheezy
View install-metasploit-debian.md

Debian Wheezy Metasploit Setup

Install depedencies

apt-get install build-essential libreadline-dev libssl-dev libpq5 libpq-dev libreadline5 libsqlite3-dev libpcap-dev openjdk-7-jre subversion git-core autoconf postgresql pgadmin3 curl zlib1g-dev libxml2-dev libxslt1-dev vncviewer libyaml-dev ruby1.9.3 nmap -y
gem install --verbose --debug pcaprub wirble pg sqlite3 msgpack activerecord redcarpet rspec simplecov yard bundler
@holms
holms / terraform.tf
Created Nov 13, 2018
Terraform modules depends_on workaround
View terraform.tf
# File fancy-app-module/variables.tf
variable depends_on { default = [], type = "list"}
# File my-app.tf
module "app" {
source = "modules/fancy-app-module"
@holms
holms / full-ffmpeg.sh
Last active Mar 15, 2019
Install full ffmpeg in debian wheezy (with aac(m4a) and x264 support)
View full-ffmpeg.sh
# Add multimedia source
echo "deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get install deb-multimedia-keyring # if this aborts, try again
apt-get update
# Go to local source directory
cd /usr/local/src
You can’t perform that action at this time.